Tietokone tekniikan sanakirja

Etsi sanaa komennolla Ctrl+F

A

access I Isg pääsy II V käynti (* levyllä tai muistissa), haku (* levyltä tai muistista) III vt käydä <a database tietokannassa> [:= lukea (ja/tai muuttaa) tietokannan tietoja]

access time pääsyaika [:= tietoihin käsiksipääsyn vaatima aika, hakuaika]

acknowledge vt kuitata

acknowledgement kuittaus [:= tiedonsiirron onnistumisen tai epäonnistumisen varmentava lähettäjälle suunnattu signaali]

ActiveX controls pl ActiveX-hallintasovellukset [:= avustavat vuorovaikutteiset Microsoft-OLE-pienoissovellukset]

adapter {tai adaptor} sovitin [:= laite jonka avulla kaksi tai useampia laitteita liitetään toisiinsa]

address (muisti-) osoite [:= luku joka ilmoittaa tietyn muistin kohdan sijannin]

addressing osoitteenmuodostus(tapa)

algorithm algoritmi [:= monivaiheisen tietojenkäsittelytehtävän äärellisestä määrästä toimituksia koostuva ratkaisumenetelmä]

alias 1 alias [:= Macintosh (järjestelmä 7.0): ohjelman tai asiakirjan toisinto(ikoni) joka mahdollistaa sen sijoittamisen eri paikkoihin silti sitä fyysisesti kahdentamatta, vertaa OS/2:n shadow, varjo ja Windows 95:n shortcut, "oikopolku"] 2 alias(nimi) [:= toinen nimi, esim. tietokannan toinen nimi]

allocation allokointi [:= (levytilan tai muistin) varaaminen tiettyä tarkoitusta varten]

allocation unit allokointiyksikkö, varausyksikkö [:= kerrallaan varattava tietyn tavumäärän kokoinen levyn osa, sama kuin cluster, sektoriryhmä]

alphanumeric aakkosnumeerinen <sign merkki; terminal pääte> [:= aakkosista ja numeroista koostuva; aakkosia ja numeroita esittämään pystyvä]

ALU [= Arithmetic-Logic Unit] aritmeettis-looginen yksikkö [:= tietokoneen keskusyksikön aritmeettis-loogisia laskutoimituksia suorittava osa]

analog {Brit myös analogue} analoginen <device/data/signal laite/tiedot/signaali> [:= vastaava, ei-digitaalinen, esim. analoginen mittauslaite antaa jatkuvasti mitattavaa ilmiötä vastaavan mittaustuloksen]

analysis atk-suunnittelu

analyst atk-suunnittelija [:= suunnittelija joka analysoi tarpeet ja tavoitteet ja suunnittelee atk:n keinot niihin pääsemiseksi, erotukseksi ohjelmoijasta joka toteuttaa ohjelman käytännössä]

anonymous FTP anonyymi-FTP [:= tiedostonsiirto ilman käyttäjätiliä]

ANSI standard [= American National Standards Institute] ANSI-standardi [:= useita merkittäviä atk-alan standardeja, esim. Windows-standardimerkistö, C-kääntäjien yhteensopivuusstandardi]

app# [= APPlication] sovellus

append vt liittää loppuun <a record tietue, a text block tekstilohko, a file tiedosto>

applet (käyttöjärjestelmän mukana tuleva, Java-) pienoissovellus

application sovellus

Archie [:= Internet-verkon client/server-tietokantaohjelma joka käy läpi verkon käyttöpaikat kuukausittain; käyttäjät voivat hakea tietoa client-tekstinhakusovelluksena]

architecture rakenne(tyyppi), (tietokonejärjestelmän, verkon) arkkitehtuuri

argument argumentti [:= vapaa muuttuja]

arithmetic-logic unit [= ALU] aritmeettis-looginen yksikkö [:= tietokoneen keskusyksikön aritmeettis-loogisia laskutoimituksia suorittava osa]

ASCII [äski:] [= American Standard Code for Information Interchange 'amerikkalainen tiedonvaihdon standardikoodi'] [:= 1) 7 bitin koodi ja 128 merkin merkistö; 2) nykyään yleisimmin: 8 bitin koodi ja 256 merkin merkistö eli ns. IBM PC ASCII (perinteinen ASCII vastaa koodisivua 437)]

ASCII file ASCII-tiedosto [:= vain ASCII-merkkejä sisältävä tiedosto]

assembler assembler-ohjelmointikieli, symbolinen konekieli

assembly assembler-ohjelman kokoaminen

asynchronous communications pl asynkroninen tiedonsiirto

AT [= Advanced Technology 'kehittynyt teknologia'] [:= IBM PC AT(TN) - tietokone tai sen jäljitelmä]

AT compatible AT-yhteensopiva tietokone

ATM 1 [= Automatic Teller Machine] pankkiautomaatti 2 [= Asynchronous Transfer Mode] asynkroninen siirtotapa [:= kaukoverkoissa käytetty pakettivaihdantaprotokolla] 3 (TN) [= Adobe Type Manager(TN)] [:= eräs Adobe(TN):n Mac-, OS/2- tai Windows-merkistöohjelma]

automatic teller machine [= ATM] pankkiautomaattiB

back up vt varmistaa <a file/the hard disk of a network server tiedosto/verkkopalvelimen kovalevy>

backup varmistus

band kaista [:= taajuusväli eli taajuusalue joka jää kahden eri taajuuden väliin]

bandwidth {tai band width} kaistanleveys

bank [= data -] tietopankki; [= memory -] muistimoduli [:= toiminnallisesti yhteenkuuluva RAM-muistin osa; kerralla laajennettava muistinlisä]

bar code viivakoodi [:= optisesti luettava samansuuntaisista viivoista koostuva merkki, jollaisia käytetään esim. vähittäiskaupassa ja teollisuuden varastonhallinnassa]

base name tiedostonnimen kantaosa [:= ennen erottavaa pistettä oleva tiedostonnimen osa]

Basic [= Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code] Basic [:= eräs alunperin opetukseen käytetty ohjelmointikieli]

batch erä

batch file eräajotiedosto [:= komentotiedosto, peräkkäin suoritettavista komennoista koostuva käyttöjärjestelmän tekstimuotoinen komentotiedosto, esim. DOS .BAT-tiedosto tai OS/2 .CMD-tiedosto]

batch job eräajo

baud baudi [:= tiedonsiirtonopeuden yksikkö: bittiä sekunnissa]

bay [= drive -] paikka [:= levyasemalle laitteen sisällä varattu lokero tai kohta]

BBS [= Bulletin Board System] elektroninen ilmoitustaulu, "purkki"

benchmark ohjelman tai laitteen vertailutesti

beta version {tai beta release} beetaversio [:= ohjelman tai laitteen koeversio juuri ennen myyntiin päästämistä, versio jota saatetaan esitellä tärkeille asiakkaille ja lehdistölle]

binary I a binääri [:= kaksiarvoinen, tietojenkäsittelyssä erityisesti: nollista ja ykkösistä koostuva] II s [= binary file] binääritiedosto

binary-coded decimal binäärikoodattu kymmenlukujärjestelmä [:= lukujärjestelmä jossa kymmenlukujärjestelmän luvut on koodattu binäärikoodeilla eli nollista ja ykkösistä koostuvina lukuina]

binary digit binääriluku [:= bitti]

binary file binääritiedosto [:= binäärimuotoinen ohjelmatiedosto]

bit [= Binary digIT] bitti [:= kaksikantalukujärjestelmän luku (1 tai 0); informaation binääriyksikkö]

bitmap bittikartta [:= ruutupaperia muistuttava kuvamuoto, jossa jokainen ruutu on väritetty tai valkea]

blank character blankomerkki [:= täytemerkki jolla varataan tyhjä paikka, esim. välilyöntimerkki]

block lohko [:= talletus-, käsittely- tai muistitekninen sanojen, tietueiden tai merkkien yms muodostama kokonaisuus]

block diagram lohkokaavio [:= vaihettain järjestetty toimenpidekaavio joka kuvaa atk-ongelman ratkaisun pääpiirteittäin]

board s kortti, piirilevy, piirikortti [:= levyalustalle asennetuista elektronisista piireistä koostuva laiteosakokonaisuus, sama kuin card]

bookmark kirjanmerkki [:= talteen pantu kohta, johon halutaan palata, esimerkiksi tiedoston rivi tai Internet-osoite]

boot I vt käynnistää <the computer tietokone, DOS DOS> II vi käynnistyä III s käynnistys

boot disk käynnistyslevy [:= levy (tai levyke) jolta käyttöjärjestelmä käynnistetään]

border ikkunan reuna

branch haara [:= 1) yksi kahdesta tai useammasta vaihtoehdosta ohjelman suorituksen kulussa; 2) hakemistopuun graafisen esityksen "oksa"]

break I s 1 [= page -] sivukatkos 2 keskeytys II vt {broke, broken} 1 jakaa <a document into pages asiakirja sivuihin> 2 keskeyttää <program execution ohjelman suoritus>

bridge silta [:= suuren (lähi)verkon osittain toisistaan eristetyt osat liittävä verkonhallintalaite]

browse vt 1 selata <the Net verkkoa> 2 selata <records tietueita>

browser 1 [= Web -] Internet-selain(ohjelma) 2 tiedostonkatselin

browsing 1 [= Web -] verkon selailu, verkossa surffailu 2 tietueiden, tiedostojen selailu

buffer puskuri, muistipuskuri [:= väliaikaismuisti jota käytetään eri syistä, esim. laitteiston osien nopeuserojen kompensoimiseksi; kyseessä voi olla erillinen muistilaite tai RAM-muistista ohjelmallisesti erotettu muistialue]

bug 1 ohjelmointivirhe, virhe ohjelmassa, #bugi; suunnitteluvirhe, #bugi (* laitteessa) 2 # Elektroniikka [= small device] pienkomponentti

bug-free virheetön <program ohjelma>

build I vt rakentaa <a computer tietokone, a file tiedosto, a program ohjelma> II s [= program -] ohjelman rakennus(kerta) [:= ohjelman osien kääntäminen ja valmisteleminen ajokäyttöön]

bullet huomiomerkki [:= katseen kohdistava grafiikkamerkki]

bulletin board elektroninen ilmoitustaulu, "purkki"

bus väylä [:= kanava jonka kautta lähetetään tietoa tai ohjaussignaaleja]

button nappi || the left mouse button vasen hiiren nappi

byte tavu [:= tietokonejärjestelmän symboliesitysmuotoa vastaava bittijono; IBM PC:ssä tavu on 8-bitin jono, jokainen IBM-ASCII merkki koostuu 8-bitin tavusta]C

C language C-kieli

cable kaapeli

cache I s kätkömuisti, välimuisti (* kätkömuisti on etymologisesti tarkempi käännös, välimuisti kuvaa muistin tehtävää) II vt puskuroida <a drive levyasema> kätkömuistin avulla

call I s [= program -] kutsu II vt kutsua <a routine rutiini> (* ohjelmasta)

cancel vt peruuttaa <printing tulostus, a print queue kirjoitintulostusjono>

caption otsaketeksti [:= väliotsake, kuvan selitysteksti tai muu varsinaisesta tekstistä poikkeava huomioteksti] || caption for the application window sovellusikkunan otsaketeksti (* sen yläpalkissa)

capture vt tallentaa, ottaa talteen <a screen image ruudulla näkyvä kuva>

card kortti [:= 1) korttimainen tiedontalletusväline: reikäkortti, magneettikortti; 2) korttimainen elektroninen osakokonaisuus, piirikortti eli piirilevy, sama kuin board]

carry I vt siirtää muistiluvuksi II s muistiluku

cartridge kasetti [:= 1) kovakuorinen nauha- tai levytallennusväline; 2) kirjoittimelle lisäominaisuuksia antava kasetti, esim. fonttikasetti, piirturiemulaatiokasetti tai PostScript(TN)-kasetti]

case kotelo

case-insensitive pieni-iso-yhtenevä <search haku, language ohjelmointikieli> [:= jossa pienillä ja isoilla kirjaimilla ei ole erottelevaa syntaktista merkitystä]

case-sensitive pieni-iso-eroava <search haku, language ohjelmointikieli> [:= jossa pienillä ja isoilla kirjaimilla on erotteleva syntaktinen merkitys]

cast I vt {cast, cast} muuntaa <a value to a diffent type arvon tietotyyppi toiseksi> II s (eksplisiitti) tietotyyppimuunnos

central processing unit [= CPU] keskusyksikkö

CGI [= Common Gateway Interface] [:= standardi, jolla tuetaan automaattisesti rakentuvia verkkosivuja, esim. lomakkeiden ja hakumoottorien yhteydessä]

CGI script [= Common Gateway Interface] CGI-käsikirjoitus [:= (esim. UNIX PERL-tulkki-) pienoisohjelma, jolla tuetaan automaattisesti rakentuvia verkkosivuja, esim. lomakkeiden ja hakumoottorien yhteydessä]

chain I s ketju II vt ketjuttaa <programs ohjelmia, records tietueita, files tiedostoja>

channel s 1 (tiedonsiirto-) kanava 2 (aihepiireittäinen tai tietyn tiedontuottajan - verkossa) kanava

character merkki

character recognition merkintunnistus

character set merkistö [:= yhteenkuuluva merkkisarja, esim. IBM-ASCII- merkit]

character string merkkijono

chassis alusta [:= runko jolle tietokoneen keskusyksikkö rakennetaan]

chat rupattelu (* verkossa)

chat room rupatteluhuone, juttutupa [:= IRC-kanava]

check box rastilaatikko [:= uudentyyppisten käyttöliittymien dialogilaatikon x:llä rastittava kyllä/ei -vaihtoehtokohta]

check sum varmistussumma (* esimerkiksi tiedonsiirron varmistamiseksi)

Chicago [:= Windows 95:n koodinimi ennen tuotejulkistusta]

chip 1 pala, piipala, piilastu, siru [:= piikiekosta irrotettu integroidun piirin aihio tai valmis integroitu piiri] 2 Grafiikka [= colo(u)r -] värimallipala [:= kyseisellä värillä pinnoitettu neliönmuotoinen näyte värikartassa tms]

chip set piiripalasarja [:= tietyntyyppisen tietokoneen (tai toiminto- osakokonaisuuden, esim. VGA-näytönohjaimen) olennaiset piirteet sisältävä muutaman erittäin tehokkaasti integroidun piirin kokonaisuus]

circuit piiri [:= sähköä johtavista reiteistä koostuva sähkölaite]

circuit board piirilevy

circuit design piirisuunnittelu

circuit diagram piirikaavio [:= piirin kytkentäkaavio]

class luokka [:= "tietotyyppi" oliosuuntautuneessa ohjelmoinnissa]

clear vt 1 puhdistaa <the screen ruutu>; tyhjentää <memory muisti>; tyhjentää <a check box rastilaatikko> [:= poistaa x eli rasti laatikosta hiiren näpäytyksellä] 2 nollata <a bit bitti> [:= asettaa nollaksi, vastakohta: set, asettaa ykköseksi]

click näpäytys || left click näpäytys hiiren vasemmalla napilla

client machine riippuva työasema [:= verkkoon liitetty palvelimesta riippuva tietokone]

clip art leikegrafiikka [:= valmisgrafiikka]

clip-art library leikegrafiikkakirjasto [:= kokoelma valmisgrafiikkaa]

clipboard [= clipboard 'pinteellä varustettu kirjoituslevy'] leiketaulu [:= Windowsin, OS/2:n tai muiden ohjelmien tiedonsiirtoleiketoiminto]

clipbook leikekirja [:= useita leikkeitä tukeva leikkaa ja liimaa - menettely Windows NT:ssä, Windows-leiketaulun (clipboard) idean laajennus, vertaa scrapbook Macintoshissa]

clock frequency kellotaajuus

clock rate kellotaajuus

clone maker PC-kloonien valmistaja, yhteensopivien tietokoneiden valmistaja

close vt sulkea <a file tiedosto>

Cobol [= COmmon Business-Oriented Language 'tavallinen liike-elämän sovelluksiin tarkoitettu kieli'] [:= keskeinen kaupallis- hallinnollinen ohjelmointikieli]

code I V koodi [:= koodattu symbolijono] II Isg 1 (ohjelma-) koodi 2 koodijärjestelmä III vt koodata [:= ohjelmoida]

code generator koodigeneraattori [:= ohjelmakoodia luova ohjelma]

code page koodisivu [:= kielikohtainen merkistökoodien taulukko]

codification kodifiointi [:= ohjelmointikielen standardointi, esim. C- kielen kodifiointi Kernighan'in ja Ritchie'n toimesta]

coding koodaus [:= ohjelmointi]

cold boot {tai - start} kylmäkäynnistys [:= koneen käynnistäminen virtakytkimestä tai simuloimalla virtakytkinkäynnistystä ohjelman avulla]

coldboot vt {tai coldstart} kylmäkäynnistää <a computer tietokone>

comb kampa [:= useampikiekkoisen levyaseman kampamainen hakuvarsirakennelma; huomaa, että puhekielessä myös SIMM-muisteja sanotaan joskus kammoiksi]

command komento

command prompt komentokehoite {tai -kehote}

comment kommentti [:= selventävä huomautus ohjelmakoodissa]

commit vt tallettaa <buffers puskurit> levylle

Common User Access [= CUA] yhteinen käyttäjäliittymä [:= eräs keskeinen IBM:n SAA-arkkitehtuurin osa]

communication 1 (kirje-, sähköposti- tms) sanoma, viesti 2 viestittäminen, sanomien välittäminen

communications pl viestiyhteydet; tietoliikenne; liikennöinti; sanomanvälitys, viestinvälitys

compatibility yhteensopivuus

competitive upgrade tuotevaihto, kilpailupäivitys [:= päivitys kilpailevaan (ohjelma)tuotteeseen]

compile I vt kääntää [:= tuottaa käännetty versio ohjelmakoodista] II vi kääntyä (* ohjelman lähdekoodista) III s käännösajo [:= kääntäjän avulla ajettu ohjelman kääntämisprosessi]

compiler kääntäjä [:= käännettyjä ajettavia tiedostoja luova ohjelma]

compression tiedon tiivistäminen

computability laskettavuus [:= matematiikan käsite: algoritmisesti ratkeavan funktion ominaisuus]

computational complexity laskennallinen monimutkaisuus [:= laskentatehtävän ratkaisun (algoritmin) vaikeusaste]

computer analyst atk-suunnittelija

computer department 1 atk-osasto (* yrityksessä) 2 tavaratalon tietokoneosasto, atk-osasto

computerese atk-slangi

computer fair atk-messut, tietokonemessut

computer science tietojenkäsittelyoppi, atk, tietokonetiede

computer-science laboratory atk-laboratorio

computer scientist tietojenkäsittelyopin tutkija, atk-tutkija, tietokonetieteilijä

computer section atk-osasto

computer service firm atk-palveluyritys

computer specialist atk-spesialisti

computer-support person atk-tukihenkilö

computer telephone integration tietokone-puhelin -integraatio [:= yrityspuhelinkeskusten korvaaminen puhelinpalvelinratkaisuilla]

computer trade atk-ala

computer utility yleinen atk-palvelukeskus

computing tietojenkäsittely, atk

conditional statement ehtolause [:= ehdon sisältävä ohjelman suorituksen kulkua ohjaava lause, esim. IF]

confidentiality tietosuoja

configurability ohjelman, laitteen konfiguroitavuus

configurable konfiguroitavissa oleva

configuration 1 kokoonpano 2 konfigurointi [:= laitteen tai ohjelman sovittaminen sen käyttöympäristöön joko kytkimin tai ohjelmallisesti]

conflict konflikti [:= pyyntöjen välinen ristiriita]

congestion ruuhkautuminen (* verkossa) [:= verkossa liikkuvien pakettien häviämiseen johtava liikanainen signaalijonojen muodostuminen]

connection {Brit myös connexion} 1 liitäntä, kytkentä 2 (puhelin-, tietoliikenne-) yhteys

connectivity liitettävyys [:= tietokoneiden liitettävyys toisiinsa verkkojen, tietoliikenteen yms avulla]

console konsoli [:= tietokonejärjestelmää ohjaava käyttöliittymä (ruutu-näppäimistö)]

console operator konsolioperaattori

construct I s rakennelma II vt rakentaa <a computer tietokone> || C structures are powerful constructs C-kielen rakenteet ovat tehokkaita rakennelmia

container säilytin [:= OLE: olion (object) tai yhteyden olioon säilyttämään kykenevä tiedosto(nosa) tai järjestely]

content sisältöaineisto (* verkossa)

content provider sisältöaineiston tuottaja (* verkossa)

context konteksti

context-sensitive help kontekstista riippuva apu [:= apu(ruutu)järjestelmä joka riippuu ohjelman kulloisestakin tilasta, esim. millä kohtaa valikkojärjestelmää käyttäjä on]

context switching kontekstin vaihdanta [:= kontekstinvaihtajaohjelman avulla aikaansaatu hyvin nopea vuorottelu eri sovellusohjelmien välillä]

contiguous yhtenäinen <memory area muistialue, file tiedosto> [:= yhden osan muodostava]

continuous stationery Isg jatkolomake

control tarkistus; ohjaus

control bit ohjausbitti [:= tiedonsiirtoa ohjaava bitti, vastakohta data bit, tietobitti]

control bus ohjausväylä

control character ohjausmerkki

control code kirjoittimen ohjauskoodi

control key control-näppäin [:= näppäin jota painamalla saadaan esille näppäimistön ctrl-taso, sama kuin ctrl key, ctrl-näppäin]

controller ohjain(laite)

control panel 1 ohjaustaulu [:= Windows: käyttöympäristön räätälöintiin käytetty järjestelmäsovellusryhmän konfigurointiosa] 2 (* vanhemmassa käytössä:) konsoli; kytkentätaulu

control panels pl säätimet [:= Macintosh(TN)-koneen muistinkonfigurointi- ja verkonhallintaohjelma]

control unit ohjainyksikkö [:= ohjainlaite; prosessorin ohjainmoduli]

conventional memory tavanomainen muisti [:= DOSin 640 kt RAM-muistia]

conversion 1 muuntaminen, konvertointi 2 muunnos, konversio

convert I vt 1 muuntaa, konvertoida <a file tiedosto> 2 muuntaa <a value to a diffent type arvon tietotyyppi toiseksi; underlined text to italic alleviivattu teksti kursiiviksi> II vi siirtyä, vaihtaa <to a new version of the program ohjelman uuteen versioon>

converter muunnin, muunnoslaite, konvertteri

cookie vastamerkki [:= Internet-palvelimen ja -selaimen yhteydenpitoon käytetty HTTP-tiedonsiirron tekstilohko, jonka palvelin lähettää selaimelle talteen seuraavia yhteydenpitokertoja varten yhteyden muovaamiseksi tällöin käyttäjän aikaisempien toimien perusteella]

coprocessor lisäprosessori

counter laskuri [:= erillinen laskurilaite; laskurirekisteri; ohjelmassa oleva laskuri]

CPU [= Central Processing Unit] keskusyksikkö

CPU time keskusyksikköaika

cracker (järjestelmiin) murtautuja

crash I s ohjelman, järjestelmän, kovalevyn kaatuminen II vi kaatua (* ohjelmasta, järjestelmästä) III vt kaataa (* subjektina ohjelma) <the computer tietokoneen; the system järjestelmän>

crashproof kaatumaton <program ohjelma, system järjestelmä>

create vt luoda <a file tiedosto, a partition partitio, a window ikkuna>

critical-error handling kriittisten häiriötilojen hallinta

cross-compiler ristiinkääntäjä [:= kääntäjä joka toimii eri laitteessa kuin se järjestelmä (keskusyksikkö) jota varten se kääntää ohjelmia]

current I a nyky- <drive levyasema, directory hakemisto, window ikkuna> II s (sähkö-) virta

current session nykyistunto [:= paraikaa meneillään oleva työrupeama, esim. tietyn ohjelman parissa tai saman tietokoneen äärellä]

cursor 1 kursori [:= toiminnon tapahtumapaikan valitseva kohdistinkohta, tiettyyn paikkaan sijoitettava kohdistinmerkki, esim. ruudulla tai kirjoittimen piirtopinnalla] 2 kursorilaite, osoitinkapula [:= digitointilaudan (kohdistusristillä ja toimintonapeilla varustettu) kursorinohjausväline]

cybercafe verkkokahvila

cyberspace [= CYBER (kreikan kielen kybernaoo-sanasta 'ohjaan, pidän kurssissa') 'ohjattu' + 'avaruus'] verkkoavaruus [:= Internet-verkon tekotodellisuusmaailma]

cycle kierto [:= laitteen toistuvan toiminnan jakso eli "sykli"; erityisesti: prosessorin rekisterien sisällön päivitysjakso tai keskusmuistin sisällön päivitysjakso]D

data ['deitö, 'da:tö] Ipl tai Isg tiedot, data

data bank tietopankki

database {tai data base} tietokanta [:= tietueiksi järjestetty tiedon tallennus- ja hakujärjestelmä]

database management system [= DBMS] tietokannan hallintajärjestelmä

data bit tietobitti [:= tiedonsiirrossa: tietoa sisältävä bitti, vastakohta control bit, ohjausbitti]

data block tietolohko

data bus tietoväylä [:= kanava jonka kautta lähetetään tietoa]

data cable tiedonsiirtokaapeli

data channel tietokanava

data communications pl tietoliikenne

data-compression rate tiedontiivistysaste

data entry tiedonsyöttö

data file datatiedosto [:= ei-ajettava tiedosto]

data fork datahaara [:= Macintosh-tiedoston osa joka sisältää dataa, ei ohjelmakoodia tai muita resursseja]

data-import filter tiedon tuontisuodatin [:= toisen ohjelman luomien tiedostojen muunnossuodatinohjelma]

data packet tietopaketti [:= tiedonsiirrossa kerralla siirrettävä yhteenkuuluva siirrettävän tiedon lisäksi ohjaustiedon sisältävä bittiryhmä, sama kuin packet, paketti]

data path tietoura(nleveys) [:= tiedonsiirtoväylän bittileveys]

data preparation tietojen valmistelu

data processing tietojenkäsittely, atk

data-processing department atk-osasto (* yrityksessä)

data-processing manager atk-päällikkö

data support tietoväline

data track tietoura [:= levyn ura jolle talletetaan tietoa]

data transfer tiedonsiirto

data-transfer rate tiedonsiirtonopeus

data type tietotyyppi [:= ohjelmointikielissä: bittijonolle annettu tietoa luokitteleva tulkinta, esim. kokonaisluku- ja merkkitietotyypit]

data validation tietojen käypyyden tarkistus

data validity tietojen käypyys [:= se että arvot ovat "oikeaa" eli ennaltamäärättyä tyyppiä]

data verification tietojen oikeellisuuden tarkistus

daughterboard {tai daughtercard} tytärkortti [:= korttiin lisättävä pienempi lisäkortti]

DBMS [= DataBase Management System] tietokannan hallintajärjestelmä

DDE [= Dynamic Data Exchange] dynaaminen tiedonvaihto (* sovellusten välillä)

deallocate vt vapauttaa allokoitu <memory muisti, a storage area muistialue>

debug vt poistaa <a program ohjelman, a macro makron> virheet, korjata <ohjelma, makro> virheettömäksi

debugger ohjelmointivirheiden poisto-ohjelma, ohjelmankorjausohjelma, #debuggeri

debugging ohjelmointivirheiden poistaminen, ohjelman korjaaminen

declaration kuvaus [:= korkean tason ohjelmointikielissä: ajettavan ohjelman luomisessa tarvittavan olion, esim. muuttujan, nimeäminen ja sen tietotyypin määrittely]

declarative statement kuvauslause [:= ohjelmointikielissä: lause joka kuvaa olion eli nimeää ja määrittelee sen tietotyypin]

declare vt kuvata <a variable muuttuja, a function funktio, an array matriisi> (* kääntäjälle tai linkkerille)

decompress vt purkaa tiivistetty <a file tiedosto>

default I s oletusarvo II vi ottaa oletusarvokseen || the program defaults to the root directory ohjelma ottaa oletusarvokseen juurihakemiston

defragment vt poistaa <a file tiedoston, a disk levyn> hajanaisuus

delete vt poistaa <a file tiedosto, a line rivi, a word sana>

deletion poistaminen; poisto

delimiter rajoitin [:= merkkijonon tai kentän alku- tai loppumerkki]

dense tiheään pakattu <chip pala, circuit board piirilevy> [:= runsaasti komponentteja (transistoreita) tai piirejä pienellä alalla sisältävä]

density levykkeen, palan, piirilevyn tiheys

descrambler (signaalin-) sekoituksen purkaja

descriptive statement kuvauslause [:= ohjelmointikielissä: lause joka kuvaa olion eli nimeää ja määrittelee sen tietotyypin]

descriptor 1 [= segment -] (segmentin) kuvaaja [:= segmentin todellinen alkuosoite, segmenttiattribuutti ja etuoikeustaso] 2 deskriptori [:= luokitteleva avainsana, esim. termitesaurusten yhteydessä]

deselect vt vapauttaa valittu <a file tiedosto, a font fontti> (* ennen siihen kohdistuvan komennon toteuttamista)

desktop työpöytä [:= tausta jonka päällä ikkunat ja ohjelmien kuvakkeet näkyvät]

desktop computer pöytätietokone [:= pöydällä pidettävä tietokone, vertaa floor-standing computer, lattialla seisova tietokone]

desktop publisher julkaisuja omalla pöytätietokoneella tekevä

desktop publishing julkaisujen valmistus omalla pöytätietokoneella, pöytäjulkaisutoiminta

desktop publishing program julkaisuohjelma

destination directory kohdehakemisto [:= hakemisto johon kopioidaan yms, sama kuin target directory]

developer 1 [= software -] ohjelmistosuunnittelija; ohjelmatalo 2 [= hardware -] laitesuunnittelija; laitteistoja kehittelevä yritys 3 [= systems -] systeemisuunnittelija

developer/programmer [= systems -] systeemisuunnittelija-ohjelmoija

development environment kehitysympäristö

development tool kehitystyöväline [:= laite tai ohjelma ohjelmistojen tai laitteistojen kehittelyä varten]

development work kehitystyö

device control laiteohjausmerkki [:= oheislaitteiden ohjaamiseen käytetty merkki, esim. ASCII 17 (eli ns. XON)]

device driver laiteajuri [:= ohjausohjelma joka tukee tiettyä laitetta, esim. kirjoitinta tai näyttökorttia]

device independence laiteriippumattomuus

device-independent laiteriippumaton <program ohjelma>

device-specific laitteelle ominainen <command language komentokieli>

DHTML [= Dynamic HyperText Markup Language] dynaaminen hypertekstimuotoilukieli [:= hypertekstidokumenttien elävöittämisen mahdollistava koodausjärjestelmä]

diagnostic test vianmääritystesti

dialect ohjelmointikielen murre

dialog box dialogilaatikko [:= ohjelman ruudulle piirtämä laatikko jonka kautta ohjelma kommunikoi käyttäjänsä kanssa]

dictionary sanakirja [:= 1) elektroninen sanakirja; 2) sovellusympäristön tiedon talletusmuotojen luettelo]

digitize vt digitoida [:= muuntaa luku- eli numeeriseksi arvoksi]

digitizing tablet digitointilauta [:= koordinaattitiedon syöttämisen mahdollistava tietokoneen lautamainen syöttölaite jossa kursorin paikka määrätään osoitinkynällä tai osoitinkapulalla; joskus käytetty käännös: digitointipöytä]

DIMM [= Dual In-line Memory Module 'kahdella liitinrivistöllä varustettu muistimoduli'] DIMM-muistimoduli [:= paikoilleen napsautettava pienoispiirikorttityyppinen kahdella liitinsärmällä varustettu modulaarinen muistiyksikkö]

dimmed himmennetty <text teksti> [:= ei-kirkas, esim. Windows- sovelluksessa parhaillaan ei valittavissa olevan komennon tunnusmerkkinä]

direct access suorapääsy [:= suora käsiksipääsy]

directive ohje (* kääntäjälle tai käyttöjärjestelmälle yms)

directory hakemisto [:= käyttöjärjestelmän ylläpitämä tiedostoluettelo]

directory entry hakemiston kohta

directory management hakemistojen hallinta

directory path hakemistopolku

directory structure levyn hakemistorakenne

directory tree hakemistopuu [:= levyn hakemistorakenteen puukuvaaja]

disable vt poistaa käytöstä <a cache kätkömuistiohjelma, a function toiminto> [:= väliaikaisesti keskeyttää ohjelman suorittama toiminto silti välttämättä poistamatta ohjelmaa muistista; tehdä toimimattomaksi asennettaessa tai konfiguroitaessa (ohjelmisto- tai laitteisto)toiminto]

disassembly assembler-ohjelman rekonstruktio

disc Brit {disk Am} levy

discrete component diskreetti komponentti [:= erillinen pieni osa]

discrete integrated circuit diskreetti integroitu piiri

discussion group keskusteluryhmä (* verkossa)

disjunction disjunktio [:= looginen TAI]

disk Am {disc Brit} levy(muisti), levyasema

disk crash levyrikko

disk drive levyasema

disk duplexing rinnakkaislevyjen käyttö [:= kahden erillisen ja rinnakkaisen ohjain- ja levykokonaisuuden käyttö samanaikaisesti samojen tietojen tallettamiseen]

diskette levyke, disketti

disk file levytiedosto, levyllä oleva tiedosto

disk platter levykiekko [:= fyysinen kovalevykiekko, pyöreä keskeltä reiällinen metallilevy]

disk space levytila

disk storage 1 levytila 2 levymuisti 3 levylle tallentaminen

disk volume levynide

diskwide koko levyn kattava <search haku>

disk write levyllekirjoitus(kerta)

dispatch vt lähettää <a message sanoma>

dispatcher käynnistin(moduli) [:= ohjelma(moduli) joka käynnistää ohjelmia, prosesseja tms]

display I vt näyttää II s näyttö

displayable näytettävissä oleva <character merkki, colo(u)r väri>

display adapter näyttösovitin [:= näyttökortti]

display board näyttökortti

distributed data processing hajautettu tietojenkäsittely [:= usean eri paikoissa sijaitsevien tietokonelaitteiden käyttö yhteistyössä]

distributed environment hajautettu ympäristö [:= tiedonkäsittely- ympäristö joka koostuu pääkoneesta ja päätteistä tai verkosta]

distributed processing hajautettu käsittely

distribution disk levityslevy [:= ohjelman levitykseen tai myyntiin tarkoitetun version sisältävä levy]

DLLs pl [= Dynamic Link Libraries] dynaamiset linkkauskirjastot [:= Windows, OS/2: tarvittaessa ajohetkellä muistiin ladattavat ja ohjelmiin linkattavat käyttöjärjestelmän ja/tai ohjelman lisäohjelmakirjastot]

docking station telakointiasema [:= kannettavan laitteen pöytälaitteeksi muuntava lisämoduli]

document asiakirja, dokumentti

document window asiakirjaikkuna [:= Windows: useita asiakirjoja kerralla samaan työalueeseen avattaessa sovelluksen asiakirjoille varaama työalueen osasta muodostuva ikkuna näytöllä]

domain 1 funktion määrittelyjoukko [:= matematiikan käsite: joukko josta funktio saa argumenttinsa, määrittelyalue, ala] 2 (verkko-) alue; lähiverkon hallinta-alue [:= ryhmä verkonhallintaohjelmiston avulla hallittavia tietokonelaitteita]

domain name alueen nimi [:= Internetin IP-osoitteen selväkielinen vastine, esim. www.se-ja-se.fi]

dongle "varaslukko" [:= kirjoitinporttiin kiinnitettävä ohjelman kopiosuojaussovitin]

dormancy phase viruksen unitila [:= aika jolloin (aikapommi)virus ei ole vielä toiminnassa]

DOS [:= merkkipohjainen ei-moniajokäyttöjärjestelmä]

dot piste (* luettaessa ääneen esimerkiksi www-osoitteita: www [dot] lexitec [dot] fi)

dots per inch [= DPI] pistettä tuumalle [:= näyttö-, osoitus- tai tulostustarkkuuden eli resoluution mittayksikkö]

double-precision number kaksoistarkkuusluku

double-sided diskette kaksipuolinen levyke

download I vt ladata koneelta tai koneesta <a page sivu> [:= suorittaa lataus tallentavasta laitteesta omaan koneeseen] II s lataus koneelta tai koneesta

downtime seisokki(aika) [:= aika jonka laite on häiriöiden takia poissa käytöstä, vastakohta uptime, toiminta-aika]

DPI [= Dots Per Inch] pistettä tuumalle [:= näyttö-, osoitus- tai tulostustarkkuuden eli resoluution mittayksikkö]

draft-quality output vedoslaatuinen tulostus

DRAM [= Dynamic Random-Access Memory] DRAM-muisti [:= dynaaminen RAM- muisti]

drive I V (levy-) asema II vt {drove, driven} ajaa <a printer kirjoitinta, a video board näyttökorttia>

driver [= device -] laiteajuri [:= ohjausohjelma joka tukee tiettyä laitetta, esim. kirjoitinta tai näyttökorttia]

drop vt pudottaa [:= Windows: vapauttaa (hiiren nappi ylöspäästämällä) vetämisen (drag) päätteeksi ikoni prosessin käynnistävän ikonin päällä, esimerkiksi tiedoston tulostamiseksi kirjoittimella]

DTP program [= DeskTop Publishing] julkaisuohjelma

dual-boot option kaksoiskäynnistysmahdollisuus [:= kahden käyttöjärjestelmän käynnistysmahdollisuus samalta levyltä]

dual-in-line package [= DIP] DIP-kotelo [:= piirikotelo jossa on alaspäin sojottavia piikkejä molemmissa reunoissa]

dual-processor computer kahden prosessorin kone

dumb terminal(TN) pelkkä pääte

dummy argument sijaisargumentti [:= argumentti jota käytetään määrittelyssä varsinaisen argumentin sijasta ja joka korvataan varsinaisella argumentilla toimituksia suoritettaessa]

dump I vt vedostaa <memory muisti>, ajaa #dumppi <muistista> II s vedos, #dumppi (* erityisesti suurten järjestelmien termi)

dumpfile vedostustiedosto [:= tiedosto johon kerätään (keskusmuistin sisällön yms) vedostuksen tulos]

duplex printing kirjoitintulostus molemmille puolille paperia

dynamic link libraries pl [= DLLs] dynaamiset linkkauskirjastot [:= Windows, OS/2: tarvittaessa ajohetkellä muistiin ladattavat ja ohjelmiin linkattavat käyttöjärjestelmän ja/tai ohjelman lisäohjelmakirjastot]E

EAs [= Extended Attributes] pl jatketut attribuutit [:= perinteisen neljän DOS-tiedostoattribuutin (archive, hidden, read-only, system) lisäksi luodut tiedostoattribuutit, esimerkiksi OS/2:ssa]

EBCDIC [eb-si:-dIk] [= Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, 'laajennettu binäärikoodattu kymmenlukutiedonsiirtokoodi'] [:= IBM:n suurkoneiden 8-bitin koodi (useita erilaisia) ja 256 merkin merkistö]

echo I vt toistaa samanlaisena <a remark kommentti> II s kaikutoisto [:= samanlaisena toistaminen]

e-commerce [= Electronic commerce] sähköinen kaupankäynti

edit vt editoida

editor editori [:= editointiohjelma, luonti- ja muuntamisohjelma]

EDP [= Electronic Data Processing] atk [= Automaattinen TietojenKäsittely]

eject button poistonappi [:= nappi jolla käynnistetään tietovälineen poisto asemasta]

elapsed time käytetty aika

electronic data processing automaattinen tietojenkäsittely, atk

e-mail [= Electronic mail] sähköposti

embed vt upottaa <formatting commands in a text file muotoilukomentoja tekstitiedostoon; assembly code in a C program symbolista konekielikoodia C-ohjelmaan>

embedded object upotettu olio [:= ohjelmaan A upotettu ohjelman B luoma tietoyksikkö, esimerkiksi Windows-OLE-tyyppisessä tietojen hallinnassa]

embedded system sulautettu järjestelmä [:= erilaisissa automatisoiduissa laitteissa (esimerkiksi kopiokoneissa, televisioissa, autoissa, puhelinjärjestelmissä yms) käytettävä logiikkajärjestelmä]

EMBs [= Extended Memory Blocks] pl jatketun muistin lohkot [:= XMS- standardin terminologiassa: 1088 kt yläpuolella olevat RAM- muistilohkot]

EMS memory [= Expanded Memory Specification 'laajennetun muistin tekninen standardi'] EMS-muisti

emulate vt emuloida <a printer kirjoitinta, a terminal päätettä, DOS DOSia>

emulation emulointi [:= (ohjelmallisesti tai laitteistoratkaisujen avulla toteutettu) toisen laitteen matkiminen]

emulator emulointiohjelma

enable vt ottaa käyttöön <a function toiminto> [:= aktivoida olemassaoleva toiminto]

encrypt vt salata, salakoodata <a message viesti>

encryption viestin salaus, salakoodaus

END key END-näppäin [:= rivin loppuun siirtävä näppäin]

end of file [= EOF] tiedoston loppu

end user loppukäyttäjä [:= atk-tuotteen lopullinen käyttäjä verrattuna tuotteen kehittelijöihin tai asentajiin]

engine koneisto [:= tiedonhaku-, tekoäly- yms ohjelman toiminnallinen runko-osa; laitteen olennaiset toimivat osat, esim. laserkirjoittimessa]

engineering workstation insinöörityöasema

enhanced keyboard parannettu näppäimistö [:= näppäimistö jossa funktionäppäimet ovat ylhäällä eikä vasemmalla kuten ns. alkuperäisessä näppäimistössä (original keyboard)]

enter I vt syöttää, näppäillä <a command komento; data into a computer tietoja tietokoneeseen> II s enter-näppäin

enterprise server yrityspalvelin [:= suuren yrityksen verkon keskuskone, verkkoaikakauden uudestisyntynyt mainframe]

enterprise-wide network yritysverkko [:= yrityksen kaikki eri toimipisteet yhdistävä tietokoneverkko]

entry 1 tiedon syöttäminen, syöttö 2 hakemiston, luettelon, valikon kohta

entry-level computer perusmikro [:= tavallisiin toimistosovelluksiin sopiva edullinen peruskone]

envelope feeder kirjekuorien syöttölaite

environment ympäristö

environment variable ympäristömuuttuja [:= ohjelman käyttöympäristöön annettu muuttuja, esim. DOSin SET-asetuksella]

EOF [= End Of File 'tiedoston loppu'] EOF

erasable pyyhittävä <disk levy>

erase vt pyyhkiä pois <a mention merkintä; a file/data tiedosto/tietoja>

erasure pois pyyhkiminen, pois pyyhintä errant hallinnasta karannut <application sovellus>

error (käyttäjän tekemä) virhe; (laitteessa tai ohjelmassa esiintyvä) häiriö

error checking häiriöntarkistus

error code häiriökoodi

error condition häiriötila, virhetila, vikatila

error correction häiriönkorjaus, virheenkorjaus

error detection häiriötilojen havaitseminen (* koneen toimesta)

error handling häiriötilojen hallinta

error message virheilmoitus

error recovery häiriöistä palautuminen [:= laitteiston suorittama häiriötiloista vapautuminen]

error trapping häiriönpysäytys

establish vt saada aikaan, aikaansaada <a connection yhteys>; käynnistää <a session istunto>; perustaa <a print queue kirjoitintulostusjono>

evaluate vt 1 arvioida <a piece of equipment laite, a program ohjelma> [:= tutkia käyttökelpoisuus] 2 arvioida <an expression ilmaus> [:= puhuttaessa tietokoneen tai ohjelman toiminnasta: selvittää ilmauksen luonne ja tarkoitus]

evaluation unit arviointilaite [:= valmistajan ostajalle (tai PC- julkaisulle) arvioitavaksi lähettämä laite]

event tapahtuma [:= yksittäinen tapahtuma tietojenkäsittelyprosessissa]

event handler tapahtumien käsittelijä [:= tapahtumia käsittelevä ohjelmamoduli, esim. hiiritapahtumien käsittelijä]

event loop tapahtumasilmukka [:= käyttöliittymän hallintasilmukka ohjelmassa]

exception poikkeus [:= laitteistokeskeytys]

executable [= - file] ajettava tiedosto

execute I vt 1 ajaa <a program ohjelma>; suorittaa <a command komento> II vi toimia (* ohjelmasta)

execution ohjelman, käskyn suorittaminen; ohjelman ajaminen

exit I vt poistua <the program ohjelmasta> II s poistuminen (* ohjelmasta, rutiinista)

exit code poistumiskoodi [:= ohjelman suorituksen onnistumista kuvaava koodi, esim. DOSin BACKUP-komennon jälkeensä jättämä koodi]

expand vt laajentaa <an abbreviation to a text passage lyhenne tekstikatkelmaksi>(* tekstinkäsittelyohjelmasta puhuttaessa)

expanded memory laajennettu muisti [:= EMS- ja/tai EEMS-standardien mukainen sivutettu lisä-RAM-muisti, sama kuin paged memory, sivuiksi jaettu muisti]

expansion board laajennuskortti

expansion bus laajennusväylä

expansion slot laajennuspaikka [:= paikka laajennuskortille tietokoneessa]

expert system asiantuntijajärjestelmä

expert user asiantunteva käyttäjä

export vt viedä ohjelmasta <data to another program tietoa toiseen ohjelmaan>

export filter [= data--] tiedon vientisuodatin [:= tiedostojen muunnossuodatinohjelma toiseen ohjelmaan tiedon siirtämistä varten]

expression ilmaus [:= ohjelmointikielessä: kielen syntaksia noudattava merkkijono]

extended ASCII ASCII-merkistön laajennus

extended attributes pl jatketut attribuutit [:= perinteisen neljän DOS-tiedostoattribuutin (archive, hidden, read-only, system) lisäksi luodut tiedostoattribuutit, OS/2:n "EA DATA. SF":n sisältö]

extended key codes pl laajennetut näppäinkoodit [:= monissa ohjelmissa käytetyt erikoisnäppäinten makrokoodit, esim. {Enter}, {Esc} jne]

extended memory jatkettu muisti [:= yhden megatavun rajan ylittävä RAM-muisti]

extended memory blocks pl jatketun muistin lohkot [:= XMS-standardin terminologiassa: 1088 kt yläpuolella olevat RAM-muistilohkot]

extension 1 ohjelmointikielen, merkistön laajennus 2 tiedostonnimen [= filename -] pääteosa [:= erottavan pisteen jälkeinen tiedostonnimen osa]

extension cable jatkokaapeli [:= johtoa pidentävä kaapeli]

external command ulkoinen komento [:= COMMAND.COMin ulkopuolinen erillisenä ajattavana levytiedostona oleva käyttöjärjestelmäkomento (tai joskus myös muu DOS-ohjelma), esim. FORMAT, QBASIC, erikoistapauksena erillisenä ohjelmana ajettu COMMAND]

external drive ulkoinen asema [:= tietokoneen kotelon ulkopuolelle asennettava levy-, kasetti- yms asema]

external memory ulkoinen muisti

external reference ulkoinen viite [:= viite ohjelman (tai sen osan) ulkopuolelle, esim. viite ulkoiseen ohjelmakirjastoon linkkausta varten]

extranet ulkoverkko [:= yrityksen viestintään toisten yritysten ja asiakkaiden kanssa tarkoitettu Internet-verkkoyhteysjärjestelmä]F

face [= typeFACE] kirjasinlaji [:= kirjasinleikkaus, yhteenkuuluvien merkistöjen kokonaisuus, esim. eri kokoiset Times(TN)-merkistöt]

false ceiling valekatto [:= oikean katon alle sijoitettu kaapelit ym peittävä sisäkatto]

false floor valelattia [:= oikean lattian päälle sijoitettu kaapelit ym peittävä sisälattia]

fan tuuletin

fanfold paper Isg jatkolomake

FAQ [= Frequently Asked Questions] usein tehtyjä kysymyksiä [:= tietoja tietystä asiasta antava dokumentti, esim. ohjelmapaketin yhteydessä tai verkossa]

FAT [= File Allocation Table] tiedostojen tilanvaraustaulukko

fatal fataalinen <error häiriö tai virhe> [:= toiminnan jatkumisen mahdottomaksi tekevä häiriö (laitteessa) tai virhe (ohjelmassa)]

fault häiriö, vika

fault tolerance vikasietoisuus

fault-tolerant computer vikasietoinen tietokone

fault-tolerant operating system vikasietoinen käyttöjärjestelmä

feature connector lisäominaisuusliitin [:= kortissa oleva tytärkortin liitinpaikka]

field kenttä [:= tiedonkäsittelyn kannalta yhteenkuuluva tietolohko, esim. tietokannan tietyn tiedon sisältävä tietolohko]

FIFO [= First In First Out] FIFO-periaate

file tiedosto

file allocation table [= FAT] tiedostojen tilanvaraustaulukko

file-creation error tiedostonluontihäiriö

file folder tiedostokansio

file format tiedostomuoto [:= tiedoston käyttöjärjestelmä- tai konekohtainen tyyppi, esimerkiksi: DOS/IBM PC/Macintosh file format]

file handle tiedoston otin [:= tiedostonkäsittelytunnus, käyttöjärjestelmän avoimelle tiedostolle antama numerotunnus]

file handling tiedostojen käsittely

file I/O tiedostotiedonsyöttö ja -tulostus

file locking tiedoston lukitus [:= tiedostoon kirjoittamisen estäminen ohjelman avulla verkkoympäristössä]

file management tiedostojen hallinta

filename tiedostonnimi

filename extension tiedostonnimen pääteosa [:= erottavan pisteen jälkeinen tiedostonnimen osa]

file pointer [= DOS file pointer] tiedosto-osoitin [:= nykypaikan tiedostossa ilmaiseva arvo]

file recovery tiedostojen pelastaminen

file server verkkopalvelin, tiedostopalvelin

file sharing tiedostojen yhteiskäyttö

file-sharing conflict tiedostojen yhteiskäyttökonflikti

filespec# [= FILE SPECification] tiedoston tarkka nimi

file specification tiedoston tarkka nimi

file system tiedostojärjestelmä

file transfer tiedostojen siirto [:= tiedostojen siirtäminen laitteelta toiselle, esim. sylikoneelta pöytäkoneelle]

file viewer tiedostonkatselin [:= ohjelma jonka avulla voi katsella eri ohjelmilla luotuja tiedostoja pystymättä editoimaan niitä]

filing system arkistointijärjestelmä (* myös ei-atk-merkityksessä) [:= tiedon talletusjärjestelmä]

filter suodatin [:= tietoa poimiva ohjelmaosuus]

fin [= cooling -] jäähdytysripa [:= komponentista lämpöä pois johtava, usein haarainen suuren lämmönluovutuspinta-alan omaava, metalliosa]

fingerprint sormenjälki [:= kopiosuojausohjelman levylle tai digitaaliseen kuvaan luoma yksilöllistävä tunnistebittikuvio]

firewall palomuuri [:= pääsyä rajoittava järjestely verkotetuissa koneissa]

firmware Isg piiohjelmisto, kiinteä ohjelmisto [:= ohjelmisto joka on pysyvästi talletettu laitteen osaksi, esim. ROM-piireihin]

first-time user ensikäyttäjä [:= tietyntyyppistä laitetta tai ohjelmaa aikaisemmin käyttämätön henkilö]

fixed disk kiinteä levy, kiintolevy [:= ei-irrotettava levy, sama kuin IBM:n terminologiassa 'umpilevy']

fixed-point arithmetic kiinteäpilkkuaritmetiikka

fixed-point number kiinteäpilkkuluku

flag I s lippu [:= ohjaava tai tilan ilmaiseva bitti; lippurekisterin bitti] II vt osoittaa lipulla, merkitä lipulla; merkitä (* erikoismerkillä tai symbolilla, sama kuin tag)

flash RAM [= Random-Access Memory 'hajapääsymuisti'] impulssi-RAM- muisti [:= RAM-muisti joka säilyttää sisältönsä virran saannista riippumatta, mutta jonka tyhjentäminen vaatii ylimääräisen sähköimpulssin]

flatbed plotter tasopiirturi

flatbed scanner tasoskanneri

flat cable lattakaapeli [:= litteä monesta vierekkäisestä toisissaan kiinni olevasta johtimesta koostuva kaapeli, sama kuin ribbon cable, nauhakaapeli]

flat-file database kortistointiohjelma [:= yksinkertainen helppokäyttöinen tietokantaohjelma]

flat memory model laakea muistimalli [:= yhdestä yhtenäisestä lineaarisesta osoiteavaruudesta muodostuva muistimalli; erityisesti OS/2:n 4 gigatavun segmentistä koostuva muistimalli]

flat-screen monitor laakaruutumonitori [:= monitori jonka etupinta on suora ja laakea]

flicker värinä [:= näytön rytminen vapina]

flicker-free värinätön <display näyttö>

flight simulator lentosimulaattori

flip-flop kiikku [:= yhden bitin kokoinen bistabiili (kaksi vakaata tilaa omaava) elektroniikkapiiri]

float data type [= FLOATing-point] liukupilkkutietotyyppi

floating-point arithmetic liukupilkkuaritmetiikka, -laskenta

floating-point number liukupilkkuluku

floor-standing computer lattialla seisova tietokone (* vertaa desktop computer, pöydällä pidettävä tietokone)

floppy-disk drive levykeasema

FLOPS [= FLoating-point Operations Per Second 'liukupilkkutoimintoa sekunnissa'] FLOPS-luku

flowchart {tai flow chart} vuokaavio [:= ohjelman kulkua kuvaava eri vaihtoehdot huomioiva kaavio]

flowcharting symbols pl vuokaaviosymbolit

flowchart template kaavain vuokaavioita varten

flow control ohjelman kulunhallinta

flow-control statement kulunhallintalause [:= lause joka ohjaa ohjelman suorituksen kulkua, esim. GOTO, IF, DO WHILE yms]

flush vt tyhjentää <a buffer puskuri, a cache kätkömuisti>

flying height liitoetäisyys [:= kovalevyn kirjoitus-lukupään etäisyys muistilevystä]

folder kansio [:= tiedostojen säilytyspaikka, "oliosuuntautunut" hakemisto (directory)]

font fontti [:= (tietynkokoinen, tiettyä kirjasinlajia edustava) merkistö]

font manager fonttien hallintaohjelma

FOOBAR [= FOuled up Beyond All Recognition] sotku(a) (* lyhenne verkkokeskusteluslangissa)

footer sivun alateksti [:= sivun alareunaan tuleva teksti]

foreground operation edustatoiminto

fork haara [:= Macintosh-tiedoston osa, joko data fork, datahaara, tai resource fork, resurssihaara]

form lomake

format I vt 1 formatoida <a disk levy> (* ei suositella käännöstä alustaa, joka sopii paremmin initialize-sanan vastineeksi) 2 muotoilla <text tekstiä> II s (tiedontallennus-) formaatti, muoto; (levyke-) formaatti, koko, tyyppi 2 tekstin muotoilu(koodi) 3 formatointi(operaatio)

formatted capacity levyn formatoitu kapasiteetti

formatting 1 levyn formatointi 2 tekstin muotoilu

form feed lomakkeensyöttö [:= lomakkeen syöttäminen tai vastaava lomakkeensyöttömerkki]

form letter vakiokirje [:= etukäteen valmisteltuun ja lähes samanmuotoisena pysyvään elektroniseen asiakirjaan, lomakepohjaan, perustuva kirje, lomakekirje]

forms tractor jatkolomakkeen syöttölaite

forum keskustelufoorumi (* on-line-palveluna)

forward slash etukenoviiva [:= / eli ASCII 47, sama kuin slash, kenoviiva]

fragmented hajanainen <file tiedosto, disk levy> [:= jossa tieto on talletettuna epäyhtenäisinä palasina, fragmentoitunut]

frame 1 kehys (* erilaisista muistijärjestelyistä puhuttaessa) 2 kehys (* julkaisuohjelmassa, HTML-koodauksessa) 3 kehys [:= verkossa välitettävä paketti] 4 ruutu [:= yhdellä virkistyskerralla ruudulle piirtyvä kuva]

frame rate ruututaajuus [:= ruudun virkistystaajuus, sama kuin refresh rate, virkistystaajuus tai vertical scanning frequency, pystypyyhkäisytaajuus]

freeware Isg ilmaisohjelmat [:= ilmaiset yhteiskäyttöohjelmat eli shareware-ohjelmat]

freeze {froze, frozen} I vi jähmettyä (* näytöstä) II vt jähmettää <display näyttö>

friction feed kitkaveto [:= irtolomakkeen veto kitkan avulla]

front-end I a edusta- yhd II s [= - machine] edustalaite

front panel etupaneli [:= laitteen kuoren etulevy]

FTP [= File Transfer Protocol] FTP-tiedostonsiirtoprotokolla (* TCP/IP-verkossa)

full adder täyssummain [:= elektroninen piirielementti joka laskee yhteen kaksi sille syötettyä bittimuotoista lukua sekä bittimuotoisen muistiluvun]

full-duplex täyskaksisuuntainen <communication viestiyhteys> [:= yhtä aikaa molempiin suuntiin kulkeva]

full-duplex modem täyskaksisuuntainen modeemi

full-featured täydellisin ominaisuuksin varustettu <program ohjelma>

full-page display kokosivunnäyttö [:= tekstinkäsittelyyn tai julkaisutoimintaan käytetty näyttöruutu joka pystyy näyttämään kokonaisen sivun kerrallaan]

full-screen session kokoruutuistunto [:= ei-ikkunoitu koko ruutua käyttävä (DOS- tms) yhteensopivuustila Windows'in, OS/2:n tai muun ikkunoivan käyttöjärjestelmän alaisuudessa]

full-size keyboard täyskokoinen näppäimistö [:= normaali pöytäkoneen näppäimistö, erityisesti kannettavista tietokoneista puhuttaessa]

fully populated täyden RAM-muistimäärän sisältävä <motherboard emolevy>

fully qualified filename täysin yksiselitteinen tiedostonnimi [:= tiedostonnimi joka on annettu muodossa: levyasema-polku-nimi-tarkennin (C:\MYPATH\MYFILE.EXT) ]

function funktio [:= ohjelman toiminnallinen osa joka voi vastaanottaa arvoja ja palauttaa niitä]

function key toimintonäppäin, funktionäppäin [:= toimintoja käynnistävä erikoisnäppäin, vertaa character key, merkkinäppäin]

fuzzy search sumea haku [:= epätarkoin (luonnollisen kielen mukaisin) hakukriteerein suoritettu haku]G

gate portti [:= looginen piirielementti]

gate array porttimatriisipiiri

gateway yhdyskäytävä [:= lähiverkon ja ison tietokoneen (tai ulkoisen tietoliikenneverkon) välinen kommunikaatioväylä; muu erilaisten järjestelmien välinen yhteys]

GB [= GigaByte] Gt [= gigatavua]

Gb [= GigaBit] Gb [= gigabittiä]

gender changer sukupuolenvaihtaja [:= sovitin jonka avulla naarasliitin vaihdetaan koirasliittimeksi tai päinvastoin]

generate vt tuottaa <code koodia>

generation 1 koodin tuottaminen, generointi 2 sukupolvi [:= 1) tietokoneiden kehitysvaihe; 2) sukupolvivarmistusjärjestelmän tietty vaihe]

GIF file [dZif -] GIF-tiedosto [:= tiivistetty kuvatiedostomuoto, jota käytetään esimerkiksi Internetissä]

gigabit gigabitti [:= 1 miljardi bittiä; suositeltava lyhenne suomeksi: Gb]

gigabyte gigatavu [:= 1 miljardi tavua; suositeltava lyhenne suomeksi: Gt]

GIGO [= Garbage In, Garbage Out 'roskaa sisään, roskaa ulos'] GIGO- periaate [:= epämääräisistä syöttötiedoista voi johtaa vain epämääräisiä tuloksia]

glare häikäisy [:= näytön räikeän kirkas hohde]

global characters pl jokerimerkit [:= merkit * ja ?, sama kuin wildcard characters]

global variable yleinen muuttuja [:= koko ohjelman tuntema muuttuja, sama kuin public variable]

Gopher [:= valikko-ohjattu Internet-verkon on-line-tietokantakirjasto- ohjelma]

grab vt napata <an image/data kuva/tietoja>

grainy rakeinen <image kuva>

granularity rakeisuus [:= muistin allokointiyksikön suuruus, esim. 1 tavun tai 4 kilon rakeisuus]

graphical user interface [= GUI] graafinen käyttöliittymä

gray scale harmaasävyasteikko [:= harmaan tummuusasteikko]

gray-scale image harmaasävykuva

gray scaling harmaasävytekniikka [:= harmaasävyjen käyttö, esim. skannattua kuvaa muodostettaessa]

Greeked text [= Greek + ed 'tehty yhtä vaikeaksi lukea kuin kreikka' eli 'tehty lukukelvottomaksi'] sotkuteksti [:= julkaisutarkoituksiin käytetty epäselvä sivutaiton kokonaissuhteiden tarkastelun mahdollistava pieni näyttöteksti]

Greeking sotkutekstiksi muuttaminen

grep [= Global Regular-Expression Parser] [:= Unix-tiedonhakuohjelma tai sen DOS-vastine, vertaa DOSin find-komento]

group 1 [= discussion -] (keskustelu-) ryhmä (* verkossa) 2 ryhmä [:= Windows: sovellusohjelmien kokoelma ohjelmienhallintaosan ikkunassa]

groupware Isg työryhmäohjelmat

GUI [= Graphical User Interface] graafinen käyttöliittymä

guide 1 opas, opaskirja 2 ohjainkisko

gutter 1 sivun sisäreunus [:= painosivun taitteenpuoleinen reunus joka on sivuasemoinnissa sivumarginaalien ulkopuolella] 2 palstojen väli (* useampipalstaisessa tekstissä)H

hack vt 1 puuhailla <a program ohjelman> parissa 2 avata hakkerin keinoin <password protection salasanasuojaus>

hacker 1 innokas tietokoneharrastelija, #hakkeri 2 [= "cracker"] huvikseen tietojärjestelmiin tunkeutuja, #hakkeri

hacking #hakkerointi [:= hakkerina toimiminen]

half-adder puolisummain

half-duplex vuorosuuntainen <communication viestiyhteys> [:= vuorotellen vastakkaisiin suuntiin kulkeva]

half-height drive puolikorkea levyasema

halt pysähdystila [:= järjestelmän pysähtyminen ohjelmasta tai laitteistosta johtuvan häiriötilan takia]

hand-fed käsin syötetty <sheet arkki>

hand feed käsinsyöttö

handle I vt käsitellä <an interrupt keskeytys> II s [= file -] (tiedoston) otin [:= tiedostonkäsittelytunnus, käyttöjärjestelmän avoimelle tiedostolle antama numerotunnus]

handler käsittelijä [:= laite joka käsittelee komponentteja; ohjelman osa joka suorittaa tiettyä käsittelytehtävää] hand scanner käsiskanneri [:= käden avulla liikuteltava pieni skanneri]

handshake kättely [:= yhteyden avaava signaalienvaihto laitteiden välillä]

handshaking protocol kättelyprotokolla [:= kättelyn sovitut säännöt]

hanging indent negatiivinen sisennys [:= miinusmerkkinen sisennys eli ulonnus, esim. usein hakuteoksen kappaleen ensimmäinen rivi]

hardcoded pysyvästi koodattu <instruction käsky, filename tiedostonnimi> [:= muuttumattomaksi ohjelman sisälle koodattu]

hard copy kovatuloste [:= tuloste pysyvälle alustalle, muulle kuin näytölle tai pyyhittävälle muistivälineelle, esim. paperille, mikrofilmille, dioille jne]

hard disk Am {- disc Brit} kovalevy

hard-disk crash kovalevyn kaatuminen

hard-disk drive kovalevyasema

hard-disk partition kovalevypartitio

hard hyphen kova tavuviiva [:= rivin lopussa katkeamaton tavuviiva]

hard space kova välilyönti [:= rivin lopussa katkeamaton välilyönti]

hardware Isg laitteisto(t)

HD [= High Density] korkeatiheyksinen (* levyke)

head levyaseman pää

head count levyaseman päiden lukumäärä

head crash pään törmäys levyn pintaan [:= luku-kirjoituspään törmäys muistilevyn pintaan, jonka seurauksena levyasema saattaa tulla käyttökelvottomaksi]

header 1 sivun yläteksti [:= sivun yläreunaan tuleva teksti] 2 (tietokanta- tai ohjelma-) tiedoston alkuosa

heap kasa [:= ajonaikaista dynaamista muistin allokointia varten varattu tila, alloc-funktioperheen käyttämä muistitila]

heat-sensitive paper lämpöpaperi [:= erikoispaperi jolle merkit muodostuvat lämmön vaikutuksesta, sama kuin thermal paper]

heat shield lämpökilpi [:= arkoja osia ylikuumenemiselta suojaava metallikilpi]

heat sink lämpönielu [:= metalliosa joka johdattaa liian lämmön pois komponentista]

help ohje (* käännös Windows-valikoissa)

hexadecimal heksadesimaalijärjestelmä [:= lukujärjestelmä jonka kantaluku on 16]

hex number heksadesimaaliluku

hidden piilotettu <file tiedosto, directory hakemisto, text teksti>

high bit yläbitti [:= tavun kahdeksas bitti]

high-bit ASCII yläbitti-ASCII [:= kahdeksan bitin koodi ja 256 merkin ASCII-merkistö, sama kuin eight-bit ASCII, kahdeksan bitin ASCII]

high-bit character yläbittimerkki [:= kahdeksanbittinen ASCII-merkki jonka numero on välillä 128-255]

high intensity kirkastus [:= kirkastettuina merkkeinä ilmenevä näyttöattribuutti, esimerkiksi DOSissa]

high-level formatting levyn formatointi [:= levyn käytettäväksi valmisteleminen, sama kuin preparation]

high-level language korkean tason kieli, kehittynyt kieli [:= ohjelmointikieli joka ei ole koneenläheinen, esim. C, Basic, Cobol, jne]

highlighting kirkastus

high memory ylämuisti [:= 1) 640 kt - 1024 kt välissä oleva RAM- muistialue (XMS-standardin terminologiassa nimeltään upper memory), perinteinen ylämuisti; 2) 1024 kt - 1088 kt välissä oleva XMS- standardin mukainen RAM-muistialue, XMS-ylämuisti]

high-memory area ylämuistialue [:= 1024 kt - 1088 kt välissä oleva XMS-standardin mukainen 64 kt RAM-muistialue, XMS-ylämuistialue]

high-performance file system(TN) HPFS-tiedostojärjestelmä [:= OS/2:n käyttämä tehokas kovalevyn formatointitapa]

high-resolution monitor korkeatarkkuusmonitori

hinted font vinkeillä varustettu fontti

hints pl vinkit [:= apuohjeet; erityisesti merkkien muotoa pienillä tulostustarkkuuksilla parantavat lisäohjeet]

hi-res monitor [= HIgh-RESolution] korkeatarkkuusmonitori

history facility historiatoiminto [:= toiminto joka muistaa aikaisemmat ohjelman suorituksen vaiheet ja mahdollistaa palaamisen niihin]

hit s osuma [:= oikeaan osunut haku, esim. puskurimuistia käytettäessä tai tekstistä merkkijonoa etsittäessä, vastakohta miss, huti] HLL [= High-Level Language] korkean tason kieli, kehittynyt kieli [:= ohjelmointikieli joka ei ole koneenläheinen, esim. C, Basic, Cobol, jne]

HMA [= High-Memory Area] ylämuistialue [:= 1024 kt - 1088 kt välissä oleva XMS-standardin mukainen 64 kt RAM-muistialue, XMS-ylämuistialue]

home corner alkukulma [:= ruudun vasen yläkulma]

home page kotisivu [:= 1) sivu, johon verkkoselain (esim. Internet Explorer tai Netscape Navigator) käynnistyy tai 2) sivu, jonka selain avaa tiettyä domain'ia pyydettäessä (esim. index.html, kun avataan domain www.lexitec.fi]

horizontal scanning frequency monitorin vaakapyyhkäisytaajuus

host isäntäkone, isäntätietokone

host adapter isäntäsovitin

host computer isäntätietokone

host machine isäntäkone

host processor isäntäprosessori

hourglass icon tiimalasi-ikoni [:= keskeneräisen prosessoinnin vaatimaa odotusta ilmaiseva näyttösymboli]

housekeeping toiminnassapitotoimet [:= ohjelman tai laitteiston suorittamat järjestely- ja aputehtävät käsittelyresurssien pitämiseksi toiminnassa]

HPFS(TN) [= High-Performance File System(TN)] OS/2:n HPFS- tiedostojärjestelmä

HPGL(TN) [= Hewlett-Packard Graphics Language] HP-grafiikkakieli

HPPCL(TN) [= Hewlett-Packard Printer Command Language] HP- kirjoitinkomentokieli

HSF [= Horizontal Scanning Frequency] monitorin vaakapyyhkäisytaajuus

HTML [= HyperText Markup Language] hypertekstimuotoilukieli [:= hypertekstimuotoisten verkkodokumenttien luontia tukeva koodausjärjestelmä]

HTML document hypertekstidokumentti

HTTP [= HyperText Transfer Protocol] hypertekstinsiirtoprotokolla [:= hypertekstidokumenttien siirtoa verkossa tukeva komentokieli]

HTTP server hypertekstipalvelin (* Internetissä)

hub 1 [= disk -] levyn keskiö [:= 3,5" levykkeen tai muun levyn keskellä oleva samantapainen (metalli)vahvikepyörylä] 2 [= network -] verkon napasolmu [:= verkon kohta josta verkkokaapelit jakaantuvat eri solmuihin päin]

hung jumiutunut <program ohjelma, computer tietokone>

hunt-and-peck [= hunt-and-peck method of typing] hae ja lyö - järjestelmä [:= konekirjoitustaidottoman yksi- tai kaksisormikonekirjoitusjärjestelmä]

hunt-and-pecker# [= hunt-and-peck + er] hae ja lyö -kirjoittaja [:= konekirjoitustaidoton yksi- tai kaksisormikonekirjoitusjärjestelmän käyttäjä]

hybrid circuit hybridipiiri [:= piilastu- ja kalvoteknologian avulla toteutettu yhdistelmäpiiri]

hyperlink hyperyhteys [:= hypertekstijärjestelmän tieto-olioiden välinen yhteys]

hypertext hyperteksti [:= tiedonhakujärjestelmä jossa voidaan hakea asia-assosiaatioiden pohjalta eri kohtiin tietojärjestelmää talletettuja tietoja]I

IBM-compatible computer IBM-yhteensopiva tietokone

IBM shop IBM-monopolikäyttöpaikka [:= pääasiallinen tai yksinomainen IBM-koneiden käyttöpaikka(yritys)]

IC [= Integrated Circuit] integroitu piiri

icon kuvake (* uusi vuonna 1993 kieleen levinnyt vastine), ikoni [:= käyttöliittymän oliota (esimerkiksi ohjelmaa, kansiota, asiakirjaa) kuvaava symbolinen kuva]

icon-based kuvakkeita käyttävä, ikoneihin perustuva <user interface käyttöliittymä>

iconize vt pienentää kuvakkeeksi [:= pienentää ruudulla näkyvä ikkuna kuvakkeeksi]

ID [= IDentifier, IDentification] tunniste [:= tunnusmerkkijono tai -numero, nimi]

IDE 1 [= Integrated Drive Electronics, tälle lyhenteelle on myös muita "tulkintoja"] IDE [:= moderni (1990-luvun alussa) kovalevyliitäntä jossa ohjauselektroniikan sisältävät levyt on kiinnitetty suoraan laajennusväylään, nyttemmin yleensä suoraan emolevylle ilman eri väyläkorttia] 2 [= Integrated Development Environment] integroitu kehitysympäristö [:= käyttöliittymältään yhtenäinen ohjelmankehitysympäristö, jossa ohjelma editoidaan, käännetään ja testataan alusta loppuun saakka]

identification 1 tunnisteiden avulla erottelu 2 tunniste [:= tunnusmerkkijono tai -numero, nimi]

identifier tunniste [:= tunnusmerkkijono tai -numero, nimi]

identify vt erotella tunnisteen avulla

idle time tyhjäkäyntiaika, seisokki

idling I s tyhjäkäyntitila [:= laitteen tai ohjelman toimettomuus] II a tyhjäkäyntitilassa oleva <program ohjelma>

IE [= Internet Explorer(TN)] [:= Internet-selainohjelma; valmistaja: Microsoft]

IFS [= Installable File System] asennettavissa oleva tiedostojärjestelmä

ill-behaved huonosti käyttäytyvä <application sovellus>

image kuva (* usein erityisesti bittikarttakuva)

image file kuvatiedosto [:= 1) grafiikka(bittikartta)kuvatiedosto; 2) RAM-muistin sisällöstä muodostettu tiedosto]

imbed {tai embed} vt upottaa <formatting commands in a text file muotoilukomentoja tekstitiedostoon; assembly code in a C program symbolista konekielikoodia C-ohjelmaan>

immediate välitön

implement vt toteuttaa <a feature ominaisuus> (* esim. ohjelmaa mukautettaessa tietyn käyttöjärjestelmän alle)

implementation toteutus

import vt tuoda <text or graphics into a program tekstiä tai grafiikkaa ohjelmaan>

import filter [= data--] tiedon tuontisuodatin [:= toisen ohjelman luomien tiedostojen muunnossuodatinohjelma]

incompatibility yhteensopimattomuus [:= 1) yhteensopivuuden puute; 2) yksittäinen ei-yhteensopiva seikka]

incompatible yhteensopimaton

indentation ohjelmakoodin sisentäminen (* esim. C-ohjelmoinnissa)

index I s indeksi [:= ohjelmointiyhteyksissä: matriisin alaindeksi; yleensä: osoiteaputiedosto] II vt Atk indeksoida <a file tiedosto>

indirection operator epäsuora operaattori [:= C-kielen *-operaattori joka antaa siinä osoitteessa olevan arvon johon sen operandi viittaa]

industry-standard microcomputer vakiomikro

infect vt saastuttaa <a computer with a virus tietokone viruksella>

infection [= virus -] (tietokonevirus-) tartunta

infiltrate vt tunkeutua <a computer tietokoneeseen> [:= murtautua tietokoneeseen tietoliikenneyhteyden kautta]

information security tietosuoja

Information Technology [= IT] tietotekniikka, atk

inherit vt periä

inheritance perintä [:= ominaisuuksien siirtyminen luokittain, esim. ohjelmistoteknologiassa]

in-house software Isg talonsisäinen ohjelmisto [:= firman sisällä tuotettu ohjelmisto, vastakohtana third-party software, ulkopuolisen valmistajan ohjelmisto]

initial directory alkuhakemisto [:= hakemisto, josta sovellus käynnistetään tms]

initialization 1 kovalevyn alustaminen [:= käyttökelpoiseksi ja formatoituvaksi tekeminen, sama kuin low-level formatting] 2 muuttujan, matriisin käyttöönotto

initialize vt 1 alustaa <a hard disk kovalevy> [:= tehdä käyttökelpoiseksi ja formatoituvaksi] 2 ottaa <a variable muuttuja> käyttöön 3 antaa alkuasetukset <a printer kirjoittimelle>

initial value alkuarvo

input data Ipl tai Isg syöttötiedot

input device syöttölaite

input/output syöttö-tulostus [:= tiedon syöttö ja tulostus, lyhenteenä ST]

input/output device syöttö-tulostuslaite, ST-laite [:= Syöttö- Tulostuslaite]

inquiry Am {tai enquiry Brit} kysely

insertion point väliinkirjoituskohta [:= Windows: pystyviivakursorina ruudulla näkyvä kohta johon sisäänsyötettävä teksti ilmaantuu]

insert mode väliinkirjoitustila

INS key [= INSert] INS-näppäin [:= näppäimistön väliinkirjoitusnäppäin]

install vt asentaa

installable device driver asennettavissa oleva laiteajuri

installable file system [= IFS] asennettavissa oleva tiedostojärjestelmä

installation disk asennuslevy

installation program asennusohjelma

installer 1 yl asentaja 2 asennusohjelma 3 asentaja [:= Macintosh- ohjelmien asennusohjelma]

instance ohjelman ajokappale [:= yksi useista samanaikaisesti toimivista ohjelman kappaleista]

instantiate vt instantioida <a variable muuttuja> [:= allokoida sille muistia ja ottaa se käyttöön]

instruction käsky

instruction mix käskykokoelma [:= testitarkoituksiin valittu prosessorikäskyjen kokoelma]

instruction set prosessorin käskysarja [:= prosessorin tukemat konekäskyt]

int data type [= INTeger] kokonaislukutietotyyppi

integrated circuit integroitu piiri

integrated development environment [= IDE] integroitu ohjelmankehitysympäristö [:= editorin, kääntäjän, linkkerin ja virheiden poisto-ohjelman muodostama yhtenäisen käyttöliittymän ohjelmistokokonaisuus]

integrated software Isg integroitu ohjelmisto [:= ohjelmisto joka sisältää useita keskenään yhteensopivia sovelluksia samassa paketissa]

integrated solution integroitu ratkaisu

integration integrointi

integrity tietojen, tiedostojen ehjyys [:= turmeltumattomuus]

intelligence äly

intelligent älykäs

interactive vuorovaikutteinen, interaktiivinen

interactivity vuorovaikutteisuus, interaktiivisuus

interface I s 1 (laite-) liitäntä 2 liittymä, käyttöliittymä; "rajapinta"(* jonkin verran käytetty technospeak-termi, joka olisi paremmin kotonaan elektroniikka-alalla) II vt liittää

interlaced display nivottu näyttö [:= näyttö jonka joka toisia pystyrivejä virkistetään vuorovirkistyskerroilla]

interlacing nivonta

interleave levyn lomitusarvo [:= suhdeluku joka ilmaisee kuinka monta sektoria jätetään talletettaessa väliin, esim. lomitusarvolla 1:3 tietoja kirjoitetaan joka kolmannelle sektorille, lomitusarvolla 1:1 tietoja kirjoitetaan joka sektorille]

internal command sisäinen komento [:= COMMAND.COM-tiedoston sisällä oleva DOS-käyttöjärjestelmäkomento, esim. DIR, COPY]

internal drive sisäinen asema [:= tietokoneen sisälle asennettava levy-, kasetti- yms asema]

internal representation sisäinen esitysmuoto

internal tape drive sisäinen nauha-asema

internationalization kansainvälistäminen [:= ohjelman tai käyttöjärjestelmän tms muuttaminen eri kansallisiksi versioiksi, vrt localization]

Internet Internet-verkko [:= (USA:n puolustusministeriön alkuaan 1969 sotilaallisista syistä luoma ja liittolaismaihin rajoittunut) tietoverkkojen verkko joka on laajentunut käsittämään yrityksiä, yliopistoja ja yksityishenkilöitä eri puolilla maailmaa] || what, if anything, can be done about the ongoing problem of smut on the Internet? mitä voidaan - jos yleensäkään mitään - tehdä Internetissä jatkuvasti leviävän töryn ongelmalle?

Internet address Internet-osoite [:= TCP/IP-verkon solmun (työaseman) osoite]

Internet Explorer(TN) [= IE] [:= Internet-selainohjelma; valmistaja: Microsoft]

Internet Service Provider [= ISP] Internet-palveluntarjoaja [:= yritys, joka tarjoaa maksusta Internet-yhteyksiä]

interpret vt tulkita [:= kääntää ohjelmakoodia rivi kerrallaan ajettavaksi]

interpreter tulkki [:= lähdekielistä koodia rivin kerrallaan tulkitseva (kääntävä) ja suorittava ohjelma]

interrupt keskeytys [:= käynnissä olevan käsittelyn keskeyttävä signaali]

interrupt handler keskeytysten käsittelijä [:= ohjelmaosuus joka huolehtii keskeytyksistä]

intranet sisäverkko [:= yrityksen sisäiseen käyttöön tarkoitettu Internet-verkkoyhteysjärjestelmä]

invalid ei-käypä, väärä <drive specification levyaseman tunnus>

inverse value käänteisarvo

inverse video käänteisnäyttö [:= näytön lisäpiirre (näyttöattribuutti) joka toteutetaan valaisemalla merkkien tausta, sama kuin reverse video]

I/O bus ST-väylä [:= syöttö- ja tulostusväylä]

IP [= Internet Protocol] [:= TCP/IP-protollakokonaisuuden protokolla joka reitittää datapaketteja samassa tai eri verkoissa; eräs Yhdysvaltojen liittohallituksen kehittämä tiedonsiirtostandardi]

IP address IP-osoite [:= 32-bittinen numeerinen osoite, joka yksilöi Internet-työasemat]

IRC [= Internet Relay Chat] [:= tekstimuotoinen Internet- ryhmärupattelu, "irkkaus"]

IRQ [= Interrupt ReQuest level] keskeytyspyyntötaso [:= oheislaitteen (esim. kovalevyn) konfiguroinnissa käytetty laitekytkinasetus laitekonfliktien estämiseksi]

ISA machine [= Industry-Standard Architecture 'tietokonealan standardiarkkitehtuuri'] ISA-kone [:= IBM:n AT-väylärakennetta hyödyntävä tietokone, vertaa: EISA machine, MCA machine]

IS department [= Information Systems] tietojärjestelmäosasto [:= atk- osasto yrityksessä]

ISDN [= Integrated Services Digital Network] ISDN-verkko [:= integroitu digitaalinen puheen ja datan välityksen 64-128 kbps nopeudella mahdollistava telepalveluverkko]

ISP [= Internet Service Provider] Internet-palveluntarjoaja [:= yritys, joka tarjoaa maksusta Internet-yhteyksiä]

ISR [= Interrupt Service Routine] keskeytyspalvelurutiini

issue vt antaa <a command komento>

IT [= Information Technology] tietotekniikka, atk

IT manager [= Information Technology] atk-päällikkö

IT shop [= Information Technology] atk-osasto (* yrityksessä)

italic font kenofontti [:= kenoon piirretty fontti eli kursiivi, vastakohtana pystyfontti]J

Java(TN) [:= Sun(TN):in C++-tyyppinen Internet-ohjelmointikieli]

JavaScript(TN) [:= Netscape(TN):n Java-pienoisohjelmointikieli]

job työ; (tietokone)ajo

job control language työnhallintakieli

joystick [= 'lentokoneen ohjaussauva'] ohjaussauva [:= lentokoneen ohjaussauvan kaltainen kursorinohjauslaite, esim. simulaattoreissa tai pelikoneiden oheislaitteena]

JPEG [= Joint Photographic Experts Group] [dZei-peg] [:= tiivistetty kuvatiedostomuoto, jota käytetään esimerkiksi Internetissä, JPG-tiedosto]

JScript(TN) [:= Microsoft(TN):in Java-pienoisohjelmointikieli]

juggle vt vaihdella lennossa <tasks tehtäviä> [:= siirtyä monitehtävöintiympäristössä nopeasti eri tietojenkäsittelytehtävästä toiseen]

jump hyppy [:= siirtyminen muussa kuin käskyjen peräkkäisjärjestyksessä ohjelmaa suoritettaessa]

jumper hyppylanka [:= konfigurointilaite joka toimii valittavan sähkökytkennän avulla] jumpering hyppylangoilla valittu kytkentäK

K [= kilo(byte)] kt [= kilo(tavu)a]

kernel käyttöjärjestelmän ydin

key assignment näppäimen määrittely

keyboard näppäimistö

keyboard assignments pl ohjelman näppäimistöasetukset [:= näppäimistön näppäimille annetut toiminnot, joko käyttäjän ohjelmoimina tai ohjelman tai järjestelmän määrääminä]

keyboard handler näppäimistönkäsittelijä [:= ohjelman sisältämä näppäimistöltä tulevan tiedon käsittelyosa]

keyboard shortcuts pl näppäimistöpikakomennot (* valikkoihin verrattuna)

keycap näppäimen kuori [:= näppäimen valettu muovikuori]

key click näppäimen naksahdus

key combination näppäinyhdistelmä

key definition näppäimen määrittely

key disk avainlevyke [:= levyke jolla voidaan käynnistää kopiosuojattu ohjelma]

key field tietokannan avainkenttä

keypress näppäimenpainallus

key reassignment näppäimen uudelleenmäärittely

keystroke näppäimenlyönti, näppäimenpainallus, näppäily

keyword avainsana [:= 1) tiedonhaussa käytetty hakusana; 2) ohjelmointikielet: sana jolla on valmis merkitys kääntäjälle]

keyword compression avainsanatiivistys [:= eräs tiedontiivistystapa]

keyword-in-context index [= KWIC -] avainsana asiayhteydessään -hakemisto [:= lauseina permutoitu avainsanaluettelo, esim. kirjanimikeluettelo johon avainsanoiksi on otettu kirjojen nimien 'tärkeät' sanat]

kill I vt tuhota <a file tiedosto> II s tuhoamisoperaatio

kilobyte kilotavu [:= 1024 eli 2 potenssiin 10 tavua; lyhenne suomeksi: kt]

knowledge base {tai knowledgebase} tietämyskanta

Korn shell [:= eräs Unix-komentotulkki]

KWIC index [= KeyWord-In-Context] avainsana asiayhteydessään -hakemisto [:= lauseina permutoitu avainsanaluettelo, esim. kirjanimikeluettelo johon avainsanoiksi on otettu kirjojen nimien 'tärkeät' sanat]L

label nimilappu

LAN [= Local-Area Network] lähiverkko, paikallisverkko

LAN card lähiverkkokortti

LAN gateway lähiverkon yhdyskäytävä [:= lähiverkon ja ison tietokoneen (tai ulkoisen tietoliikenneverkon) välinen kommunikaatioväylä]

LAN server lähiverkkopalvelin

LAN system administrator lähiverkkojärjestelmän hoitaja

landscape monitor vaakamonitori [:= vaakasuuntaan suuremmalla ruudulla varustettu näyttö]

landscape orientation vaakasuunta [:= tulostussuunta jossa tekstirivit ovat paperin pidemmän sivun suuntaisia]

language kieli

laptop [= - computer] sylimikro

large-packet file transfer tiedostojen siirto suurina paketteina

large-record file suurtietuetiedosto [:= suurina osina levylle talletettava tiedosto, esim. tekstinkäsittelytiedosto]

laser memory ['leizö -] lasermuisti

laser printer laserkirjoitin

last in, first out [= LIFO] LIFO-periaate

latency piiloaika [:= levymuistin pyörimisestä johtuva luettavan lohkon piilossaoloaika, levymuistiin pääsyn pyörimisviive]

launch vt 1 käynnistää <an application sovellus> 2 lähettää <a packet paketti> (* verkossa)

launcher [= application -] käynnistinohjelma [:= ohjelma jonka avulla käynnistetään sovellusohjelmia; käynnistinohjelmia on monentyyppisiä, esimerkiksi komentorivi-, valikko-, kuvakekäynnistinohjelmat; Windowsin 3.x mukana tuleva käynnistinohjelma on järjestelmänhallinta (Program Manager)]

lazy write laahaava kirjoitus [:= kätkömuistin sisällön myöhennetty kirjoitus levylle, vertaa write-behind cache, laahaava kätkömuisti]

lead [li:d] liitinpiikki

leaders [li:dö(r)z] pl johdatusmerkit [:= katsetta rivillä eteenpäin johdattavat täytemerkit, esim. pisteet]

left button vasen nappi

left click näpäytys hiiren vasemmalla napilla

left-click vt näpäyttää hiiren vasemmalla napilla

left slash kenoviiva vasemmalle [:= \-merkki eli takakenoviiva]

legacy application perintösovellus [:= aikaisemmista käyttöjärjestelmistä periytynyt sovellus, esimerkiksi DOS-ohjelma OS/2:n kannalta]

legacy device perintölaite [:= ennen liitä ja käytä (plug-and-play) - laiteliitäntämenetelmää kehitetty laite]

legacy system perintöjärjestelmä [:= perinteinen suuri tietokone ohjelmistoineen]

letter-quality printer laatukirjoitin [:= siistiä kirjeenvaihtojälkeä tulostava (kiekko)kirjoitin]

letter-size paper amerikkalainen kirjelomakepaperi [:= anglosaksinen meikäläistä A4:sta vastaava paperinkoko: 8,5" x 11"]

level taso

level of gray harmaasävy

library kirjasto [:= ohjelmarutiinikokoelma]

license agreement Am {licence - Brit} ohjelman lisenssisopimus

LIFO [= Last In First Out] LIFO-periaate

light I a laiha <face tekstityyppi> II s (merkki-) valo

light pen valokynä

line art viivagrafiikka [:= 1) viivojen avulla luotu grafiikka; 2) vektorigrafiikka]

line break rivikatkos [:= rivitetyssä tekstitiedostossa: kohta johon yksi rivi loppuu ja josta toinen alkaa]

line discipline linjakuri [:= laitteiden välisen tiedonsiirtoyhteyden ohjeisto]

line drawing 1 viivapiirustus 2 viivanpiirto-ominaisuus (* ohjelmassa)

line noise linjahäiriöt [:= puhelin- tai tietoliikennelinjan häiriöt]

line printer rivikirjoitin [:= rivin kerrallaan tulostava kirjoitin]

link I s 1 (hyperteksti-) linkki 2 (tiedonsiirto-) linkki, yhteys II vt 1 varustaa <HTML-tiedostot HTML files> (hyperteksti-) link(e)illä 2 linkata <file(s) tiedosto(t)> [:= 1) liittää kohdekieliset käännetyt tiedostot valmiiksi ohjelmaksi; 2) yhdistää jotain toimenpidettä varten, esim. tekstinkäsittelyssä kirjoitintulostusta varten]

linker linkkeri [:= linkkausohjelma]

linking linkkaus [:= kohdekielisten modulien liittäminen valmiiksi ohjelmaksi linkkausohjelman avulla]

Linux(TN) [= LINus Torvalds UniX] [:= Linus Torvalds'in alkuunpanema ei- kaupallinen Unix]

list vt listata

list box listauslaatikko [:= uudentyyppisten käyttöliittymien dialogilaatikon listausikkuna, esim. hakemistolistausta varten]

listing listaus

list server listapalvelin [:= massasähköpostituslistaa (mailing list) hoitava palvelin, jolle voi ilmoittautua palvelun tilaajaksi]

literal literaali [:= ohjelmakoodissa esitetty sellaisenaan käytettäväksi tarkoitettu operandi]

live link elävä linkki (* ohjelmien välillä)

load I vt ladata <a program ohjelma> II vi latautua (* ohjelmasta)

local-area network [= LAN] lähiverkko, paikallisverkko

local-bus video paikallisväylänäyttö(teknologia) [:= keskusyksikön kellotaajuudella toimiva näyttöteknologia]

local computer lähitietokone [:= tietojenkäsittelylaitekokonaisuuteen paikallisesti kytketty tietokone, vastakohta remote computer, etätietokone]

local disk lähilevy [:= tietokoneen oma levy, vastakohta remote disk, etälevy]

localize {Brit myös localise} vt paikallistaa, muuttaa <a keyboard näppäimistö, a manual opaskirja, a message sanoma> markkina-alueen kielelle

location paikka [:= osoite verkossa, URL]

lock I vt lukita <a file tiedosto> II s lukko [:= ohjelmallinen lukituskeino, esim. tiedostoon kirjoittamisen estämiseksi]

lock up I vta jumiuttaa <a computer tietokone> II via jumiutua (* tietokoneesta)

lockup {tai lock-up} jumiutuminen

log I s loki [:= tapahtumakirjanpito] II vi ottaa yhteys

log file lokitiedosto

logical drive looginen levyasema [:= levyasema joka on loogisesti käyttöjärjestelmälle olemassa, mutta ei muodosta fyysisesti omaa laitettaan, esim. jatketun DOS-partition levyasema]

log-in {tai login} yhteyden ottaminen päätteeltä keskuskoneeseen [:= päätteen käyttäjän ilmoittautuminen keskuskoneelle (tai työaseman käyttäjän ilmoittautuminen palvelimelle), sama kuin log-on]

log-in script yhteydenottokäsikirjoitus [:= päätteen käyttäjän ilmoittautumiseen liittyvä pienoisohjelma]

log-off {tai logoff} yhteyden katkaiseminen päätteeltä keskuskoneeseen [:= päätteen (tai työaseman) käyttäjän suorittama yhteyden lopetus, sama kuin log-out]

log-on {tai logon} yhteyden ottaminen päätteeltä keskuskoneeseen [:= päätteen käyttäjän ilmoittautuminen keskuskoneelle (tai työaseman käyttäjän ilmoittautuminen palvelimelle), sama kuin log-in]

log-out {tai logout} yhteyden katkaiseminen päätteeltä keskuskoneeseen [:= päätteen (tai työaseman) käyttäjän suorittama yhteyden lopetus, sama kuin log-off]

long I a pitkä II s [= - integer] pitkä kokonaisluku

look-and-feel ohjelman näkö ja tuntu

loop silmukka [:= ohjelman osa jota toistetaan kunnes tietty ehto täyttyy tai ohjelma keskeytetään]

lossless compression häviötön (tiedon)tiivistys

lossy compression häviöllinen (tiedon)tiivistys (* esim. JPEG- bittikarttakuvissa)

low-bit ASCII alabitti-ASCII [:= seitsemän bitin koodi ja 128 merkin ASCII-merkistö, sama kuin seven-bit ASCII, seitsemän bitin ASCII]

low-emission monitor matalasäteilymonitori [:= näyttö joka lähettää vain vähän (ihmiselle ehkä haitallista) säteilyä, turvamonitori]

low-level formatting kovalevyn alustaminen [:= levyn tekeminen käyttökelpoiseksi ja formatoituvaksi]

low-level language matalan tason kieli [:= konekieli]

low memory alamuisti [:= 640 kt rajan alittava RAM-muisti, vertaa user memory, käyttäjämuisti]

low-power vähän virtaa käyttävä <chip pala>

luggable computer raahattava tietokone [:= siirrettäväksi suunniteltu painavahko PC-kone]

lurker piileskelijä [:= verkkokeskustelujen passiivinen seuraaja]M

machine language konekieli [:= ohjelmointikieli joka on tietyn tietokonetyypin välittömästi ymmärtämässä muodossa, vertaa assembler, symbolinen konekieli]

machine translation [= MT] konekääntäminen

macro makro [:= makrokäsky]

macro language makrokieli [:= sovellusohjelman makro-ohjelmointikieli]

magnetic tape magneettinauha

mail box {tai mailbox} postilaatikko

mailing list (massasähkö-) postituslista [:= sisältöpalvelu, jokta hoidetaan listapalvelimilta (list servers), joille voi ilmoittautua palvelun tilaajaksi]

mail merge postitusyhdistely [:= tietokantatiedoston tai muun tietuetyyppisen tiedon yhdistely asiakirjaan sen tulostusvaiheessa postitusta varten]

mail program {-me Brit} postiohjelma [:= elektronista postia käsittelevä ohjelma]

main board päälevy [:= tietokoneen keskeiset osat sisältävä levy; sama kuin emolevy tai järjestelmälevy]

mainframe suurkone, iso tietokone, keskuskone

main function pääfunktio [:= C-kielisen ohjelman runko-osa erotukseksi muista funktioista]

main memory keskusmuisti [:= 1) päämuisti, tietokoneen pää-RAM-muisti; 2) emokorttimuisti, emokortille asennettu RAM-muisti]

male connector koirasliitin

male-to-male cable koiras-koiraskaapeli [:= molemmista päistään koirasliittimin varustettu kaapeli]

manage vt hallita <information tietoa, a network verkkoa>

mangled korruptoitunut <database file tietokantatiedosto>

manipulate vt manipuloida <information tietoja, images kuvia>

manual feed paperin käsinsyöttö

margin marginaali (* tekstinkäsittelyohjelmassa yms)

mark I s merkki II vt merkitä

markup tag merkintä(koodi), (muotoilu)merkintä (* HTML:ssä tai julkaisuohjelmissa)

mass storage massamuistitila

mass-storage device massamuistilaite [:= suuri muu kuin keskusmuistilaite]

master I a master- yhd <diskette levyke> [:= kopioinnin lähtökohtana käytetty tms] II vt hallita <a technology teknologia>

match s yhtäpitävä kohta [:= vertailuohjelman löytämä samanlaisuus kahdessa tiedostossa]

math coprocessor matematiikkalisäprosessori

matrix {pl matrices} Matematiikka, Atk, Elektroniikka matriisi

maximize button suurenna -nappi [:= Windows: käytössä olevan sovelluksen koko ruudun kokoiseksi muuttava näytöllä näkyvä nappi]

MDI [= Multiple-Document Interface] moniasiakirjaliittymä [:= Windows- ohjelmointi: sovellusohjelman tuki usealle samaan aikaan auki olevalle asiakirjaikkunalle]

mean time between failures [= MTBF] keskimääräinen vikaantumisväli [:= laitteen tilastollinen vikaantumisten välinen aika joka on tärkeä tuotteen luotettavuuden ja keston mitta]

medium I a 1 keskikokoinen 2 keskivahvuinen <font fontti> II s {pl media} tallennusmateriaali, tallennusväline

megabit megabitti (* suomenkielinen lyhenne: Mb)

megabyte megatavu [:= 1048576 eli 2 potenssiin 20 tavua, suomenkielinen lyhenne: Mt]

membrane switch kalvokytkin [:= taipuisaa kalvoa painamalla toimiva kytkin]

memo file tietokantaohjelman muistiotiedosto

memory muisti

memory access muistissakäynti [:= muistin johonkin kohtaan kohdistuva luku- ja/tai kirjoitusoperaatio]

memory address muistiosoite

memory area muistialue

memory bank muistimoduli [:= toiminnallisesti yhteenkuuluva RAM- muistin osa; kerralla laajennettava muistinlisä]

memory block muistilohko

memory board muistikortti

memory expansion muistinlaajennus

memory-expansion board muistinlaajennuskortti

memory handling muistinhallinta

memory management muistinhallinta

memory model muistimalli [:= malli joka määrää kuinka suuren tilan kääntäjä varaa tiedoille ja ohjelmakoodille luotavassa ohjelmassa sekä miten ne järjestetään]

menu valikko [:= toimintojen valintaluettelo ohjelmassa]

menu-based valikkoihin perustuva <program ohjelma>

menu item valikon kohta

merge vt yhdistää <files tiedostoja, records tietueita>

message 1 yl viesti, sana 2 Atk sanoma

method 1 yl menetelmä 2 menetelmä [:= "rutiini" oliosuuntautuneessa ohjelmoinnissa]

micro mikro(tietokone)

microcircuit mikropiiri

microprocessor mikroprosessori [:= mikropiiriteknologian avulla toteutettu käskyjä (instructions) suorittava tiedonkäsittelylaite, josta johtuu sen suomenkielinen rinnakkaisnimi mikrosuoritin]

MIDI [= Musical Instrument Digital Interface] MIDI-liitäntä [:= tietokoneen digitaalinen musiikki-instrumenttiliitäntä, standardiksi muodostunut syntetisaattoriliitäntä]

MIME [= Multipurpose Internet Mail Extensions] [:= eräs Internet- sähköpostin laajennusten standardi]

minimize button pienennä -nappi [:= Windows: käytössä olevan sovelluksen ikoniksi muuttava näytöllä näkyvä nappi]

minitower model minitornimalli [:= lattialla tai pöydällä pidettävä pieni ja matala pystykotelo-PC, ei siis minitietokone]

MIPS [= Million Instructions Per Second] MIPS-luku [:= prosessorin tehon ilmaiseva luku: miljoonaa käskyä sekunnissa]

mirror vt peilata <a hard disk kovalevyä, a site verkkopaikkaa> [:= ylläpitää täydellistä kopiota]

mirror site toisintava verkkopaikka [:= verkkopaikan fyysinen kopio, esim. toisella mantereella, yhteyksien saatavuuden parantamiseksi ja turhan verkkoliikenteen vähentämiseksi]

MIS department [= Management Information Systems] yritysjohtoa tukeva atk-osasto [:= yritysjohdolle päätöksenteon tueksi atk-palveluita tuottava osasto]

mismatch poikkeama, poikkeava kohta

miss s huti [:= epäonnistunut haku, esim. kätkömuistia käytettäessä tai tekstistä merkkijonoa etsittäessä, vastakohta hit, osuma]

mission-critical application elintärkeä sovellus [:= yrityksen liiketoiminnalle keskeinen, yleensä jatkuvatoiminen sovellus]

mixed case suurilla ja pienillä kirjaimilla kirjoitettu teksti

MMU [= Memory-Management Unit] muistinhallintayksikkö

mnemonic muistijono [:= helposti muistettava ohjelmakoodin luettavuutta parantava symbolijono, erityisesti symbolisessa konekielessä]

MO drive [= Magneto-Optical] magneettis-optinen levyasema

mobile computing liikkuva tietojenkäsittely [:= "tien päälle" sopiva atk, kannettavat laitteet]

modem [= MOdulator-DEModulator] modeemi [:= tietoliikennelaite joka muuntaa (moduloi) tietokoneen kehittämän signaalin puhelinsignaaliksi ja palauttaa (demoduloi) puhelinsignaalin tietokoneen ymmärtämäksi signaaliksi]

module moduli [:= toiminnallisesti itsenäinen osa]

motherboard emolevy [:= tietokoneen keskeiset osat sisältävä levy; sama kuin emokortti, äitilevy, äitikortti, päälevy tai järjestelmälevy]

mount vt 1 asentaa <a part osa> 2 nostaa ylös <a disk levy> [:= 1) Unix: liittää osaksi käytettävää järjestelmää; 2) levyntiivistysohjelmissa: ottaa tiivistettynä käyttöön]

mounting rail asennuskisko [:= kisko jonka varaan asennus suoritetaan, esim. levyasemassa]

mouse {pl mice} hiiri [:= tietokoneen hiirenmuotoinen osoitinlaite]

mouse pad hiirimatto, hiiren alusta

MPC [= Multimedia Personal Computer] monimedia-PC [:= CD- monimediatuotteita tukeva PC johon kuuluu CD-ROM-asema, äänikortti ja kaiuttimet]

MPEG compression [= Motion Pictures Experts Group] [em-peg -] MPEG- tiivistys [:= useita videokuvan tiivistysstandardeja]

MPR standards pl MPR-standardit [:= ruotsalaiset valtionhallinnon näyttöjen säteilystandardit]

MS-DOS(TN) [:= perinteinen PC-käyttöjärjestelmä; valmistaja: Microsoft]

MT [= Machine Translation] konekääntäminen

MTBF [= Mean Time Between Failures] keskimääräinen vikaantumisväli [:= laitteen tilastollinen vikaantumisten välinen aika joka on tärkeä tuotteen luotettavuuden ja keston mitta]

multibay monikäyttöpaikka [:= kannettavan laitteen valinnaisen levyke- tai CD-ROM-aseman tai lisäkovalevyn paikka]

multimedia computer monimediatietokone [:= ääni- ja kuvatuotteita varten suunniteltu tietokone]

multiple-document interface moniasiakirjaliittymä [:= Windows- ohjelmointi: sovellusohjelman tuki usealle samaan aikaan auki olevalle asiakirjaikkunalle]

multiplexing limitys [:= usean eri signaalin sovittaminen samanaikaisesti lähettäviksi yhteistä tiedonsiirtoväylää pitkin]

multiscanning monitor monitaajuusmonitori [:= näyttö joka pystyy automaattisesti mukautumaan eri tyyppisten näyttökorttien eri vaaka- ja pystypyyhkäisyn synkronointitaajuuksiin]

multitasking monitehtävöinti [:= useiden tietojenkäsittelytehtävien samanaikainen suoritus yhden tietokonejärjestelmän avulla]

multiuser operating system monen käyttäjän käyttöjärjestelmäN

name I s nimi II vt nimetä

name server nimipalvelin [:= palvelin, joka muuttaa URL- merkkijonopaikantimet numeerisiksi IP-osoitteiksi]

name service nimipalvelu [:= järjestely, joka muuttaa URL- merkkijonopaikantimet numeerisiksi IP-osoitteiksi]

native alkuperäinen <file format tiedostomuoto; mode (prosessorin) toimintatapa> [:= tietylle sovellukselle/prosessorille tms ominainen]

natural-language interface luonnollista kieltä käyttävä käyttöliittymä [:= puhekielen joustavaa ymmärrettävyyttä tietokoneen avulla matkimaan pyrkivä käyttöliittymä]

Net [= InterNET] {the -} verkko

Netcasting Internet-lähetykset (* palvelun käyttäjille)

Netiquette [= Net+etiquette] verkkoetiketti [:= verkkokäyttäytymisen säännöt]

Netscape Navigator(TN) [:= Internet-selainohjelma; valmistaja: Netscape]

Net surfer verkossa surffaaja

Net surfing verkossa surffailu

network I s verkko II vt liittää verkkoon; liittää verkoksi

network board {tai - card} verkkokortti

networking verkolla varustaminen; verkon toiminta; verkonhallinta; verkkoratkaisu

network node verkon solmu [:= 1) yhteiskäyttöverkon piste, esim. työasema; 2) verkkokuvion solmukohta]

network server verkkopalvelin

neural network hermoverkko [:= keskushermostoa matkimaan pyrkivä tekoälyjärjestelmämalli]

new line uusi rivi [:= uudelle riville siirtyminen tai siirtymismerkki]

news group {tai newsgroup} uutisryhmä [:= Internet-verkon aihepiirikohtainen keskustelufoorumi]

nibble puolitavu [:= neljän bitin sana]

node solmu [:= 1) verkkokuvion solmukohta; 2) tietokoneverkon laitteen kiinnityskohta; 3) piirilevyjen testauksessa: anturin liitäntäkohta]

noninterlaced display nivoamaton näyttö [:= näyttö jonka kaikkia pystyrivejä virkistetään joka virkistyskerralla]

non-networked verkkoon liittämätön <computer tietokone>

nonzero nollasta poikkeava <value/error code arvo/häiriökoodi>

NOS [= Network Operating System] verkkokäyttöjärjestelmä

null character nollamerkki [:= ASCII 0]

null string nollamerkkijono [:= merkkijono jossa ei ole yhtään merkkiä]

number cruncher laskentakone, "numeronmurskain" [:= erityisesti laskentasovelluksiin sopiva tietokone]

number crunching [= 'numerojen järsintä'] (intensiivinen) laskenta, "numeronmurskaus"

number-crunching power laskentateho

numeric keys pl numeronäppäimetO

object olio [:= 1) ohjelman avulla yhtenä yksikkönä hallittavissa oleva tietoyksikkö, esimerkiksi Windows-OLE-tyyppisessä tietojen hallinnassa; 2) tietotyyppiin kuuluva yksilö oliosuuntautuneessa ohjelmoinnissa]

object code Isg kohdekielinen koodi [:= koneen ymmärtämässä muodossa oleva ohjelmakoodi, vertaa source code, lähdekielinen koodi]

object linking and embedding [= 'olioiden liittäminen ja upottaminen'] OLE [:= ohjelmaan A upotettujen (ohjelman B avulla hallittujen ja siihen liitettyjen) palasten käsittely käynnistämällä automaattisesti ohjelma B ohjelman A sisältä, jossa A on esimerkiksi taulukkolaskentaohjelma ja B tekstinkäsittelyohjelma]

object-orientation oliosuuntautuneisuus

object-oriented programming oliosuuntautunut ohjelmointi

object program kohdekielinen ohjelma

OCR [= Optical Character Recognition] optinen merkintunnistus [:= automaattinen kirjoitetun tekstin luku tietokoneeseen, alunperin erityisesti tätä tarkoitusta varten tarkoitetun konekirjoitetun tekstin luku]

OCR software Isg [= Optical Character Recognition] optisen merkintunnistuksen ohjelmisto

octal oktaalijärjestelmä [:= lukujärjestelmä jonka kantaluku on 8]

octal number oktaaliluku

octet oktetti [:= 8 bitin jono, tavu]

OEM [= Original Equipment Manufacturing] OEM-tuotanto

OEM customer [= Original Equipment Manufacturing] OEM-asiakas [:= OEM- valmistajan asiakas, omia järjestelmiä lähes valmiista tuotemoduleista tekevä yritys]

OEM producer [= Original Equipment Manufacturing] OEM-valmistaja [:= yritys joka valmistaa lähes valmiita tuotemoduleja niistä omia järjestelmiä kokoaville yrityksille]

OEM production [= Original Equipment Manufacturing] OEM-tuotanto [:= lähes valmiiden tuotemodulien valmistaminen niistä omia järjestelmiä kokoaville yrityksille, esim. laserkirjoitinten koneistot]

office suite toimisto-ohjelmistokokoelma [:= toimistossa tarvittavien ohjelmien paketti, esim. Microsoft Toimisto(TN)]

off-line I adv <to function toimia> off-line II a off-line- yhd

offset [memory -] siirtymä [:= osoitteenlisäys joka on muistisegmentin alkukohtaan nähden suhteellinen]

OLE [= Object Linking and Embedding 'olioiden liittäminen ja upottaminen'] OLE [:= ohjelmaan A upotettujen (ohjelman B avulla hallittujen ja siihen liitettyjen) palasten käsittely käynnistämällä automaattisesti ohjelma B ohjelman A sisältä, jossa A on esimerkiksi taulukkolaskentaohjelma ja B tekstinkäsittelyohjelma]

OLE client OLE-saaja [:= Windows-OLE: sovellus johon tieto-olio linkataan, upotetaan tai liimataan, esimerkiksi: Write, Cardfile]

OLE server OLE-palvelin [:= Windows-OLE: sovellus jossa linkattu, upotettu tai liimattu tieto-olio on luotu, esimerkiksi: Paintbrush]

on-line {tai online} I adv <to function toimia> on-line II a on-line- yhd

on-line business on-line-ala [:= sähköposti-, keskustelu-, uutis-, tieto- ja markkinointipalvelut]

on-line chatting on-line-rupattelu

on-line community on-line-yhteisö [:= on-line-keskustelupalveluja käyttävien tuttavuusverkosto]

on-line forum on-line-keskustelufoorumi

on-line services pl on-line-palvelut

on-line shop on-line-myymälä

on-line shopping mall on-line-kauppakeskus

on-line stock quote system on-line-pörssinoteerausjärjestelmä

on-line transaction processing [= OLTP] on-line-tapahtumakäsittely [:= tapahtumiin keskittyvä tietojenkäsittely suorassa yhteydessä keskuskoneeseen, esim. pankkialalla]

on-line world on-line-maailma

OOP [= Object-Oriented Programming] oliosuuntautunut ohjelmointi

open vt avata <a file tiedosto>

operating system käyttöjärjestelmä

operating-system prompt käyttöjärjestelmäkehoite {tai -kehote}

operation 1 ohjelman, laitteen käyttö, käyttäminen 2 laitteen toiminta 3 toimenpide, operaatio (* esim. tiedostoihin kohdistuva) 4 laskutoimitus, toimitus

operator 1 (tietokone-) operaattori; tietokoneen käyttäjä 2 Matematiikka operaattori [:= laskutoimitussymboli]

optical character recognition [= OCR] optinen merkintunnistus [:= automaattinen kirjoitetun tekstin luku tietokoneeseen, alunperin erityisesti tätä tarkoitusta varten tarkoitetun konekirjoitetun tekstin luku]

optical disk Am {- disc Brit} optinen levy

optimized code Isg optimoitu koodi [:= ohjelmakoodi jota on käsitelty niin että sen nopeus ja koko ovat mahdollisimman hyvin tarkoitustaan vastaavia]

options pl asetukset (* käännös Windowsissa)

order I s järjestys II vt järjestää (* tiettyyn järjestykseen)

orphan [= - line] orporivi [:= sivun lopussa oleva yksittäinen rivi kun koko kappale ei mahdu samalle sivulle]

output I s 1 tulostus, tulostaminen 2 tuloste II vt {-put, -put} tulostaa

overtype mode päällekirjoitustila

overwrite vt {-wrote, -written} kirjoittaa <a file/information tiedoston/tiedon> päälle

own vt pitää hallussaan

owner hallussapitäjä [:= ohjelma(osuus) jonka hallussa tietty resurssi on]P

pack vt tiivistää

package 1 (ohjelma-) paketti 2 paketti [:= ikonisoitu olio eli ohjelmaan upotettu upotettuja olioita tai asiakirjayhteyksiä sisältävä olion ikoni, esimerkiksi Windows-OLE-tyyppisessä tietojen hallinnassa] 3 Elektroniikka (komponentti-) kotelo

packet paketti [:= tiedonsiirrossa kerralla siirrettävä yhteenkuuluva siirrettävän tiedon lisäksi ohjaustiedon sisältävä bittiryhmä]

packet-switching network pakettivaihdantaverkko

padding täyttäminen (* blankomerkeillä tms)

page sivu (* tekstinkäsittelyssä tai muistinhallinnassa)

page break sivukatkos [:= sivutetussa tekstinkäsittelytiedostossa: kohta johon yksi sivu loppuu ja josta toinen alkaa]

paint vt maalata

paintbrush sivellin [:= piirto-ohjelman sivellintä simuloiva piirtotoiminto]

palmtop kämmenmikro [:= kämmenelle mahtuva mikrotietokone]

parallel port rinnakkaisportti

parameter parametri [:= argumentti]

parent directory emohakemisto [:= hakemistopuussa nykyhakemistosta juurihakemiston suuntaan siirryttäessä ensimmäiseksi vastaan tuleva hakemisto]

parity pariteetti [:= määrämittaisten tiedon talletusyksikköjen 1- arvoisten bittien summan johdonmukainen parillisuus tai parittomuus tiedon tarkistuskeinona]

park vt parkkeerata <disk heads levyn luku-kirjoituspäät> [:= sijoittaa tietoa sisältämättömän sylinterin, yleensä viimeisen, kohdalle]

parse I vt jäsentää <a statement lause, a command line komentorivi> II s jäsennys [:= jäsennysoperaation tulos]

parser jäsennin [:= kääntäjän tai muun kielenkäsittelijän jäsentävä ohjelmaosuus]

partition I s 1 levyn osa, partitio [:= kovalevyn toiminnallisesti erillinen, ohjelman avulla aikaansaatu jaotusosa] (* tunnetaan myös suomen kielen kannalta väärin muodostetulla nimellä osio) 2 [= memory -] muistin osa, muistipartitio [:= käyttöjärjestelmän toiminnallisesti erilliseksi erottama muistin osa] II vt jakaa <a hard disk kovalevy> osiin, osittaa, partitioida <kovalevy>

pass I s vaihe [:= lajitteluohjelman tai kääntäjän yksi osasuoritusvaihe] II vt välittää <an argument argumentti>

patch I s paikkaus, paikka [:= pieni jälkikäteen tehty korjaus ajettavaan tiedostoon] II vt paikata

path 1 polku [:= levypuun haara tiedoston osoitteena] 2 ura(nleveys) [:= tiedonsiirtoväylän bittileveys]

PCI(TN) bus [= Peripheral Chip Interconnect] PCI-väylä(teknologia) [:= eräs Intelin PC-koneiden väyläliitäntästandardi]

PCMCIA slot [= Personal Computer Memory Card International Association] PCMCIA-aukko [:= kannettavien PC-koneiden standardisoitu korttipaikkatyyppi johon voidaan liittää esim. modeemi, verkkokortti tai kovalevy]

PDA [= Personal Digital Assistant] henkilökohtainen digitaalinen avustaja [:= kannettava muistikirja- ja tiedonsiirtolaite, esimerkiksi Applen Newton(TN)]

PDF [= Portable Document Format] PDF-tiedosto [:= taiton ja fontit säilyttävä Adobe(TN) Acrobat(TN)-asiakirjatiedosto]

PDL [= Page-Description Language] sivunkuvauskieli

Pentium(TN) [= 'viides (laite)'; PENTe, kreikaksi 'viisi' + IUM, latinan neutripääte] [:= 1993 markkinoille tullut Intelin 64-bittisen 5. sukupolven prosessori]

peripheral oheislaite

PERL [= Practical Extraction and Report Language] [:= Unix CGI- ohjelmointikieli (usein tulkki, kääntäjiä myös olemassa)]

personal digital assistant [= PDA] henkilökohtainen digitaalinen avustaja [:= kannettava muistikirja- ja tiedonsiirtolaite, esimerkiksi Applen Newton(TN)]

personal information manager [= PIM] henkilökohtainen tiedonhallintaohjelma [:= ohjelma jonka avulla voi pitää muistikirjaa, puhelinmuistiota tai pientä kortistoa yms]

PGP [= Pretty Good Privacy] [:= Phil Zimmermannin 1991 kirjoittama ja Internetissä levitetty salakoodausohjelma - sittemmin USA:n hallituksen vientikiellossa]

phase vaihe

physical address space fyysinen osoiteavaruus

picture kuva (* graafinen tai monitorissa)

PIF file [= Program Information File] PIF-tiedosto [:= Windows: DOS- ohjelman latauksessa käytetty käynnistysparametrit sisältävä aputiedosto]

PIM [= Personal Information Manager] henkilökohtainen tiedonhallintaohjelma [:= ohjelma jonka avulla voi pitää muistikirjaa, puhelinmuistiota tai pientä kortistoa yms]

pin piikki [:= komponentin neulamainen tai litteä liitäntään käytetty osa, liitinpiikki, nasta]

pipe I s johto [:= tiedon eteenpäinjohtamisprosessi käyttöjärjestelmässä] II vt johtaa eteenpäin

pipeline liukuhihna [:= laitteiston toiminnallinen osa jonka avulla suoritetaan liukuhihnakäsittelyä]

pipelining liukuhihnakäsittely [:= laitteistoon rakennettu käskyjen limitetty rinnakkaiskäsittely jossa useita käskyjä on samanaikaisesti eri toteuttamisvaiheissa, ikäänkuin liukuhihnalla]

piping eteenpäin johtaminen [:= käyttöjärjestelmäkomennon tulostuksen siirtäminen toisen komennon syöttötiedoiksi]

pixel [= PICTure ELement 'kuva-alkio'] pikseli [:= ruudun kuvapiste]

placeholder paikanvaraaja [:= sisällyksetön symboli tai merkkijono joka on varsinaisen argumentin paikalla, jokseenkin sama kuin dummy argument, sijaisargumentti]

place marker paikanmerkki [:= erikoismerkki tekstinkäsittelytiedostossa johon ohjelma voi helposti siirtää kursorin, sama kuin bookmark]

platform käyttötaso [:= tietojenkäsittely-ympäristö, joko sovellustaso (application platform) tai laitteistoympäristö (hardware platform)]

platter levykiekko [:= 1) kovalevykiekko, kovalevyn tallennusmateriaalilevy, pyöreä keskeltä reiällinen magnetoituvaksi päällystetty jäykkä metallilevy; 2) levykekiekko, levykkeen tallennusmateriaalilevy, magnetoituvaksi päällystetty pyöreä pehmeästä muovista valmistettu kiekko]

plot vt tulostaa piirturilla, piirtää <curve käyrä>

plotter piirturi

plug-and-play device liitä ja käytä -laite [:= automaattisesti käyttöjärjestelmän konfiguroima laite, esimerkiksi Windows 95:ssä]

plug-in lisämoduli [:= 1) verkkoselaimelle lisäominaisuuksia antava ohjelma; 2) grafiikkasovelluksen (erityisesti Adobe Photoshop(TN):in) suodatinlisäosa]

point I vt osoittaa (* hiirellä) II s piste (* typografisena mittana)

pointer osoitin [:= 1) muuttuja joka sisältää jonkin toisen tieto- olion osoitteen; 2) osoitinlaitteen (esim. hiiren) kursorin merkki ruudulla]

poll vt suorittaa kysely <a database/a PC/a buffer tietokannasta/PC:ltä/puskurista>

polymorphism polymorfismi (* olisuuntautuneen ohjelmoinnin yhteydessä käytetty matemaattisen monimuotoisuuden käsite)

POP [= Post Office Protocol] [:= sähköpostinhallintaohjelma]

port I s portti II vt siirtää <a program ohjelma> (* toiseen käyttöjärjestelmään) III vi siirtyä (* toiseen käyttöjärjestelmään)

portability siirrettävyys

portable I a 1 kannettava <computer tietokone> 2 siirrettävissä oleva <code ohjelmakoodi> II s [= - computer] kannettava tietokone

portal verkkojäsennin [:= verkon sisältöä luokitteleva palvelu]

portrait orientation pystysuunta [:= tulostussuunta jossa tekstirivit ovat paperin lyhyemmän sivun suuntaisia]

position paikka [:= merkin numerolla ilmaistu kohta merkkijonossa]

PPP [= Point to Point Protocol] [:= TCP/IP-modeemiyhteysohjelma]

precision tarkkuus

prefix prefiksi [:= eteen asettuva ilmauksen osa]

preparation levyn käytettäväksi valmisteleminen [:= formatointi, sama kuin high-level formatting]

prepare vt valmistella käytettäväksi <a disk levy> [:= formatoida]

preprocessor esikäsittelijä [:= lähdekielistä ohjelmakoodia käsittelevä ohjelma, esim. kääntäjän tai tulkin välivaiheen tuottava osa]

presentation graphics Ipl esitysgrafiikka [:= liike-elämässä: havaintoesitysten pitoon palavereissa yms tarvittavat graafiset ohjelmat, esim. Harvard Graphics(TN)]

press vt painaa || press any key to continue... paina mitä tahansa näppäintä jatkaaksesi...

primitive s primitiivi

printable tulostettavissa oleva <character merkki> printed circuit painettu piiri

printed-circuit board painettu piirilevy

printer kirjoitin

printer port kirjoitinportti [:= kirjoittimen tietokoneliitäntä, rinnakkaisliitäntä (LPT1 jne) tai sarjaliitäntä (COM1 jne)]

print file kirjoitintulostustiedosto [:= myöhempää kirjoitintulostusta varten luotu tiedosto]

printing kirjoitintulostus

print manager kirjoitintulostuksen hallintaosa, tulostuksenhallinta (* käännös Windowsissa) [:= Windows-kirjoitintulostusta ohjaava käyttöympäristön osa]

printout listaus [:= kirjoitintulostus]

print queue kirjoitintulostusjono

procedure proseduuri [:= erillinen ohjelman osa joka suorittaa tietyn tehtävän, lähes sama kuin aliohjelma tai alirutiini]

process I s 1 prosessi [:= ajoa varten muistiin ladattu ohjelma] II vt käsitellä, prosessoida <information tietoa>; käsitellä <a file tiedosto, a command komento, an instruction käsky>

processing time käsittelyaika [:= ajon vaatima aika]

processor prosessori, suoritin [:= käskyjä (instructions) suorittava tiedonkäsittelylaite]

processor time prosessoriaika [:= tehtävän prosessorilta vaatima aika]

program Am {programme Brit} I s ohjelma II vt ohjelmoida

program manager ohjelmienhallinta(osa), järjestelmänhallinta (* käännös Windowsissa) [:= Windows 3.X -käyttöliittymän ohjelmien ryhmittelyyn ja ajoon keskittyvä osa]

programmer ohjelmoija

programmer/analyst ohjelmoija-suunnittelija [:= atk-ohjelmoija jonka toimenkuvaan kuuluvat myös atk-suunnittelijan tehtävät]

programming ohjelmointi

programming language ohjelmointikieli

prompt kehoite {tai kehote} [:= käyttöjärjestelmän tai muun ohjelman ruudulla näyttämä merkki siitä, että järjestelmä odottaa käyttäjän käskyä]

properties pl ryhmän, ohjelman, makron yms ominaisuudet [:= Windows: konfiguroitavissa olevat tiedostojen nimet, käynnistävät näppäilyt yms]

protocol protokolla [:= laitteiden yhteydenpidossa käytetty sovinnainen signaalijärjestelmä]

proxy välittävä palvelin (* joka tallettaa puskurointitarkoituksessa verkkosivuja)

public-domain program tekijänoikeudellisesti vapaa ohjelma [:= ei- kaupallinen, tekijänoikeudellisesti suojaamaton, kaikkien vapaasti käytettävissä oleva ohjelma]

pull down vta vetää <a menu valikko> alas

pull-down menu alasvetovalikko [:= hiirellä alas vedettävä valikko, vertaa drop-down menu, pudotusvalikko]

purge vt puhdistaa <unwanted records from a database tietokanta turhista tietueista>

push content lähetettävä sisältöaineisto [:= aineisto, jonka palveluntuottaja lähettää tilaajan koneeseen, verrattuna itse haettavaan aineistoon verkossa]Q

queue I s (sanoma-, kirjoitintulostus-) jono II vt panna <a message sanoma, a packet paketti> jonoon; panna <a file tiedosto> kirjoitintulostusjonoon

QWERTY keyboard Atk QWERTY-näppäimistö [:= konekirjoitusnäppäimistö jonka vasen ylärivi alkaa merkein QWERTY, normaali meikäläisen tietokoneen näppäimistö]R

RAID [= Redundant Array of Inexpensive Disks 'edullisten toisiaan korvaamaan kykenevien levyjen ryhmä'] [:= vikasietoinen levyasemaryhmä(standardi)]

RAM [= Random-Access Memory 'hajapääsymuisti'] RAM-muisti [:= muisti jota voidaan lukea ja jonne voidaan kirjoittaa ja jonka hakuajat ovat muistiosoitteista olennaisesti riippumattomat]

random-access memory hajapääsymuisti [:= muisti jota voidaan lukea ja jonne voidaan kirjoittaa ja jonka hakuajat ovat muistiosoitteista olennaisesti riippumattomat, tunnetaan myös nimellä RAM-muisti]

read vt {read, read} lukea (* levyasemasta tms)

reader lukija

read-only file lukutiedosto [:= pelkästään luettava tiedosto eli tiedosto johon ei voi kirjoittaa]

readout luku

read/write head luku-kirjoituspää

reassign vt antaa uusi <a drive tunnus levyasemalle>

reboot I vt käynnistää uudelleen <the computer tietokone> II vi 1 käynnistyä uudelleen 2 [= reboot the computer] käynnistää tietokone uudelleen (* sanan transitiivisesta käytöstä lyhentämällä johdettu merkitys) III s uudelleenkäynnistys

recognition tunnistus

record I s [rekörd Am, rekO:d Brit] tietokannan tietue II vt [ri'kOrd Am, ri'kO:d Brit] tallentaa

recover I vt pelastaa <a file tiedosto> II vi palautua normaalitilaan (* järjestelmästä)

recycle bin kierrätyslaatikko [:= Windows 95:n roskakori]

redefine vt uudelleenmääritellä <a key to a macro näppäin makroksi>

redefinition näppäimen uudelleenmäärittely

redirect vt uudelleensuunnata <screen output to the printer näyttötulostus kirjoittimelle> [:= suunnata toisaalle]

redirection uudelleensuuntaaminen

redraw {redrew, redrawn} I vt piirtää uudelleen <the screen image kuva ruudulla> II vi piirtyä uudelleen

reduced-instruction-set computer RISC-tietokone [:= niukan prosessorikäskyjoukon kone, vastakohtana perinteinen CISC-kone, sama kuin RISC machine]

redundant redundantti [:= liikanainen, ylimääräinen, tarpeeton]

reel (magneettinauha-) kela

re-enter vt syöttää uudelleen, näppäillä uudelleen <a command komento>

re-execute I vt ajaa <a program ohjelma> uudelleen; suorittaa <a command komento> uudelleen II vi toimia uudelleen

reference I s viite (* ohjelmakoodissa) II vt viitata <a table taulukkoon>

reformat vt 1 formatoida uudelleen <a disk levy> 2 muotoilla uudelleen <text tekstiä>

refresh I vt virkistää <the screen ruutu> II s ruudun virkistys

refresh rate ruudun virkistystaajuus [:= sama kuin frame rate, ruututaajuus tai vertical scanning frequency, pystypyyhkäisytaajuus]

register rekisteri [:= talletuslaite joka kykenee tallettamaan väliaikaisesti tietynpituisen bittijonon]

registration ohjelman rekisteröinti

registration fee ohjelman rekisteröintimaksu [:= yhteiskäyttö- eli shareware-ohjelman rekisteröidyn käyttäjän maksu jota vastaan saa usein painetun käsikirjan sekä tukipalveluja]

registry [= system -] järjestelmärekisteröintiarkisto [:= Windows 3.X, Windows 95 tai Windows NT -rekisteröintitietokanta]

regular expression säännönmukainen ilmaus [:= ilmaus joka noudattaa ennalta määrättyä kaavaa, esim. jokerimerkki-ilmaukset ja tietyt editorien hakukaavat]

reindex vt uudelleenindeksoida <a file tiedosto>

reinstall vt asentaa uudelleen

rekey vt näppäillä uudelleen <information tiedot>

relational database relaatiotietokanta [:= tietokantajärjestelmä joka toimii relaatioiden avulla]

remap vt määritellä uudelleen <keyboard keys näppäimistön näppäimet>

remote computer etätietokone [:= tietoliikenneyhteyden kautta kytketty toisessa paikassa sijaitseva tietokone, vastakohta local computer, lähitietokone]

removable irrotettava <disk levy>

remove vt poistaa <a directory hakemisto>

repaginate I vt uudelleensivuttaa <a document asiakirja> II vi uudelleensivuttua

repagination uudelleensivutus

repartition vt jakaa <a hard disk kovalevy> uudelleen partitioihin tai osiin

replaceable parameters pl korvattavat parametrit (* esim. eräajotiedostoparametrit %0 - %9)

report raportti [:= tiedonhallintajärjestelmän (esim. tietokantaohjelman) tuottama yhteenveto]

repository tietovarasto [:= keskitetty tietojen säilytyspaikka, esim. suurten tietokantasovellusten yhteydessä]

reprogram vt ohjelmoida uudelleen

request I s pyyntö [:= järjestelmälle esitetty tiedonhaku- tms kehoitus] II vt pyytää

reserved word ohjelmointikielen varattu sana [:= ilmaus jolla on jo valmis merkitys kielessä]

reset I vt {reset, reset} 1 asettaa <the computer tietokoneen> käynnistysarvot uudelleen voimaan 2 nollata <a bit bitti> II s 1 uudelleenkäynnistys 2 nollaus

reset switch uudelleenkäynnistyskytkin

resize vt muuttaa <a window ikkunan> kokoa

resolution näytön, kirjoitintulostuksen tarkkuus, piirtotarkkuus, resoluutio

resources pl resurssit [:= 1) järjestelmän laitteet, esim. RAM- muistit, kovalevyt yms; 2) ohjelman osaset, esim. ruudut, fontit, valikot]

response vastaus, reaktio

restart I vt käynnistää uudelleen <a computer tietokone, a program ohjelma> II s uudelleenkäynnistys

restore I vt palauttaa <a file tiedosto> II s palautus (* varmistuksesta tai esimerkiksi pinosta)

restore button palauta -nappi [:= Windows: käytössä olevan sovelluksen entiseen kokoonsa palauttava näytöllä näkyvä nappi]

resume I vt käynnistää uudelleen <a suspended program keskeytetty ohjelma> II vi jatkaa toimintaansa (* ohjelmasta)

retransfer I vt siirtää uudelleen <a file tiedosto> II s uudelleen suoritettu tiedonsiirto

retrieval (valmiiksi talletetun tiedon) haku

retrieve vt hakea esille <information tietoa; a file tiedosto>

return vt palauttaa <a value to a program arvo ohjelmalle>

return value funktion palautusarvo

rewrite I vt {rewrote, rewritten} 1 kirjoittaa <a program ohjelma> uusiksi 2 päivittää <ruutu the screen> II s 1 uusiksi kirjoittaminen 2 ruudun päivitys

RIFF [= Resource Interchange File Format 'resurssienvaihtotiedostomuoto'] RIFF-tiedostomuoto [:= monimedia- Windows: WAV-, RMI-, RDI-, PAL- ja MMM-tiedostomuodot]

right button oikea nappi

right click näpäytys hiiren oikealla napilla

right-click vt näpäyttää hiiren oikealla napilla

right justification oikean reunan tasaus

right slash kenoviiva oikealle [:= / eli etukenoviiva]

RISC machine [= Reduced Instruction Set Computer] RISC-tietokone [:= niukan prosessorikäskyjoukon kone, vastakohtana perinteinen CISC-kone]

RMI file [= Riff MIdi] RMI-tiedosto [:= monimedia-Windows-MIDI- tiedosto]

rodent jyrsijä [:= eräs atk-hiiren leikillinen nimitys]

ROM [= Read-Only Memory] ROM-muisti [:= muisti jota voidaan vain lukea, josta sen suomenkielinen rinnakkaisnimi lukumuisti]

ROM BIOS [= Read-Only Memory Basic Input/Output System] ROM BIOS [:= koneen toiminnan kannalta perustavat syöttö- ja tulostustoiminnot sisältävä konekielinen ROM-muistiin talletettu järjestelmä]

root directory juurihakemisto [:= muistilevyn päähakemisto, levypuun juurena (sanan matemaattisessa mielessä) oleva hakemisto]

root user pääkäyttäjä [:= käyttäjä, jolla on verkkojärjestelmän ylläpitovaltuudet]

route I s reitti [:= 1) signaalin kulkutie; 2) elektronisessa piirissä oleva sähköä johtava kulkutie] II vt Atk reitittää <a packet paketti, a call puhelu> [:= ohjata reitilleen]

router reititin [:= erityyppisten verkkojen välistä pakettien siirtoa suorittava laite]

routine (ohjelma-) rutiini

routing signaalien ohjaus; pakettien reititys

RS-232C RS-232C -liitäntä [:= sarjaliitäntä]

RTF [= Rich Text Format 'runsaasti tietoa sisältävä tekstimuoto'] [:= Microsoftin muotoiltujen asiakirjojen ASCII-muotoinen vaihtostandardi eri tekstinkäsittelyohjelmien välillä käytettäväksi]

run I s ajo II {ran, run} vt ajaa <a program ohjelma> III vi toimia (* ohjelmasta)

run time ajohetkiS

save vt tallentaa (levylle) <a file tiedosto>; tallettaa <a variable muuttuja>

scan I vt 1 skannata <an image kuva, text tekstiä> 2 käydä läpi <a database tietokanta, files tiedostot; a disk levy, sectors sektorit> II s 1 skannaus(kerta) 2 läpikäynti

scan line monitorin juova [:= vaakapyyhkäisyviiva]

scanner skanneri [:= kuvan- tai tekstinlukija, skannattavan alueen läpikäymällä tietoa sisäänsyöttävä laite]

scanning skannaus

scanning frequency monitorin pyyhkäisytaajuus

scrap leike [:= ns. leikkaa ja liimaa -menetelmän tiedonsiirtolohko]

scrapbook leikekirja [:= useita leikkeitä tukeva leikkaa ja liimaa - menettely Macintoshissa, vertaa clipbook Windows NT:ssä]

screen tietokoneen (näyttö)ruutu

screen saver näytönsäästäjä [:= ohjelma joka pimentää näyttöruudun jos toimintaa koneella ei ole]

script 1 käsikirjoitus [:= suunnitelmallinen ohjelmointiin käytettävä näppäilysarja] 2 [= macro -] makrokäsikirjoitus [:= ajettavan makron toiminnan erillisten osien (näppäimenlyöntien, hiirenpainallusten yms) muodostama pienoisohjelma] 3 käsityyli(kirjasinlaji) [:= typografia: käsin kirjoitettua tekstiä matkiva kirjasintyyli]

script language {tai scripting language} käsikirjoitusohjelmointikieli [:= avustava nopean sovelluskehityksen (tulkki)kieli, esimerkiksi: Tcl, Perl, Rexx]

scriptlet pienoiskäsikirjoitus [:= kapseloitu Microsoftin DHMTL- moduli, pieni vuorovaikutteinen verkko-ohjelmamoduli]

scroll I vt vierittää <text tekstiä> II vi vieriä <out of the window ikkunan ulkopuolelle>

scroll bar vierityspalkki [:= yleensä näytön oikeassa reunassa oleva ylä- ja alapäistään nuolikuvilla varustettu palkki jonka avulla hiirtä käyttäen tekstiä vieritetään ylös- tai alaspäin]

scroll box vierityslaatikko [:= Windows: vierityspalkin päällä sijaitseva hiirellä mukanaan vedettävä tiedoston näkyvän nykykohdan suhteessa koko tiedostoon näyttävä laatikko; kyseinen kohta on suhteellinen laatikon sijaintiin vierityspalkilla]

SCSI [= Small Computer System Interface 'pienten tietokonejärjestelmien liitäntä'] [skazI] SCSI-liitäntä [:= eräs tietokoneiden lisälaitteiden (esim. kovalevyjen) liitäntä]

search I vt hakea II s haku

search engine hakukone

search string hakumerkkijono [:= hakuavaimena käytetty merkkijono]

seat istuin [:= lisensoitu ohjelman käyttöpiste, esimerkiksi verkossa käytetyn ohjelman laskutuksessa]

sector sektori [:= muistilevyn uran (track) tasapituinen jaotusosa]

segment segmentti

segment-offset pair segmentti-siirtymäpari [:= segmentoitu muistiosoite]

select vt valita <a command komento, a file tiedosto>

serial interface sarjaliitäntä

serial port sarjaportti

server 1 [= - computer] (verkko-) palvelin 2 [= - application] palvelinsovellus (* suhteessa ohjelmakokonaisuuden client-osaan)

service bureau 1 atk-palvelutalo [:= atk-palveluja myyvä yritys jonka toimenkuvaan kuuluu esimerkiksi tiedonsyöttö, suurkoneajot yms] 2 graafinen palvelutalo [:= suunnittelu- ja ladontapalveluja myyvä yritys]

session istunto [:= konsolityöskentelyrupeama]

set vt 1 asettaa <a bit bitti> [:= asettaa ykköseksi, antaa arvo 1, vastakohta: reset tai clear, nollata, asettaa nollaksi] 2 asettaa aikaan <a clock kello>

SET [= Secure Electronic Transaction] [:= eräs varman Internet- maksamisen teollisuusstandardi, jonka takana ovat IBM, Visa, Mastercard ym]

settings pl asetukset (* käännös Windowsissa)

settings notebook asetukset -muistikirja [:= OS/2: työpöydällä olevan olion ominaisuuksien muokkauksen mahdollistava elektroninen "kierreselkävihko"]

set up vta {set -, set -} panna toimintakuntoon, asentaa <a printer kirjoitin; a program ohjelma>

setup diskette asennuslevyke

SGML [= Standard Generalized Markup Language] [:= asiakirjan rakenteen merkintästandardi (eräs ISO-standardi), jota käytetään esimerkiksi suurkonejulkaisujärjestelmissä; HTML on tämän standardin suppea osa]

shadow varjo [:= OS/2: olion toisinto(kuvake eli -ikoni) joka mahdollistaa sen sijoittamisen eri paikkoihin silti sitä fyysisesti kahdentamatta, vertaa Windows 95:n shortcut, "oikopolku" ja Macintoshin alias]

shadowing varjo-RAM-muistin käyttö

shadow mask värimonitorin varjomaski

share vt käyttää samaa <a printer kirjoitinta> || you cannot format a drive being shared on the network et voi formatoida levyasemaa, joka on paraikaa yhteiskäytössä verkossa

shareware Isg yhteiskäyttöohjelmat [:= käyttäjien parissa kiertävät tekijänoikeudellisesti suojaamattomat nimellisestä maksusta hankittavat ohjelmat, "jokamiehenohjelmat" (vertaa jokamiehenoikeus)]

sheet feeder {tai sheetfeeder} arkinsyöttölaite

shell kuori [:= käyttöjärjestelmän perustavat toiminnot uudestaan jäsentelevä käyttöympäristö, esim. DOS shell (DOS); Workplace shell (OS/2); Unix shell, Bourne shell, Korn shell (Unix)]

shell script kuorikäsikirjoitus [:= eräajo Unix-ympäristössä]

shifted key vaihto(tila)näppäin (* Shift, Ctrl, Alt)

shift key shift-näppäin [:= näppäin jota painamalla saadaan esille näppäimistön shift-taso jossa ovat mm. isot kirjaimet]

short [= - integer] lyhyt kokonaisluku

shortcut "oikopolku" [:= Windows 95: olion toisinto joka mahdollistaa sen sijoittamisen eri paikkoihin sitä fyysisesti kahdentamatta, vertaa OS/2:n shadow, varjo ja Macintoshin alias]

shortcut keyboard command pikanäppäimistökomento

shredder silppuri [:= OS/2: tiedostojen roskakori, vertaa Windows 95:n recycle bin, kierrätyslaatikko, ja Macintoshin trash can, roskakori]

shutdown tietokoneen, ruudun sammuttaminen

signature puumerkki [:= tunniste, signeeraus, esim. ohjelmassa tai ROM-muistissa]

signature word puumerkkisana [:= tiedoston alkuosan (header) tunnistesana, signeeraussana]

signed etumerkillinen <integer kokonaisluku>

sign on via kirjoittautua sisään (ohjelmaan)

silicon wafer piikiekko [:= useita integroitujen piirien aihioita sisältävä pyöreä piilevy]

SIMM [= Single In-line Memory Module 'yhdellä liitinrivistöllä varustettu muistimoduli'] SIMM-muistimoduli [:= paikoilleen napsautettava pienoispiirikorttityyppinen yhdellä liitinsärmällä varustettu modulaarinen muistiyksikkö]

single-click vt, vi näpäyttää kerran (* hiirellä)

site 1 käyttöpaikka [:= paikka jonne laite (tai joskus käyttöjärjestelmä yms) on asennettu käyttöä varten, yleensä suurista ja kalliista järjestelmistä puhuttaessa, käyttöpiste] 2 [= Web -] verkkopaikka, verkkosivut

site license Am {- licence Brit} käyttöpaikkalisenssi

slash kenoviiva [:= / eli ASCII 47]

slave drive orja(levy)asema [:= samaan väylään liitetylle toiselle levyasemalle alistettu levyasema]

slave machine orjakone [:= toista konetta (herrakonetta) totteleva kone]

slide ruutu [:= demo-ohjelman yksittäinen näytettävä ruutu]

slideware Isg demotavara [:= vielä demoasteella olevat ohjelmat]

slot (laajennus-, kortti-) paikka

smart card älykortti

SMTP [= Simple Mail Transfer Protocol] [:= TCP/IP- sähköpostiprotokolla]

SNMP [= Simple Network Management Protocol] [:= eräs (TCP/IP) - lähiverkkojen hallinta- (eli seuranta- ja raportointi-) protokolla]

software analyst atk-suunnittelija [:= suunnittelija joka analysoi tarpeet ja tavoitteet ja suunnittelee atk:n keinot niihin pääsemiseksi, erotukseksi ohjelmoijasta joka toteuttaa ohjelman käytännössä, sanan yleisempi muoto: pelkkä analyst]

software developer 1 ohjelmistosuunnittelija 2 ohjelmatalo, atk- ohjelmistokustantaja

software publisher atk-ohjelmistokustantaja

SOHO market [= Small Office, Home Office] koti- ja pientoimistomarkkinat

sort I vt lajitella <records on two fields tietueita kahden kentän suhteen> II s lajittelu, lajittelukerta, lajitteluajo

sorting sequence lajittelujärjestys [:= haluttu merkkien järjestys lajittelussa, esim. ASCII-merkkien numerojärjestys, sama kuin collating sequence] sound card äänikortti

source code Isg lähdekielinen koodi [:= ei suoraan koneen ymmärtämä ohjelmoijan kannalta selväkielinen ohjelmakoodi eli ohjelman teksti, vertaa object code, kohdekielinen koodi]

space character välilyöntimerkki [:= ASCII 32, vertaa blank character, blankomerkki]

space-delimited välilyönnein rajattu <field kenttä>

spacing 1 askellus [:= merkistön merkkien standardietäisyys toisistaan rivillä, joko vakio tai vaihteleva] 2 rivien, kirjainten, sanojen välistys [:= graafisten elementtien muunneltava etäisyys toisistaan]

spam I Isg mainossähköpostilähetykset II vt pommittaa mainossähköpostilla

spelling checker oikeinkirjoituksen tarkistin

spindle levyaseman kiertoakseli [:= levyn keskusakseli jonka kautta pyörimisliike välitetään kovalevykiekkoihin]

split vt {split, split} jakaa <the screen ruutu>

spool vt tallentaa väliaikaisesti <to disk levylle>

spooler välitallennusohjelma

spooling välitallennus (* kovalevylle kirjoitintulostuksen yhteydessä)

spreadsheet taulukkolaskentaohjelman laskenta-arkki

SPS [= Standby Power Supply] varavirtalähde

SRAM [= Static Random-Access Memory] SRAM-muisti [:= staattinen RAM- muisti]

stack pino [:= ohjelmissa käytetty LIFO-rakenne]

standby mode valmiustila [:= PC:n toimintatapa joka mahdollistaa koneen sähkönkulutuksen laskemisen (esimerkiksi pimentämällä näyttö ja pysäyttämällä kovalevy) ja toiminnan jatkamisen lyhyellä varoitusajalla konetta sammuttamatta]

standby power supply [= SPS] varavirtalähde

start bit alkubitti [:= tiedonsiirron aloittava ohjausbitti]

start button käynnistysnappi [:= Windows 95: ruudun vasemmassa alalaidassa oleva nappi josta avautuvista valikoista ohjelmia ajetaan ja asiakirjoja käynnistetään sekä järjestelmää muutellaan]

startup {tai start-up} käynnistys

state tila

statement lause [:= ilmaus jolla on tietty itsenäinen tarkoitus ohjelmassa]

state of the art tekniikan nykytila

station asema

status laitteen, ohjelman tila

STN display [= SuperTwist Nematic] passiivimatriisinäyttö [:= edullinen kannettavien koneiden näyttöteknologia]

stop bit loppubitti [:= tiedonsiirron lopettava ohjausbitti]

storage 1 [= - device] muisti(laite), tallennusväline 2 [= - space] muistitila, tallennustila

store vt tallettaa <a value arvo>

stream virta [:= jatkuva, keskeytyksetön (bittien) jono]

strikethrough yliviivaus [:= viivaus tekstin yli, esim. näyttötehosteena]

string merkkijono

strip vt poistaa <control characters ohjausmerkit>

structure rakenne [:= C-kielessä: järjestynyt kokoelma toisiinsa liittyviä - mahdollisesti eri tietotyyppejä edustavia - tietoalkioita eli rakenteen jäseniä]

style sheet {tai stylesheet} tyyliarkki [:= tekstinmuotoilun ohjaustiedosto]

subdirectory alihakemisto [:= juuri- tai muun hakemiston osahakemisto]

subprogram aliohjelma [:= erillinen ohjelman osa joka suorittaa tietyn tehtävän, lähes sama kuin alirutiini tai proseduuri]

subroutine alirutiini [:= erillinen ohjelman osa joka suorittaa tietyn tehtävän, lähes sama kuin aliohjelma tai proseduuri]

subscript alaindeksi

subsystem alijärjestelmä [:= epäitsenäinen lisälaitekokonaisuus, esim. erillinen optinen levyasema]

suffix suffiksi [:= jälkeen asettuva ilmauksen osa]

suffix string suffiksimerkkijono

suite [= software -] ohjelmistokokoelma [:= usean yhtenä pakettina myydyn, enemmän tai vähemmän toisiinsa yhteensovitetun, ohjelman paketti, esimerkiksi toimiston tarvitsemat ohjelmat tai julkaisun tekoon tarvittavat ohjelmat]

summation lukujen, operandien summaaminen supervisor valvontaohjelma

support I s tuki [:= laitteen tai ohjelman toiminnan mahdollistavat välineet ja palvelut; neuvonta ja muut lisäpalvelut käyttäjille] II vt tukea <users käyttäjiä; a device laitetta; code-page switching koodisivujen vaihdantaa>

support person (atk-) tukihenkilö

support staff (atk-) tukihenkilöstö

surf I vi surffata verkossa II vt surffata <the Web verkossa>

surfer [= Web -] verkossa surffaaja

suspend vt keskeyttää <a program ohjelma, printing tulostus>

SVGA display [= Super VGA] SVGA-näyttö [:= VESA-standardin mukainen parannettu VGA-näyttö (800 x 600)]

swap I vt siirtää (väliaikaisesti pois keskusmuistista) II vi siirtyä (väliaikaisesti pois keskusmuistista) III s siirto

swap file vaihdannaistiedosto [:= tiedosto joka sisältää keskusmuistista poistetun muistinsisällön joka on tarvittaessa vaihdettavissa takaisin keskusmuistin sisällöksi]

switch I s kytkin II vt vaihtaa, vaihdella <applications sovelluksia>

symbol set symbolisarja [:= yksi useasta eri merkkejä tai eri järjestyksessä olevia merkkejä sisältävistä merkistötyypeistä]

syntax syntaksi [:= ilmauksen, komennon yms oikea muoto]

syntax checking syntaksin tarkistus

syntax error syntaksivirhe [:= muotovirhe kirjoitetussa komennossa tai ohjelman lähdekielisessä versiossa]

SysOp [= bulletin board SYStem OPerator] "purkin pitäjä"

system järjestelmä [:= 1) yleiskielisessä merkityksessä: kokonaisuus; 2) tietokonejärjestelmä, tietokonelaitteisto siihen kuuluvine (perus)ohjelmineen; 3) pelkkä tietokonelaitteisto; 4) tietokoneen käyttöjärjestelmän ydin(tiedostot)]

system administrator (verkko- yms) järjestelmän hoitaja

system board järjestelmälevy [:= tietokoneen keskeiset osat sisältävä levy; sama kuin emolevy tai päälevy]

system manager atk-päällikkö

system memory järjestelmämuisti [:= tietokonejärjestelmän perus-RAM- muisti]

system menu järjestelmävalikko [:= Windows 3.X ikkunan vasemman yläkulman miinusmerkillä varustetusta neliöstä avautuva (ikkunankäsittely)valikko]

systems analysis systeemisuunnittelu

systems analyst systeemisuunnittelija

systems developer systeemisuunnittelija

system setup järjestelmän asentaminen

system unit järjestelmäyksikkö [:= tietokonejärjestelmän keskusyksikkö]T

tab sarkainmerkki

tab-delimited sarkainmerkkien avulla rajattu <field kenttä, file tiedosto>

table taulukko [:= 1) mikä tahansa taulukko; 2) erityisesti tietokantataulukko (database table) eli jäsentynyt tietueiden kokoelma]

tablet digitointilauta, koordinaatinlukija

tag 1 (tiedoston-) merkitsin (* tiedostonhallintaohjelmassa) 2 [= markup -] merkintä(koodi), (muotoilu)merkintä (* HTML:ssä tai julkaisuohjelmissa)

tape drive (magneetti-) nauha-asema

TAPI [= Telephony Application Programming Interface] [:= puhelinjärjestelmäohjelmointiliittymä]

target device kohdelaite [:= esimerkiksi: kirjoitin jolle tulostus ohjataan; levyasema jonne kopioidaan tms]

task tehtävä

taskbar tehtäväpalkki [:= Windows 95: ruudun alareunassa oleva avoimet sovellukset luetteleva ja niihin siirtymisen mahdollistava palkki]

task switching tehtävien vaihdanta

TB [= TeraByte] Tt [= TeraTavua]

TCP [= Transmission Control Protocol] [:= TCP/IP-protollakokonaisuuden pakettienmuodostus-, siirto- ja vastaanottoprotokolla]

TCP/IP [= Transmission Control Protocol/ Internet Protocol 'tiedonsiirronohjaus- sekä Internet-protokolla'] [:= eräs erilaisten tietokoneiden samaan verkkoon liittämisen mahdollistava tiedonsiirtoprotokollien kokonaisuus]

telecommuter etätyöntekijä [:= kotityöntekijä, joka on yhteydessä atk- laitteiden avulla toimistoonsa, toimeksiantajiinsa tms]

telecommuting etätyö [:= atk-laitteiden ansiosta mahdollistunut kotityö]

teleworking etätyö [:= atk-laitteiden ansiosta mahdollistunut kotityö]

TELNET [:= TCP/IP-pääte-emulaatio- ja liikennöintiprotokolla]

temporary file väliaikaistiedosto

terabyte teratavu [:= miljoona miljoonaa tavua eli biljoona tavua; suositeltava suomenkielinen lyhenne: Tt]

terminal pääte

terminate I vt lopettaa <a program ohjelman> suoritus II vi päättyä

text alignment tekstin kohdistaminen (* keskittämällä tai tasaamalla joko oikeaan tai vasempaan reunaan)

text block tekstilohko

text box tekstilaatikko [:= uudentyyppisten käyttöliittymien dialogilaatikon käyttäjän täytettävä kenttä]

text database tekstitietokanta [:= tekstinkäsittelytiedostoista koostuva indeksoitu tiedon tallennus- ja hakujärjestelmä]

text editor tekstieditori [:= ohjelman lähdekoodin luonti- ja muokkausohjelma]

text entry tekstin syöttö

text file tekstitiedosto

text frame tekstikehys [:= julkaisuohjelman tekstinasemointipohja]

text wrap tekstin jakaminen riveille

TFT display [= Thin Film Transistor] aktiivimatriisinäyttö [:= TFT- näyttö, ohutkalvotransistoritekniikkaa käyttävä litteä kirkas näyttö, joka perustuu (noin miljoonan tai useamman) yksittäisen transistorin päälle kytkemiin kuvapisteisiin]

thermal paper lämpöpaperi [:= erikoispaperi jolle merkit muodostuvat lämmön vaikutuksesta, sama kuin heat-sensitive paper]

thread (of execution) ohjelman (ajo)säie [:= prosessin asynkroninen osatehtävä joka koostuu käskyosoittimesta, (ajo)tilasta, prioriteetista, rekisterien sisällöstä ja pinosta]

throughput läpimenoarvo [:= kokonaiskäsittelyteho]

thumbnail miniatyyri [:= koko ruudun sisällön esittävä pienoiskuvaikkuna, esim. Windows -sovelluksessa]

tick [= clock -] kellonpulssiväli [:= monitehtävöinnissä käytetyn aikaviipaleen pituuden mittana käytetty konetyyppikohtainen aikayksikkö (mikroissa tyypillisesti joitain millisekunteja)]

TIFF [= Tagged Image File Format 'merkitty kuvatiedostomuoto'] TIFF- tiedostomuoto [:= eräs bittikarttakuvatiedostomuoto]

tiled window limittämätön ikkuna [:= yksi vierekkäisistä ikkunoista jotka voivat olla toistensa alla, yllä tai sivulla]

tilt/swivel base näytön kallistettava pyörivä jalka

time aika

timeout ajan loppuminen

time sharing {tai timesharing} osituskäyttö [:= suurkoneen tietokoneajan yhteiskäyttö usean käyttäjän kesken]

time slice aikaviipale [:= työlle varattu määrämittainen laitteen käyttöaika, esim. osituskäytössä]

timing ajoitus

title bar otsikkopalkki [:= graafisissa käyttöliittymissä: ohjelman nimen sisältävä palkki ikkunan yläosassa]

toggle I vt vaihtaa <keyboard to overtype mode näppäimistö päällekirjoitustilaan>II s tilanvaihtonäppäin [:= näppäin joka vaihtaa ohjelman tilan toisesta toiseksi ja takaisin]

token 1 ilmimuoto [:= olion realisoituma: yksi konkreettinen esimerkki jostakin, jonkin tyyppisestä oliosta, merkkijonosta tms] 2 valtuusjono [:= Token-Ring -verkossa välitettävä lähetysvaltuudenohjausjono, "poletti"]

tokenization ilmimuodoiksi analysointi

toolkit työkalupaketti [:= tiedostonhallinta-, ohjelmointi- tms työkaluista koostuva ohjelmapaketti]

touch pad kosketuslevy [:= sormella tai erityisellä kosketuskynällä toimiva levy jonka avulla voidaan piirtää näytölle]

touch screen kosketusnäyttö

tower model tornimalli [:= lattialla seisova PC- tai minitietokonepystykotelomalli, lähes sama kuin floor-standing computer, lattialla seisova tietokone; vertaa desktop computer, pöydällä pidettävä tietokone]

track levyn ura [:= tietyllä etäisyydellä levyn keskipisteestä oleva ympyränkehän muotoinen tiedontallennusalue]

trackball osoitinpallo [:= pyöriteltävästä pallosta ja sen pitimestä koostuva osoitinlaite jota voidaan käyttää samoihin tarkoituksiin kuin hiirtä]

tractor [= continuous-forms -] jatkolomakkeen vetolaite

tractor-fed paper jatkolomake

tractor feed jatkolomakkeensyöttö

traffic liikenne [:= tietoliikenne, erityisesti sen määrän suhteen tarkasteltuna: heavy/ small traffic, kova/pieni liikenne]

trailer tiedoston tms loppuosa

trailing blanks pl loppublankomerkit [:= kentän lopussa olevat tietoa sisältämättömät täytemerkit]

transaction tapahtuma [:= transaktio, tietojenkäsittelyseuraamuksiltaan valmiiksi analysoitu, tietyistä ennaltamäärätyistä vaiheista koostuva, rutiininomainen toimenpide, esim. tilauksen käsittely, tilitapahtuman kirjaus]

transfer I vt siirtää <data tietoa, a file tiedosto> II s tiedonsiirto

transfer rate tiedonsiirtonopeus

translate vt 1 yl kääntää 2 Atk muuntaa [:= 1) suorittaa kielimuotojen välinen muunnos, joka ei ole käännös (compile); 2) laitteesta puhuttaessa: suorittaa tekninen muunnos]

translator 1 yl kääntäjä, kielenkääntäjä 2 Atk muuntaja [:= lähdekielikoodin toisen kielen lähdekielikoodiksi muuntava ohjelma, esim. C++-kielen tai dBase-koodin C-kieliseksi lähdekielikoodiksi muuntava ohjelma, kyseessä ei siis ole 'kääntäjä']

transmission (tiedon-) siirto

transmission rate (tiedon-) siirtonopeus

trash vt tuhota <a file tiedosto, a diskette levyke> [:= tehdä käyttökelvottomaksi roskaksi sisältöä muuttamalla]

trash can roskakori [:= Macintosh(TN):in symboli johon poistettavat dokumentit vedetään hiirellä; oikeastaan: roskapönttö]

tray taso [:= erilaisiin tarkoituksiin käytetty tuki-, säilytys- tai vastaanottoalusta, esim. hard-disk tray, kovalevytaso tai output tray, tulostuspaperitaso]

tree [= directory -] (hakemisto-) puu

trial printout koelistaus

trim vt katkaista <a character string/a line merkkijono/viiva> määräpituuteen

troubleshooting ongelman poistaminen [:= laitteistossa tai ohjelmassa esiintyvän toimintahäiriön poistaminen]

type I s 1 yl tyyppi 2 [= typeface] kirjasinlaji II vtkirjoittaa koneella

typecast vt {-cast, -cast} muuntaa (eksplisiitisti) <a pointer osoittimen> tietotyyppi

type conversion tietotyypin muuntaminen

typeface kirjasinlaji [:= kirjasinleikkaus, yhteenkuuluvien merkistöjen kokonaisuus, esim. Times(TN), Helvetica(TN)]

typematic delay näppäimistötoiston aloittamisen odotusaika

typematic rate näppäimistön toistonopeus

type qualifier tietotyypin attribuutti [:= perustietotyypin täsmennin, esim. C-kielen short, long, signed, unsigned]

type specifier tietotyypin nimiU

UMBs [= Upper Memory Blocks] pl ylämuistilohkot [:= XMS-standardin terminologiassa: 640 kt - 1024 kt välissä olevat RAM-muistilohkot]

undelete vt 1 peruuttaa viimeinen <a paragraph kappaleen> poisto 2 palauttaa poistettu <a file tiedosto>

underbar alaviivamerkki [:= yksinään esiintyvä alleviivausmerkki jota ei ole liitetty muun merkin alle]

underscore alleviivausmerkki

undo I vt {undid, undone} perua <a change muutos> II s palaa taaksepäin -toiminto

Unicode [:= 16-bittinen yli 65000 merkin merkkikoodi jolla pyritään yhtenäistämään eri luonnollisten kielien kirjoitusmerkkien koodaus tietokonejärjestelmissä]

unit yksikkö

Unix shell Unix-kuori [:= Unix-käyttöjärjestelmän rungon päälle rakennettu käyttöjärjestelmän toiminnot uudestaan jäsentelevä käyttöympäristö]

Unix site Unix-käyttöpaikka

unsigned etumerkitön <integer kokonaisluku>

update I vt päivittää <data tiedot, a database tietokanta, a disk levy; a window ikkuna; a pointer osoitin> II s päivitys

upgrade I vt päivittää <a program ohjelma> II s päivitys (*paremmaksi)

upload I vt ladata <a message sanoma; a web site verkkopaikka> koneelle tai koneeseen [:= suorittaa lataus tallentavalle laitteelle päin, joka voi olla verkkopalvelin, sanomanvälitysjärjestelmän kone yms] II s lataus koneelle tai koneeseen

upper memory ylämuisti [:= XMS-standardin terminologiassa: 640 kt - 1024 kt välissä oleva RAM-muistialue, perinteinen ylämuisti, sama kuin high memory]

upper memory blocks pl ylämuistilohkot [:= XMS-standardin terminologiassa: 640 kt - 1024 kt välissä olevat RAM-muistilohkot]

UPS [= Uninterruptible Power Supply] katkoton virtalähde

uptime jatkuva toiminta-aika [:= aika jonka laite on jatkuvasti häiriöttömässä toimintakunnossa, vastakohta downtime, seisokkiaika]

URL [= Uniform Resource Locator 'yhdenmukainen resurssin paikannin'] paikannin [:= Internet-resurssin (esim. verkkosivun) osoitteen täysin yksilöivä merkkijono, URL]

user käyttäjä

user friendliness käyttäjäystävällisyys

user-friendly käyttäjäystävällinen <computer tietokone, program ohjelma>

user group käyttäjäryhmä [:= tietyn tietokoneen tai ohjelman käyttäjien muodostama asianharrastajien ryhmä]

user ID [= IDentification] käyttäjätunnus [:= käyttäjän järjestelmän käyttöön oikeuttava turvatunnuskoodi]

user input 1 käyttäjän tiedonsyöttö 2 käyttäjän syöttämät tiedot

user interface käyttöliittymä, käyttäjäliittymä

utility apuohjelma, työkaluohjelmaV

vacant vapaa <slot korttipaikka, drive bay levyaseman paikka>

valid 1 käypä, oikein oleva <expression ilmaus, character merkki> [:= joka käy, täyttää syntaksin vaatimukset] 2 toimintakelpoinen <drive levyasema> [:= normaalisti käyttöjärjestelmälle vastaava]

value arvo

variable I s muuttuja II a muuttuva, vaihtuva <information -t tiedot>

VBScript(TN) [:= Microsoft(TN):in Visual Basic-pienoisohjelmointikieli]

VDT [= Video Display Terminal] näyttöpääte

vendor myyjä, tavarantoimittaja [:= (esim. atk-tuotteita) myyvä liike tai valmistaja]

verb verbi [:= komentosana, esim. Cobol-ohjelman komentolauseen ensimmäinen sana]

verbose runsassanainen <output tulostus>

version ohjelman versio

vertical scanning frequency monitorin pystypyyhkäisytaajuus [:= ruudun virkistystaajuus, sama kuin refresh rate, virkistystaajuus tai frame rate, ruututaajuus]

vertical scroll bar pystyvierityspalkki [:= Windows: vierityspalkki joka sijaitsee ikkunan oikeassa reunassa ja jonka avulla ikkunan sisältöä vieritetään pystysuunnassa]

VESA [= Video Electronics Standards Association] [:= eräs valmistajien näyttöstandardiyhdistys]

VGA display [= Video Graphics Array 'videografiikkamatriisi'] VGA- näyttö [:= eräs IBM:n kehittämä monipuolinen näyttö (640 x 480)]

video board {tai - card} näyttökortti

video memory näyttömuisti

viewer [= file -] katselin, tiedostonkatselin [:= ohjelma jonka avulla voi katsella eri ohjelmilla luotuja tiedostoja pystymättä editoimaan niitä]

virtual virtuaalinen

virtual community virtuaaliyhteisö [:= verkon käyttäjien muodostama verkkoyhteisö]

virtual economy virtuaalitalous [:= verkossa tapahtuva taloudellinen toiminta, esim. verkkokauppa]

virtual memory virtuaalimuisti [:= korvaavan (kovalevy)muistin käyttö (RAM-)muistin asemasta siten että tätä muistia näyttää olevan fyysistä muistimäärää enemmän]

virtual reality virtuaalitodellisuus [:= tietokoneella (ja sensorisilla apuvälineillä) tuotettu todellisuus, esimerkiksi sotilaskäyttöön luodut lentosimulaattorit tai taide-elämyskokeilut; vertaa artificial reality, tekotodellisuus]

virus virus [:= sabotaasiohjelma, esim. tietokonejärjestelmässä itseään kopioiva tai tiedostoja tuhoava haittaohjelma]

virus infection (tietokone-) virustartunta

virus protection (tietokone-) virussuojaus

voice mail ääniposti [:= ulkoiseen tai sisäpuhelinverkkoon kytketty tietokoneohjattu äänisanomanvälitysjärjestelmä]

voice message äänisanoma [:= 1) puheääninen - siis ei fax- tms - sanoma; 2) tiedostoon mikrofonin kautta taltioitu sanoma]

voice recognition äänentunnistus

voice synthesis äänisynteesi

voice synthesizer äänisyntetisaattori

void tyhjä [:= tietotyypin nimi C-kielessä joka ilmaisee parametrin tai palautusarvon puuttumisen]

volatile memory haihtuva muisti [:= sähkövirran jatkuvasta saannista riippuvainen muisti, esim. RAM-muisti]

volume nide [:= yksittäinen fyysinen muistiväline, esim. magneettinauha, levy tai levyke]

VR [= Virtual Reality] virtuaalitodellisuus [:= tietokoneella (ja sensorisilla apuvälineillä) tuotettu todellisuus, esimerkiksi sotilaskäyttöön luodut lentosimulaattorit tai taide-elämyskokeilut; vertaa artificial reality, tekotodellisuus]W

W3 [= WWW, World-Wide Web 'maailmanlaajuinen verkko'] "verkko" [:= Internet-verkko hypertekstimuodossa]

W3C [= WWW Consortium] [:= Internet-standardisointielin, katso lähemmin osoitteesta: http://www.w3.org]

wafer [= silicon -] (pii-) kiekko [:= useita integroitujen piirien aihioita sisältävä pyöreä piilevy]

WAIS [weIz] [:= Internet-verkon tekstitietokantahakuja tekevä ohjelma]

wait state odotustila [:= prosessorin tyhjäkäyntitila, esim. muistin hitauden takia]

wallpaper seinäpaperi [:= Windows: Windows-työpöydän (desktop) vakiovärin korvaava taustana käytetty käyttäjän valitsema kuvio tai kuva]

WAN [= Wide-Area Network] kaukoverkko [:= maantieteellisesti eri paikkoihin ulottuva tietokoneverkko, vertaa local-area network, lähiverkko]

warm boot lämminkäynnistys [:= koneen käynnistäminen kun se on jo päällä joko näppäimistön avulla tai ohjelman välityksellä]

warmboot vt lämminkäynnistää <the computer tietokone>

watermark I s vesileima (* myös digitaalisiin kuviin piilotettu tunnistuskuvio kopiosuojaustarkoituksessa) II vt yl, Atk merkitä vesileimalla

Web {the -} [= World-Wide - 'maailmanlaajuinen verkko'] "verkko" [:= Internet-verkko hypertekstimuodossa]

Web browser Internet-selain(ohjelma)

Webcast vt [= Web + broadCAST] lähettää (Internet-)verkossa <content to service users sisältöaineistoa palvelun käyttäjille>

Webcasting Internet-lähetykset (* palvelun käyttäjille)

Web community verkkoyhteisö [:= 1) verkon käyttäjät muuhun väestöön verrattuna; 2) samoissa verkon keskusteluryhmissä yms viihtyvien ihmisten muodostama ryhmä]

Web content Internet-sisältöaineisto

Web design verkkosivujen suunnittelu

Web designer verkkosivujen suunnittelija

webmaster verkkovastaava, verkkopaikan hoitaja

Web page verkkosivu

Web site verkkopaikka, verkkosivut

Web surfer verkossa surffaaja

weight paino

white-space character {tai whitespace character} (lähdekoodin) blankomerkki [:= lähdekoodin muotoilua helpottava merkki, jota ei oteta huomioon ohjelmaa käännettäessä tai esimerkiksi HTML-sivun valmiiksi muotoiltua asua luotaessa]

wide-area network [= WAN] kaukoverkko [:= maantieteellisesti eri paikkoihin ulottuva tietokoneverkko, vertaa local-area network, lähiverkko]

wide character Unicode-merkki

widow [= - line] leskirivi [:= sivun alussa oleva yksittäinen rivi kun koko kappale ei mahdu samalle sivulle]

wild villi <pointer osoitin> [:= väärin annettu]

wildcard characters pl jokerimerkit [:= merkit * ja ?]

wildcards pl jokerimerkit [:= merkit * ja ?, sama kuin global characters]

WIN32 [:= laakea 32-bittinen Windows NT -ohjelmointiliittymä (API)]

WIN32c [= Chicago] [:= Windows 95 -ohjelmointiliittymä (API)]

WIN32s [= Subset] [:= laakea 32-bittinen Windows 3.1- ohjelmointiliittymä (API), jossa voidaan ajaa NT-tyyppisiä ohjelmia]

window I s ikkuna II vt ikkunoida <a program ohjelma> [:= ajaa ikkunassa]

window border ikkunan reuna

window class ikkunaluokka [:= ikkunatyyppiluokka]

window handle ikkunan otin [:= ikkunankäsittelytunnus, ikkunalle ohjelmoinnissa annettu numerotunnus]

window handling ikkunoiden hallinta

windowing ikkunointi

windowing environment ikkunointiympäristö

windowing system OS/2:n, Unix:in ikkunointijärjestelmä

window list ikkunaluettelo [:= OS/2: käynnissä olevien sovellusten luettelo, kuten Windowsin task list, tehtäväluettelo]

window manager ikkunoidenhallintaohjelma(moduli)

Windows(TN) [= 'ikkunat', koska ohjelmat ovat ajettavissa ikkunoituina kokoruudun asemasta] [:= käyttöjärjestelmäohjelma; käyttöympäristö: DOS (versiot 3.0, 3.1 ja 3.11); myöhemmin itsenäinen käyttöjärjestelmä (Windows 95); valmistaja: Microsoft]

Windows 95(TN) [= vuosi 1995] [:= 32- ja osaksi 16-bittinen käyttöjärjestelmä; valmistaja: Microsoft]

Windows API [= Application Programming Interface] Windows-API [:= Windows-ohjelmointiliittymä, Windowsin ytimen muodostavat dynaamiset linkkauskirjastot KERNEL, GDI ja USER, jotka tarjoavat olennaiset Windows-palvelut ohjelmoijille]

Windows desktop Windows-työpöytä [:= Windows: tausta jonka päällä ikkunat, ikonit ym näkyvät, sama kuin desktop]

Windows for Workgroups(TN) Työryhmä-Windows(TN) [:= käyttöjärjestelmäohjelma; käyttöympäristö: DOS; valmistaja: Microsoft]

Windows NT(TN) [= New Technology] [:= 32-bittinen käyttöjärjestelmä; valmistaja: Microsoft]

Windows programmer Windows-ohjelmoija

window title ikkunan otsikko

WIN-OS/2 session WIN-OS/2 -istunto [:= IBM OS/2:seen sisäänrakennettu Windows-istunto]

Wizard(TN) [= 'taituri'] velho [:= Microsoftin ohjelmissa: ohjelman käyttöä yksinkertaistava, käyttäjän puolesta toimiva ohjelmoitu toimija eli agentti]

word sana [:= tietokonetyyppikohtainen tietynpituinen muistia jäsentelevä bittijono, sisällöllisesti lähellä käsitettä byte, tavu, "merkkimuotoisen tiedon sana"]

word length sananpituus [:= tietokonetyyppikohtainen yhden sanan mittaisen bittijonon pituus]

word processing tekstinkäsittely, sanojenkäsittely

word-processing program tekstinkäsittelyohjelma, sanojenkäsittelyohjelma

word processor 1 tekstinkäsittelyohjelma, sanojenkäsittelyohjelma 2 [= dedicated - -] tekstinkäsittelylaite, sanojenkäsittelylaite

word-processor user tekstinkäsittelyohjelman käyttäjä

word wrap {tai wordwrap} sanojen jakaminen riveille

work area työalue [:= 1) yksi useista ohjelman kautta valittavista vaihtoehtoisista alueista joihin voidaan avata käsiteltäväksi tiedosto tai tiedostoja, esim. tietokantaohjelmassa; 2) IBM OS/2 - käyttöjärjestelmän ryhmitys jolla voi kytkeä toisiinsa yhteenkuuluvia ohjelmia ja asiakirjoja niin että ne käynnistyvät ja sulkeutuvat yhtä aikaa]

working directory työhakemisto [:= Windows: hakemisto jossa ohjelma käynnistyy]

work space työalue [:= Windows: ikkunan ajetun sovelluksen sisällön sisältävä pääosa]

workstation {tai work station} työasema [:= verraten tehokas mikro tai mini]

World-Wide Web [= 'maailmanlaajuinen verkko'] [:= Internet-verkon hypertekstimuotoinen kooste]

worm mato [:= Unix-verkkovirus]

WORM drive [= Write Once, Read Mostly] WORM-asema, kertakirjoituslukuasema [:= kerran kirjoitettava lasermuistilevyasema, esimerkiksi arkistointikäytössä]

WP program [= Word Processing] tekstinkäsittelyohjelma, sanojenkäsittelyohjelma

WWW [= World-Wide Web 'maailmanlaajuinen verkko'] "verkko" [:= Internet-verkko hypertekstimuodossa]

WYSIWYG screen [wiziwig -] [= What You See Is What You Get] WYSIWYG- näyttö [:= näyttöruudun asu jossa näyttö- ja kirjoitintulosteiden välillä on mahdollisimman tarkka vastaavuus]X

Xbase language [= X 'mikä tahansa' + dBase] Xbase-kieli [:= Ashton- Taten (ja sittemmin Borlandin) dBase'n ja sen kloonien FoxPro, Clipper yms käyttämä tietokantaohjelmointikieli]

x-height x-korkeus [:= fontit: tietylle merkistölle tyypillinen pienen x-kirjainmerkin korkeus; suurempi x-korkeus tekee samalla nimellispistekoolla luodun merkistön pienet kirjaimet suuremmiksi ja luettavammiksi]

XML [= eXtensible Markup Language] [:= HTML-kielen laajennus ja SGML:n osajoukko Java-kielisten tietokantajärjestelmien luontiin]

XMS [= eXtended Memory Specification 'jatketun muistin tekninen standardi'] [:= jatketun muistin käyttöä ohjaava standardi jonka kehittelivät yhteistyönä Lotus, Intel, Microsoft ja AST, vertaa EMS memory]

XNOR [= eXclusive-NOR] XNOR [:= poissulkeva-EI-TAI, bittioperaattori joka antaa arvon 0, kun operandit ovat eri, ja arvon 1, kun operandit ovat samat]

XON/XOFF XON/XOFF [:= sarjaliitännän kättelyprotokolla: XON - kirjoitin on valmis vastaanottamaan dataa (ASCII 17); XOFF - kirjoitin ei ole valmis vastaanottamaan dataa (ASCII 19)]

XOR [= eXclusive-OR] XOR [:= poissulkeva-TAI, bittioperaattori joka antaa arvon 1, kun operandit ovat eri, ja arvon 0, kun operandit ovat samat]Y

Y2K problem [= Year 2000] [:= vuosituhannen vaihtumisen aiheuttama ongelma niissä järjestelmissä, joissa on vuosiluku merkitty vain kahdella numerolla]


Z

z-buffer z-puskuri [:= z-akselin tiedot sisältävä kolmiulotteisia sovelluksia tukeva näyttöpuskurimuisti]

zoom vt zuumata <a window ikkuna> [:= suurentaa koko ruudun kokoiseksi]


tämän sivun latausta vuodesta 2005