Algebra ...................................................    2ov
- yhtälöryhmät
- funktiot (polynomi, murto, potenssi, exponentti, logaritmiyhtälöt)
- yhtälön graafinen ja numeerinen ratkaisu
- tasogeometrian täydennys
  tasovektorit
- klassinen avaruusgeometria
- trikonometriset funktiot

Sähkötyöturvallisuus ......................................    1ov
- sähkön vaarallisuus
- sähkötapaturmien syyt ja toiminta sähkötapaturman sattuessa
- sähkötöissä noudatettavat määräykset ja turvallisuusohjeet
- kosketusjännitesuojaus ja maadoitusjärjestelmät
  erillaisissa sähköverkoissa

Yrittäjyys ................................................    2ov
- yrittäjä ja yritysympäristö
- yrittäjäominaisuudet
- yrittäjyyden esteitä ja kannusteita
- yrittäjyys elämänurana ja ammattina
- sisäinen yrittäjyys
- yritysten verkostoituminen ja yrittäjyyden kansainvälinen
  vertailu
- yrityksen perustamisprosessi
- yrityksen liiketoimintasuunnitelman tekeminen
- yritystoiminnan tavoitteet ja yritysmuodon valinta

Tiedottava viestintä ......................................    1ov
- viestinnän yleiset perusteet
- tavanomaiset työelämän tiedottavat asiakirjat ja niiden asemointi
- tavoitteiden mukainen kielenkäyttö ja tyyli
- suullisen ja kirjallisen tiedottamisen perusteet
- esitelmän pitäminen väelle

Tietojenkäsittelyn perusteet ..............................    1ov
- tietokonelaitteiston käyttö
- rakenne ja toimintaperiaatteet
- Ammattikorkeakoulun käyttöjärjestelmien sekä verkkoympäristön
  periaatteet
- MS Wordin, MS Excelin ja sähköpostin käytön perusteet

Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra .................    2ov
- trigonometriset kaavat ja yhtälöt
- kompleksiluvut
- toisen asteen tasokäyrät
- determinantit ja matriisilaskennan alkeet
- epäyhtälöt ja lineaarinen optimointi
- avaruusvektorit

Elektroniikan laboraatiot .................................    1ov
- elektroniikan tietolähteiden käyttö
- komponenttien ja peruspiirien mittaustekniikka ja mittalaitteet
- komponenttien käsittely niitä mitattaessa
- teknisen raportin tuottaminen

Ihminen työyhteisössä .....................................    2ov
- työ ja organisaatiokäyttäytymisen perusteet
- johtaminen
- henkilöstön asema
- henkilöstön palkkaus
- työturvallisuuteen liittyvät tekijät

Digitaalitekniikan sovellukset ............................    1ov
- kombinaatiologiikka
- ohjelmoitavat logiikkapiirit
- sekvenssilogiikka
- muistit
- tilakone ja prosessorit

Opinnot ja tiedonhankinta .................................    1ov
- Ammattikorkeakoulun opiskelumiljöö
- terveydenhuolto
- opintotuki ja muut tukitoiminnot
- alan ammattikuva ja työtehtävät
- oma koulutusohjelma ja erillaiset oppimismenetelmät
- kirjastopalvelut ja tiedonhakujärjestelmät
- tiedonhallinnan perusteet

Olomuotojen mekaniikka ....................................    2ov
- statiikka
- kimmoisuus
- nesteiden ja kaasujen statiikka ja dynamiikka
- lämpötila
- lämpökapasiteetti
- lämpölaajeneminen
- olomuotojen muutokset
- ilman kosteus
- konvektio
- johtuminen
- lämpösäteily
- termodynamiikan pääsäännöt
- kiertoprosessit

Sähkövoimatekniikan perusteet .............................    1ov
- yleiskuvaus sähkövoimatekniikasta
- sähkönhuoltojärjestelmän rakenne
- sähkön tuotanto, siirto ja jakelu
- sähköverkoston kuormitettavuus
- jännitetasot sekä käyttäytyminen vikatilanteissa
- sähköasennuksia koskevat määräykset
- muuntajien, epätahtikoneiden, tahtikoneiden rakenne ja toiminta
- tasavirtakoneiden rakenne ja toiminta
- moottorien kilpiarvot ja sähkökäyttöjen periaatteet

Yritystalous ..............................................    2ov
- yrityksen toimintaprosessit
- yrityksen kannattavauuden, laadun ja tuottavuuden välinen
  yhteys
- yrityksen taloudellisen tilan mittaamisen perusteet
- kustannusten luokittelu ja kohdistaminen
- hinnoittelun, budjetoinnin ja investointilaskennan perusteet

Working English ...........................................    3ov
- kielen perusrakenteet
- keskeinen sanasto ja ammattialan sanastoa
- suulline ja kirjallinen viestintä
- hakuteosten käyttö

Kommunikation inom arbetslivet ............................    2ov
- kielen perusrakenteet
- keskeinen sanasto ja ammattialan sanastoa
- suullinen ja kirjallinen viestintä
- hakuteosten käyttö

Kemia ja ympäristö ........................................    2ov
- aineen rakenne
- jaksollinen järjestelmä
- palaminen
- hapot ja emäkset
- sähkökemia
- maaperän, ilman ja vesien saastuminen
- keinot torjua saastumista
- radioaktiivisuus

Digitaalitekniikan laboratooriot ..........................    1ov
- logiikkakytkennät peruskomponenteilla toteutettuna
- digitaalikomponenttien mittaukset
- digitaalitekniikan mittalaitteiden käyttö
- prosessorin toimintatavan selvittäminen

Matemaattisten ohjelmistojen perusteet ....................    2ov
- yleiskatsaus mikroissa toimivissa matematiikkaohjelmistoista
- DERIVE- ja MATHCAD- ohjelmistojen käyttö matemaattisten
  ongelmien ratkaisemisessa
- koulutusohjelmakohtaisia sovelluksia

Ohjelmoinnin perusteet ....................................    2ov
- C-kielen rakenne
- käskykanta ja ohjausrakenteet
- merkkijonot
- taulukot ja direktiivit
- standardi ja valmiskirjastojen käyttö ongelmatilanteissa
- ohjelmiston, tietokonelaitteiston ja käyttöjärjestelmän
  sovittaminen ja vaikutus ohjelmiston kehitykseen

Mikrotietokoneen rakennuskurssi ...........................    2ov
- koneen kokoaminen ja purkaminen
- eri käyttöjärjestelmien asennus
- johdotus ja kytkennät
- ohjelmien  asennus
- modeemit, ADSL asennus
- nettiyhteyden asennus
- väylät
- emolevyt
- HD, DVD, ja A-asemat
- äänikortit
- näyttökortit
- muistit
- prosessorit
- virtalähteet
- UPS
- jäähdytys
- näytöt
- kirjoittimet, tulostimet
- skannerit
- ajurien asentaminen

Tietokoneavusteinen elektroniikkasuunnittelu ..............    2ov
- elektroniikkasuunnitteluohjelmien toiminnot ja käyttö
- suunnittelutehtävän suorittaminen tietokonetta käyttäen
- perehtyminen oheistoimintoihin, kuten tietojen haku ja
  hallinta, arkistointi ja raportointitoiminnat
- symboli- ym kirjastotoimintojen hyödyntäminen ja täydentäminen

Dynamiikka ja sähköfysiikka  ..............................    3ov
- vaimenematon ja vaimeneva mekaaninen värähtely
- aaltoliike, äänioppi, 
- sähkömagneettinen värähtelypiiri ja sen synnyttämä aaltoliike
- optiikan perusilmiöt
- interferenssi ja diffraktio
- fotometria

Differentiaalilaskenta ....................................    2ov
- raja-arvo
- jatkuvuus ja derivaatta
- funktioiden derivoiminen
- yhdistetty funktio ja käänteisfunktio
- arcusfunktiot ja hyberbelifunktiot
- differentiaali
- funktioiden tutkiminen ja ääriarvosovellukset

Tillämpningar av fackspråket ..............................    2ov
- tekniikan kielen erikoispiirteet
- ammattialan keskeinen sanasto
- suullinen ja kirjallinen viestintä, kokous ja neuvottelutilanteet
- liikekirjeet, hakemus ja muut asiakirjat
- virallinen kielitodistus (laki 149/22)

C ohjelmointi .............................................    3ov
- C -kielen ominaisuudet ja erityispiirteet
- omien funktioiden toteutus
- funktiokirjastojen käyttö sekä tietueet
- osoittimet
- muistinhallinta
- tiedostojen käyttö
- luku ja kirjoitusoperaatiot sekä tietovirrat
- C -kielisen ohjelman käännösvaiheet
- esikääntäjän ohjaus

Professional English ......................................    3ov
- kaupallis-tekniset tekstit, niihin liittyvät puhe
  ja kirjalliset harjoitukset
- keskeisimmät liikekirjetyypit ja työnhaku
- oman erikoisalan ammattitekstit teknisen alan puhe ja
  kirjoitusharjoituksia
- kultturienvälisen viestinnän eroja

PC n rakenne ja toiminta ..................................    2ov
- laserkirjoittimien rakenne
- kädestäpitäen komponettien tutkiminen
- muistipiirimallit
- väylät ja oheislaitteet
- Flash, USB-muistit 
- käyttöjärjestelmien vertailu

Aalto ja atomifysiikka ....................................    2ov
- kvanttifysiikan perusteet
- fotoni, Bohrin atomimalli
- ydinfysiikan sovelluksia
- sidosenergia
- radioaktiivinen säteily ja sen sovellukset
- ydinvoima

Piirianalyysi .............................................    2ov
- teholaskut vaihtosähköpiireissä
- sarja ja rinnakkaisresonanssipiirit ja niiden sovellukset
- symmetrinen ja epäsymmetrinen kolmivaihejärjestelmä
- silmukka, solmupiste ja superpositiomenetelmä
- Theveninin menetelmä
- Nortonin menetelmä
- kaksi ja nelinavat

Integraalilaskenta ........................................    2ov
- integraalifunktio ja määrätty integraali
- integroimiskaavat
- integroimistekniikkaa
- integraalilaskennan geometrisiä ja teknisiä sovelluksia:
  (pinta-ala, tilavuus, kaaren pituus, vaipan ala, momentit
  painopiste ja funktioiden keskiarvot)
- numeerinen integrointi
- differentiaaliyhtälöiden alkeet ja niiden numeerinen
  ratkaiseminen

Elektroniikan laiterakennus ...............................    2ov
- ohjelmoitavan komparaattorin suunnittelu
- laitteen piirtäminen microSIM ja PadsPower ohjelmilla
- piirilevyn suunnittelu ja piirtäminen ym ohjelmilla
- komponenttien sijoittelu ja reititys ohjelmallisesti
- syövytyskuvan piirtäminen
- piirilevyn tekeminen
- osien juottaminen ja levyn viimeistely
- piirilevyn sähköisten arvojen mittaaminen ja ohjelmointi

Tietoverkot ...............................................    2ov
- tietoverkot ja niiden rakenne
- internetin peruskäyttö
- sähköinen viestintä
- digitaalinen kuvan käsittely
- www-työvälineiden käyttö
- sivujen rakentaminen ja ylläpito
- kotisivujen tekeminen

Etiikka (Verkkokurssi) ....................................    1ov
- eettiset arvoperustat
- yksilön vastuu
- yksilön velvollisuudet
- yksilön moraali

Tietoliikennetekniikan perusteet ..........................    2ov

Muutosilmiöt ja taajuusanalyysi ...........................    2ov
- muutosilmiöt tarkastellaan yksinkertaisissa tapauksissa
  differentiaaliyhtälön ratkaisun perusteella saatavien
  menetelmien avulla ja monimutkaisempien piirien osalta
  Laplace - muunnoksiin perustuvilla menetelmillä
- Kulkuaalto-osuudessa perehdytään epäjatkuvuuskohdissa
  ja mielivaltaisissa kuormissa tapahtuviin ilmiöihin
- PC-harjoituksissa käydään läpi kattavasti koko
  teoreettisen sähkötekniikan keskeiset laskentamenetelmien 
  sovellukset

MS-Powerpoint esitysgrafiikka .............................    1ov
- harjoitukset, tehtävät, kotityöt
- kuvankäsittely, tekstinkäsittely 
- pwr-pnt esityksien tekeminen

Käyttöjärjestelmien perusteet .............................    2ov
- käyttöjärjestelmän perusrakenne ja komponentit
- prosessien käyttö, signaalit ja keskeytykset sekä CPU:n ajoitukset
- käyttöjärjestelmien muistihallinta ja tiedostojärjestelmät
- UNIX-käyttöjärjestelmät, erityisesti LINUX ja windows NT
  verkkokäytössä
- reaaliaikajärjestelmien yleiset periaatteet
- NT ja LINUX käyttöjärjestelmien asennuntaminen
- käyttöjärjestelmien verkko-ominaisuudet, paikallis- ja TCP/IP
  verkoissa 

Sarjat ja useamman muuttujan funktiot .....................    2ov
- lukujonot
- diskreetit funktiot ja sarjaopin perusteet
- Taylorin ja McLaurinin sarjat ja niiden sovelluksia
- Fourier sarjojen alkeet
- analyyttinen avaruusgeometria
- lineaarikuvaukset
- usean muuttujan funktion differentiaalilaskentaa
- osittaisderivaatat, ääriarvot, käyrien sovitus

Automaatiotekniikan perusteet .............................    2ov
- automaation tehtävät, järjestelmärakenne ja toiminnot
- prosessien säätö ja mittaustekniikan perusteet
- säädettävät prosessit, säädinperiaatteet ja säätöpiirit
- ohjaustehtävän kuvaus ja toteutus
- relelogiikat ja ohjelmoitavat logiikat
- säädön ja ohjausten laitetekniikkaa

Tilasto ja todennäköisyyslaskenta .........................    1ov
- todennäköisyyden laskusääntöjen periaatteet:
- havaintoaineiston hahmottamisessa,
- analysoinnissa,
- mallintamisessa,
- laadunvalvonnassa

Linux perusteet ...........................................    2ov
- eri linux distribuutioden vertailu
- käyttöjärjestelmän asentaminen (debian, suse, redhat)
- conficuration
- verkkokäyttö
- open-office
- kate ym ohjelmat
- työpöydät
- käyttäjien salasanat
- käyttäjien lisääminen
- käyttäjien oikeuksien muuttaminen
- linux-käskyt
- sähköposti

Mikrotietokoneet ..........................................    2ov
- mikrotietokoneen rakenne
- mikroprosessorien rakenne ja ominaisuudet
- mikrotietokoneen väylät
- muistpiiritegnologiat ja oheispiirit
- mikrotietokoneiden perusliitännät
- konekieli
- accembler-ohjelmointi SMS-simulaattorilla

Laadunhallinnan perusteet (Verkkokurssi) ..................    2ov
- laadun käsite ja osatekijät
- laadun vaikutus työyhteisön tulokseen
- laadun historia
- eri laadunparannusperiaatteita
- laadunhallinta laatujärjestelmillä ja niiden käyttö jatkuvan
  kehitystoiminnan pohjana
- kokonaislaatu tuotteen elikaaren aikana

Tuotekehitys ja tuotantotekniikka .........................    2ov
- integroitu tuotekehitys
- tuotekehitysprosessin päävaiheet, johtaminen, koordinointi ja
  tuotekehityksen informaatiolähteet
- tuotteiston suunnittelu, laadunvarmistusmenetelmät
  markkinatutkimus ja tuotantotekninen suunnittelu
- tuotantojärjestelmät ja tuotannon ohjaus
- patentointi ja tuotesuojaus

Kansantalous ..............................................    1ov
- kansantalouteen liittyvät käsitteet
- Suomen kansantalous ja sen eri sektoreiden rakenne toiminta
  ja kehitys

Fysiikan laboraatiot ......................................    2ov
- mekaniikan, sähkö ja lämpöopin kokeet ja mittaukset 
- ääni, valo-opin kokeet ja mittaukset
- atomi ja ydinfysiikan kokeet ja mittaukset
- virhelaskenta ja kirjallinen raportointi

Advanced Professional English .............................    2ov
- vaativia työelämäkeskeisiä puhe ja kirjoitusharjoituksia

Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen ....................    2ov
- vaikuttamisen perusteet
- perustelevat asiakirjat
- kokous ja neuvottelukäytännön perusteet
- kokous ja neuvotteluasiakirjat

Sovelluskehittimet ........................................    2ov
- teoria luokassa ohjelmointi laboratoriossa
- ohjelmiston suunnittelutehtävän suorittaminen ja ohjelmointi
- perehtyminen ohjelmiston testattavuuden suunnitteluun
- suunnittelutehtävän dokumentointi
- laadun varmistus

Tietoliikenteen matemaattiset menetelmät ..................    1ov
- Fourier sarjat
- diskreetti Fourier-muunnos
- z-muunnos
- siirtofunktio
- kompleksifunktioiden teoriaa
- digitaalisten systeemien stabiilisuus

WWW-sivujen teko ..........................................    1ov
- harjoitukset, tehtävät kotityöt
- ftp, ssh, tiedostojen siirtoohjelmat
- kuvankäsittelyohjelmat
- videon lisääminen sivulle
- äänenkäsittely ja lisäys sivulle
- layout, suunnittelu ja kokeilu
- värit, kontrastit
- rakenne, toimivuus eri selaimilla
- css, php, html, javascriptit
- linkit, kirjanmerkit, laskurit

Digitaalinen signaalinkäsittely ...........................    2ov
- lineaariset diskreettiaikaiset järjestelmät
- näytteenotto ja rekunstruointi
- z-muunnos
- eri esitystavat (lohkokaavio, virtauskaavio)
- digitaaliset suodattimet
- sananpituuden vaikutus
- DFT

Digitaalilaitteiden suunnittelu ...........................    2ov
- elektroniikan suunnittelun ja komponenttien toiminnan
  syventävä opiskelu
- digitaalielektroniikan simulointi
- mikroprosessoreihin liitettävien piirien toiminnat

Olio-ohjelmointi ..........................................    3ov
- oliotekniikan tausta ja peruskäsitteet
- olioabstraktioiden tekeminen
- java-kielen oliopiirteet
- oliopohjaisen ohjelmiston määrittelyesimerkkejä ja
  olio-ohjelmiston toteutus javakehittimillä
- oliotekniikan muita työvälineitä ja sovelluksia

Tietokoneverkot ...........................................    3ov
- sarjaliikenne
- modeemit
- avoimet tietoliikennearkkitehtuurit
- IEEE:n lähiverkkostandardit erityisesti ethernet ympäristö
  ja sovellukset
- mikroverkko-ohjelmistot
- verkonhallintaohjelmistot
- verkon suunnittelu, documentointi ja hallinta
- yleisimmät verkkoprotokollat
- OSI-malli ja TCP/IP

Sulautettujen järjestelmien suunnittelu ...................    2ov
- Mikroprosessorilaitteen suunnitteluprosessi
- Liitettävät laitteet, niiden elektroniset ja ohjelmalliset
  rajapinnat
- Sulautettujen järjestelmien ohjelmalliset rakenteet
- Kehitysympäristöt ja niiden käyttö prototyypin testauksessa
- Mikroprosessorien ohjelmointi C-kielellä

Väylät ja oheislaitteet ...................................    2ov
- Eri väylien toiminta, toteutustapa, käyttökelpoisuus
- Niiden hyvät ja huonot puolet
- Ryhmätöitä, joissa kukin ryhmä perehtyy yhteen väylään
  ja esittää, kuinka sitä voi käyttää mikroprosessorin yhteydessä
- Väyliin ja prosessoriin suoraan liitettävät oheispiirit

Suurtaajuustekniikka ......................................    3ov
- Lähetinten ja vastaanotinten yleinen rakenne.
- Koaksiaali- ja liuskajohdot, aaltoputket.
- Suurtaajuuspiirit, suodattimet, resonaattorit.
- Suurtaajuusvahvistimet: piensignaalivahvistimet,
  tehovahvistimet; stabiilisuus, neutralointi.
- Impedanssien sovittaminen.
- Oskillaattorit. Sekoittajat, modulaattorit, demodulaattorit.
- Vaihelukitut silmukat, taajuussyntetisaattorit.
- Isolaattorit, tehonjakajat, suuntakytkimet,
- kiertoelimet ja RF-suunnitteluohjelmat.
- Piirien ja laitteiden toteutus käytännössä;
- mekaniikka, kaapelit, liittimet. Antennit

Tiedonsiirtotekniikan laboratooriot .......................    2ov
- Harjoituksia tietoliikennetekniikan perusteiden ja
  tiedonsiirtojärjestelmien alueilta.
- LAN, WLAN, Spektrianalyysi, Oskilloskooppi.
- RS232, ISDN, xDSL, Modeemit, IQSIM, Optiset kuidut.
- Siniaalto- ja pulssimodulaatiomenetelmät.
- PAM PCM- tekniikka.
- Spektrianalysaattori signaalien ja modulaatiomenetelmien
  tutkimisessa.
- Antennien ja siirtojohtojen ominaisuudet.

Matkapuhelinjärjestelmät ..................................    4ov
- GSM, GPRS, EDGE, ja UMTS-järjestelmät.
- pääpaino on GSM-tekniikassa.
- Yleistiedot järjestelmäkokonaisuuksista. ja niiden sisältämistä
  osajärjestelmistä.
- Alan teoreettiset mallit sekä alaan liittyvä mittaustekniikka.

Tietokonejärjestelmien laboraatiot ........................    2ov
- Asteittain laajenevia C-kielisiä ohjelmointiharjoituksia.
  Mcu51-mikroteitokonekortilla.
- Virtuaali PC llä tehtäviä ohjelmointeja.
- Mikroprosessorien ohjauskoodien ohjelmointia C-kielellä.
- Ohjelmointiympäristön opiskelua.

Tietoliikenneverkkojen laboraatiot ........................    3ov
- Opiskelija syventää tietoliikennetekniikan teoriaopintoja käytännön
  laboratorioharjoituksin. Opintojakson aikana opitaan käyttämään
  tietoliikenteen mittalaitteita, analysaattoreita ja ohjelmistoja
  sekä harjoitellaan eri järjestelmien konfigurointia.
- Opintojaksoon sisältyy harjoituksia matkapuhelinjärjestelmien
  sekä tietokoneverkkojen alueilta:
- GSM-mittaukset ja WCDMA-signalointi, tietokoneverkon reititys
  ja palomuurit, VLAN, digitaaliset suodattimet.