Komentorivityökalut

Seuraavassa taulukossa on winXP, win7 ja win10 -komentorivin ja suorita ikkunan komentotyökaluja.

Komento ja lisätietoa: Ominaisuudet:  Lisätietoa
Käskyjä komentorivi ikkunaan
bootcfg Määrittää, kyselee tai muuttaa Boot.ini-tiedoston asetuksia.
cd (CHDIR) change directory, vaihda hakemistoa, siirtyminen toiseen hakemistoon
cd tekstit Siirrytään oletushakemiston alapuolella olevaan TEKSTIT hakemistoon
cd .. Siirrytään ”isäntähakemistoon” eli oletushakemiston yläpuolella olevaan hakemistoon
cd \ Siirrytään päähakemistoon
chdir (CD) Jos chdir-komentoa käytetään ilman parametreja, se näyttää nykyisen aseman ja kansion.
chkdsk check disk = tarkista levy, tarkistaa ja yrittää korjata virheet levyltä. Käytettäessä tätä levyn on oltava vapaana
chkntfs Näyttää tai määrittää, suoritetaanko tietokonetta käynnistettäessä automaattinen järjestelmän tarkistus FAT-, FAT32- vai NTFS -asemassa.
cipher Näyttää tai muuttaa NTFS-levyjen kansioiden tai tiedostojen salausta.
cmd Komentorivi ikkuna
cmstp Asentaa käyttäjän oikeuksien ja käyttöjärjestelmään sopivien oletusasetusten mukaisen palveluprofiilin.
comp Vertaa kahden tiedoston tai tiedostojoukon sisältöjä tavu tavulta.
compact Näyttää tiedostojen tai kansioiden pakkaustilan NTFS-osioissa tai muuttaa sitä.
convert Muuntaa FAT- ja FAT32-asemat NTFS-asemiksi.
copy Kopioi yhden tai useamman tiedoston paikasta toiseen.
cprofile Poistaa määritetyistä profiileista turhan tilan ja poistaa käyttäjäkohtaiset tiedostokytkennät rekisteristä, mikäli kyseiset kytkennät ovat käytössä.
cscript Komentosarjojen suorittaminen komentopohjaisella Script Hostilla (Cscript.exe)
date Ilman parametreja käytettynä date näyttää järjestelmän nykyisen päivämääräasetuksen ja kysyy uutta päivämäärää.
defrag Etsii ja eheyttää paikallisten asemien pirstoutuneita tiedostoja ja kansioita.
del Poistaa määritetyt tiedostot.
dir Jos dir-komentoa käytetään ilman parametreja ja valitsimia, se tuo näyttöön levyn nimen ja sarjanumeron sekä luettelon levyn kansioista ja tiedostoista
diskcomp Vertaa kahden levykkeen sisältöä.
diskcopy Kopioi lähdeasemassa olevan levykkeen sisällön kohdeasemassa olevalle alustetulle tai alustamattomalle levykkeelle.
diskpart Diskpart.exe on tekstimuotoinen komentotulkki objektien (levyjen, osioiden ja asemien) hallintaan komentosarjojen tai suoraan kehotteeseen annettujen syötteiden avulla. Ennen diskpart.exe-komentojen käyttämistä levyyn, osioon tai asemaan, objekti on ensin valittava luettelosta kohdistetuksi
dls Tyhjentää komentorivi-ikkunan.
diskpart Hallitsee levyjä, osioita tai asemia.
doskey Doskey.exe-ohjelmaa voi käyttää kaikissa merkkipohjaisissa vuorovaikutteisissa ohjelmissa, kuten debug- ja ftp-ohjelmassa. Se ylläpitää erillistä tallennettujen komentojen puskuria ja makroja jokaiselle käynnistetylle ohjelmalle.
driverquery Tuo näyttöön luettelon kaikista asennetuista laiteohjaimista ja niiden ominaisuuksista.
echo Ilman parametreja käytettynä echo-komento näyttää nykyisen kaiutusasetuksen.
endlocal Lopettaa ympäristön paikallisen muuttamisen komentojonotiedostossa, jolloin ympäristömuuttujien arvoiksi palautetaan ne arvot, jotka olivat voimassa ennen vastaavaa setlocal-komentoa.
eventcreate Komennon avulla järjestelmänvalvoja voi luoda mukautetun tapahtuman määritettyyn tapahtumalokiin.
eventquery Luettelee yhden tai usean tapahtumalokin tapahtumat ja tapahtumien ominaisuudet.
eventtriggers Näyttää ja muuttaa paikallis- ja etäkoneiden tapahtumalaukaisimia.
evntcmd Määrittää tapahtumien muuntamisen keskeytyksiksi, keskeytyskohteiksi tai molemmiksi määritystiedoston tietojen mukaisesti.
exit Poistuu käynnissä olevasta komentosarjasta tai Cmd.exe-ohjelmasta (eli komentotulkista) ja palaa Järjestelmänhallintaan tai ohjelmaan, josta Cmd.exe käynnistettiin.
expand Laajentaa pakatut tiedostot. Tällä komennolla kopioidaan ja laajennetaan levyiltä pakattuina toimitetut tiedostot.
fc Vertaa kahta tiedostoa ja näyttää niiden väliset erot.
find Etsii määritettyä merkkijonoa yhdestä tai useasta tiedostosta.
findstr Etsii tiedostoista yleismerkkien avulla määritettyä tekstiä.
finger Näyttää tietoja määritetyn finger-palvelua ylläpitävän etätietokoneen (tavallisesti UNIX-tietokoneen) käyttäjästä tai käyttäjistä
flattemp Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä väliaikaiset kansiot.
for Suorittaa määritetyn komennon jokaiselle tiedostojoukon tiedostolle
format Alustaa määritetyssä asemassa olevan levyn, minkä jälkeen se hyväksyy Windows-tiedostoja.
fsutil Hallitsee uudelleenjäsennyskohtia ja hajanaisia tiedostoja, poistaa aseman käytöstä tai laajentaa asemaa.
ftp Siirtää tiedostoja tietokoneesta ja tietokoneeseen, joka suorittaa FTP (tiedostonsiirtoprotokolla) -palvelua (esimerkiksi IIS-palvelua).
ftp: help Tuo näyttöön ftp-alikomentojen kuvauksen.
ftype Ilman parametreja käytettynä ftype näyttää tiedostotyppit, joihin on tällä hetkellä määritettynä käynnistysmerkkijono.
getmac Palauttaa MAC (Media Access Control) -osoitteen ja luettelon verkkoprotokollista.
goto Ohjaa Windows XP:n määritetylle komentosarjan riville. Kun rivi löytyy, se alkaa suorittaa seuraavalta riviltä alkavia komentoja
gpresult Näyttää käyttäjän tai tietokoneen ryhmäkäytäntöasetukset ja tuloskäytäntöjoukon (RSOP).
gpupdate Päivittää paikalliset ja Active Directory -palveluun perustuvat ryhmäkäytäntöasetukset, mukaan lukien suojausasetukset. Tämä komento korvaa secedit-komennon pois käytöstä jääneen /refreshpolicy-valitsimen.
graftabl Mahdollistaa laajennetun merkistön näyttämisen grafiikkatilassa.
help Ilman parametreja käytettynä help tuo näyttöön luettelon kaikista järjestelmäkomennoista ja niiden lyhyet kuvaukset.
helpctr Käynnistää ohjeen ja tukipalvelut.
hostname Tuo näyttöön koko tietokoneen nimen isäntänimiosuuden.
if Suorittaa ehdollisen käsittelyn komentojonotiedostossa.
ipconfig Näyttää kaikki nykyiset TCP/IP-verkkoasetusten arvot ja päivittää DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -protokollan ja DNS (Domain Name System) -palvelun asetukset. Ilman parametreja käytettynä ipconfig näyttää kaikkien sovittimien IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja oletusyhdyskäytävän.
ipseccmd Määrittää IP-suojauskäytännön hakemistopalvelussa, paikallisessa rekisterissä tai etärekisterissä. Ipseccmd on MMC (Microsoft Management Console) -laajennuksen IP-suojauskäytäntösovellusta vastaava komentorivin komento.
ipxroute Näyttää ja muokkaa IPX-protokollan käyttämän reititystaulukon tietoja. Ilman parametreja käytettynä ipxroute näyttää tuntemattomiin osoitteisiin sekä yleislähetys- ja monilähetysosoitteisiin lähetettyjen pakettien oletusasetukset.
irftp Lähettää tiedostot infrapunalinkin kautta. Ilman parametreja tai /s-parametrin kanssa käytettynä irftp avaa Johdoton linkki -valintaikkunan, jossa voit valita lähetettävät tiedostot käyttämättä komentoriviä.
Järjestelmä tiedostojen tarkistus (sfc) Tarkistaa kaikki suojatut järjestelmätiedostot ja vahvistaa niiden version tietokoneen käynnistyksen yhteydessä.
label Luo, vaihtaa tai poistaa aseman nimen. Ilman parametreja käytettynä label vaihtaa tai poistaa nykyisen aseman nimen.
lodctr Rekisteröi palvelun tai laiteohjaimen uudet resurssilaskurien nimet ja selitykset sekä tallentaa ne.
logman Hallitsee ja ajoittaa paikallis- ja etäjärjestelmien resurssilaskuri- ja tapahtumienjäljityslokien keräyksiä.
lpq Selvittää tulostusjonon tilan tietokoneessa, jossa on käytössä LPD-palvelin. Ilman parametreja näyttää lpq-komennon ohjeet komentorivillä.
lpr Lähettää tiedoston tulostettavaksi tietokoneelle, jossa on käytössä LPD-palvelin. Ilman parametreja näyttää lpr-komennon ohjeet komentorivillä.
macfile Käyttää komentorivillä macfile-komentoja, joilla hallitaan Macintosh-palvelimien, -asemien, -kansioiden ja -tiedostojen tiedostopalvelinta.
mkdir Luo kansion tai alikansion.
mmc Konsoli
mode Ilman parametreja käytettynä mode tuo näyttöön kaikki konsolin ja käytettävissä olevien COM-laitteiden asetettavissa olevat määritteet
more Näyttää tulosteen näyttöruutu kerrallaan.
mountvol Mountvol-komennon avulla voi linkittää asemia siten, ettei asemien tunnuksia tarvitse käyttää.
move Siirtää yhden tai useampia tiedostoja kansiosta toiseen.
msiexec Msiexec-komennon avulla voi asentaa Windows Installerin, muokata sitä tai suorittaa sen toimintoja komentoriviltä.
msinfo32 Tuo näyttöön täydellisen kuvauksen laitteistosta, järjestelmän osista ja ohjelmistosta.
netsh Voit joko paikallisesti tai etätoimintona tuoda näyttöön ja muokata käynnissä olevan tietokoneen verkkoasetuksia.
netstat Näyttää aktiiviset TCP-yhteydet, portit, joita tietokone kuuntelee, Ethernet-tilastot, IP-reititystaulukon, IPv4-tilastot (IP-, ICMP-, TCP- ja UDP-protokollille) ja IPv6-tilastot (IPv6-, ICMPv6-, TCP over IPv6- ja UDP over IPv6 -protokollille). Ilman parametreja käytettynä netstat näyttää aktiiviset TCP-yhteydet.
nslookup Näyttää toimialueen nimipalvelun (DNS) infrastruktuurin vianmäärityksessä hyödyllisiä tietoja. Ennen kuin käytät tätä työkalua, sinun tulisi tietää, miten DNS toimii. Nslookup-komentorivityökalu on käytettävissä vain, jos TCP/IP-protokolla on asennettu.
ntbackup Suorittaa varmuuskopiointitoimintoja komentoriviltä tai komentojonotiedostosta.
ntcmdpromt Suorittaa Cmd.exe-komentotulkin Command.com-ohjelman asemesta, kun muistiin jäävä ohjelma on suoritettu tai komentorivi on käynnistetty MS-DOS-sovelluksesta.
ntsd Ntsd tulee Windowsin mukana ohjelmistokehittäjien tarpeiden vuoksi. Vain järjestelmän kehittäjien tulisi käyttää tätä komentoa.
openfiles Kyselee ja näyttää avoinna olevia tiedostoja tai katkaisee yhteyden niihin.
pagefileconfig.vbs Komennon avulla järjestelmänvalvoja voi tuoda näyttöön ja muuttaa järjestelmän sivutustiedoston näennäismuistiasetuksia.
path Asettaa komentopolun PATH-ympäristömuuttujaan. PATH-ympäristömuuttuja on kansiojoukko, josta etsitään ohjelmatiedostoja. Ilman parametreja käytettynä path näyttää nykyisen komentopolun.
pathping Antaa tietoja verkkoviiveestä ja verkkohävikistä lähteen ja kohteen välisisissä siirräntäväleissä.
pause Keskeyttää komentojonotiedoston käsittelemisen ja tuo näyttöön sanoman, joka kehottaa käyttäjää jatkamaan käsittelyä painamalla jotakin näppäintä.
pbadmin Hallitsee puhelinluetteloita. Ilman parametreja käytettynä pbadmin käynnistää Puhelinluetteloiden hallinnan.
pentnt Havaitsee Pentium-suorittimella varustetuissa tietokoneissa mahdollisesti olevan liukulukuvirheen, poistaa liukulukusuorittimen käytöstä ja emuloi sen toimintaa ohjelmallisesti.
perfmon Suorituskykykonsolin avaaminen Windows NT 4.0:n Resurssienhallinnan asetustiedostojen määrityksien kanssa.
ping Tarkistaa IP-tason yhteydet toiseen TCP/IP-tietokoneeseen lähettämällä ICMP (Internet Control Message Protocol) -kaiutuspyyntösanomia.
popd Vaihtaa nykyiseksi kansioksi pushd-komennolla tallennettun kansion.
print Lähettää tiedoston tulostimelle.
prncnfg.vbs Määrittää ja näyttää tulostimen kokoonpanotietoja.
prndrvr Lisää, poistaa ja luettelee paikallis- tai etätulostuspalvelimien tulostinohjaimia.
prnjobs Keskeyttää, jatkaa, peruuttaa ja luettelee tulostustöitä.
prnmngr Lisää, poistaa ja luettelee tulostimia tai tulostusyhteyksiä sekä määrittää ja näyttää oletustulostimen.
prnport Lisää, poistaa ja luettelee standardeja TCP/IP-tulostinportteja sekä määrittää ja näyttää portin asetukset.
prnqctl Tulostaa testisivun, keskeyttää tulostimen toiminnan tai jatkaa sitä ja tyhjentää tulostusjonon.
prompt Muuttaa Cmd.exe-kehotetta. Jos prompt-komentoa käytetään ilman parametreja, se palauttaa komentokehotteen oletusasetukset eli nykyisen aseman kirjaimen.
pushd Tallentaa nykyisen hakemiston nimen popd-komennon käyttöä varten ja vaihtaa sitten määritettyyn hakemistoon.
query process Tuo näyttöön tietoja päätepalvelimessa käynnissä olevista prosesseista. Tämän komennon avulla voit tarkistaa, mitä ohjelmia tietty käyttäjä käyttää ja mitkä käyttäjät käyttävät tiettyä ohjelmaa.
query session Tuo näyttöön tietoja päätepalvelimessa käynnissä olevista istunnoista. Luettelo sisältää aktiivisia istuntoja koskevien tietojen lisäksi myös muita palvelimen istuntoja koskevia tietoja.
query user Tuo näyttöön tietoja päätepalvelimessa käynnissä olevista käyttäjäistunnoista.
rasdial Automatisoi minkä tahansa Microsoft-asiakkaan yhetydenmuodostusprosessin. Ilman parametreja rasdial näyttää aktiivisten yhteyksien tilan.
rd remove directory = poista hakemisto, hakemiston täytyy olla tyhjä
recover Palauttaa luettavat tiedostot virheellisiltä tai viallisilta levyiltä.
redirection operators Uudelleenohjausmerkkien avulla voit ohjata komentojen syöte- ja tulostevirtoja oletussijainneista muualle. Syöte- tai tulostevirran sijaintia kutsutaan kahvaksi.
reg Lisää, muuttaa ja näyttää rekisterin aliavaimien tietoja ja rekisterimerkintöjen arvoja.
regsvr32 Tämä komentorivityökalu rekisteröi .dll-tiedostot rekisterin komentokomponentteina.
relogg Purkaa resurssilaskureita resurssilaskurilokeista muiksi muodoiksi, kuten teksti-TSV:ksi (sarkaimin eroteltu teksti), teksti-CSV:ksi (pilkuin eroteltu teksti), binaariseksi BIN:ksi tai SQL:ksi.
rem Mahdollistaa kommenttien (huomautusten) lisäämisen komentojonotiedostoihin tai kokoonpanotiedostoihin.
rename Vaihtaa tiedoston tai tiedostojoukon nimen.
replace Korvaa kohdekansion tiedostot samannimisillä lähdekansion tiedostoilla. Voit myös lisätä replace-komennolla kohdekansioon yksilöllisiä tiedostonimiä.
reset session Mahdollistaa istunnon tyhjentämisen (eli poistamisen) päätepalvelimelta.
rmdir Poistaa kansion.
route Näyttää ja muokkaa paikallisen IP-reititystaulukon merkintöjä. Ilman parametreja käytettynä route tuo näyttöön ohjeet.
rsm Hallitsee tietovälineresursseja siirrettävien tallennusvälineiden avulla. Rsm-komennon avulla voit suorittaa komentosarjoja sovelluksille, jotka eivät tue tällä hetkellä siirrettävien tallennusvälineiden APIa.
runas Sallii tiettyjen työkalujen ja ohjelmien käyttämisen, vaikka tilin käyttöoikeus riittäisi ei niiden suorittamiseen.
sc Hakee ja muuttaa palveluiden tietoja sekä testaa palveluohjelmia ja suorittaa niille vianmääritystä.
schtasks Ajoittaa tietokoneen suorittamaan komentoja tai ohjelmia säännöllisesti tai määritettynä kellonaikana. Lisää ja poistaa ajoitettuja tehtäviä, käynnistää ja pysäyttää tehtäviä pyynnöstä ja näyttää sekä muuttaa ajoitettuja tehtäviä.
secedit Määrittää järjestelmän suojausasetuksia ja analysoi niitä vertaamalla nykyistä kokoonpanoa vähintään yhteen malliin.
set Näyttää, asettaa tai poistaa ympäristömuuttujia. Ilman parametreja käytettynä set näyttää nykyiset ympäristöasetukset.
setlocal Aloittaa komentojonotiedoston ympäristömuuttujien lokalisoinnin. Lokalisointia jatketaan, kunnes vastaava endlocal-komento tai komentojonotiedoston loppu tulee vastaan.
shift Muuttaa komentojonoparametrien sijaintia komentojonotiedostossa.
shutdown -s Sammuttaa paikallistietokoneen.
sort Lukee syötteitä, lajittelee tietoja ja kirjoittaa tulokset näyttöön, tiedostoon tai toiseen laitteeseen.
start Aloittaa määritetyn ohjelman tai komennon suorittamisen erillisessä komentorivi-ikkunassa. Ilman parametreja start avaa toisen komentorivi-ikkunan.
subst Liittää polkuun aseman kirjaimen. Ilman parametreja käytettynä subst näyttää käytössä olevien näennäisasemien nimet.
systeminfo Näyttää yksityiskohtaisia kokoonpanotietoja tietokoneesta ja sen käyttöjärjestelmästä
taskkill Lopettaa yhden tai usean tehtävän tai prosessin.
tasklist Prosessilistaus
tcmsetup Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä TAPI-asiakkaan.
tftp Siirtää tiedostoja etätietokoneeseen ja etätietokoneesta, jossa on yleensä käytössä TFTP-palvelu (Trivial File Transfer Protocol) eli daemon ja UNIX-käyttöjärjestelmä.
time Tuo näyttöön ajan tai asettaa sen. Ilman parametreja time-komento näyttää järjestelmän ajan ja kehottaa sinua kirjoittamaan uuden ajan.
title Luo komentorivi-ikkunalle otsikon.
tracerpt Käsittelee tapahtumien jäljityslokeja tai tapahtumien jäljitystä tarjoavista laitteista saatavia reaaliaikaisia tietoja ja muodostaa luotujen tapahtumien jäljityksen analyysiraportteja ja CSV-tiedostoja (pilkuin eroteltuja tiedostoja).
tracert Määrittää kohteen polun lähettämällä kohteeseen ICMP-kaiutuspyyntösanomia (Internet Control Message Protocol), joiden TTL-kenttien (Time to Live) arvot kasvavat asteittain.
tree Näyttää polun tai levyaseman levyn kansiorakenteen graafisesti.
type Tuo näyttöön tekstitiedoston sisällön. Käytä type-komentoa, jos haluat tarkastella tekstitiedostoa, mutta et muokata sitä.
typeperf Kirjoittaa resurssilaskuritietoja komentorivi-ikkunaan tai tuettua muotoa olevaan lokitiedostoon.
unlodctr Poistaa palvelun tai laiteohjaimen resurssilaskurien nimet ja selitystekstit järjestelmän rekisteristä.
ver Tuo näyttöön Windows XP:n versionumeron.
vol Tuo näyttöön levyaseman nimen ja sarjanumeron, jos ne on määritetty. Sarjanumero tulee näkyviin, jos levy on alustettu MS-DOS-versiolla 4.0 tai uudemmalla, näytetään sen sarjanumero.
vssadmin Näyttää nykyiset levyasemien tilannevedosten varmuuskopiot sekä kaikki asennetut tallentajat ja vedostajat.
w32tm Työkalu, jonka avulla tunnistetaan Windows Timessa esiintyvät ongelmat.
winnt32 Asentaa Windows XP:n tai päivittää järjestelmän Windows XP:ksi. Voit suorittaa winnt32-komennon komentoriviltä tietokoneessa, jonka käyttöjärjestelmänä on Windows 95, Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows NT, Windows 2000 tai Windows XP.
WMIC /? Helpottaa WMI (Windows Management Insturmentation) -työkalun ja WMI:n avulla hallittavien järjestelmien käyttöä.
xcopy extended copy = laajennettu kopiointi Kuten diskcopy, mutta kopioi myös kokonaisia hakemistopuita
   
attrib attrib = attribuutti, tuntomerkki, Muuttaa tai näyttää tiedostomääritteet.
attrib +r +[TiedostoNimi] Asettaa tiedoston lukutilaan
attrib -r +[TiedostoNimi] Purkaa lukutilan
attrib +a +[TiedostoNimi] Asettaa arkistointimääreen
attrib -a +[TiedostoNimi] Poistaa arkistointimääreen
attrib +h +[TiedostoNimi] Piilottaa tiedoston
attrib -h +[TiedostoNimi] Poistaa ”piilotusmääreen”
 
Käyttöjärjestelmäkäskyjä komentorivi ikkunaan
dir /p Tulostaa hakemistolistauksen yksi sivu kerrallaan.
dir /w Listaa tiedostot sarakkeittain
dir /s Listaa myös alihakemistojen tiedostot
cls Tyhjentää näyttöruudun
dir /s /-c /tc /od * Perinpohjainen tiedostolistaus; Tiedostot luontiajan mukaan järjestettynä
dir /s /-c /ta /od * Perinpohjainen tiedostolistaus; Tiedostot viimeisen käyttöajan mukaan
dir /s /-c /tw /od* Perinpohjainen tiedostolistaus; Tiedostot viimeisen muokkausajan mukaan
dir /s /-c /q * Perinpohjainen tiedostolistaus; Listaa tiedostojen omistajan
dir /s /-c /tc /od /ah * Perinpohjainen tiedostolistaus salatuille tiedostoille; Tiedostot luontiajan mukaan järjestettynä
dir /s /-c /ta /od /ah * Perinpohjainen tiedostolistaus salatuille tiedostoille; Tiedostot viimeisen käyttöajan mukaan
dir /s /-c /tw /od /ah* Perinpohjainen tiedostolistaus salatuille tiedostoille; Tiedostot viimeisen muokkausajan mukaan
dir /s /-c /q /ah * Perinpohjainen tiedostolistaus salatuille tiedostoille; Listaa tiedostojen omistajan
md (MKDIR) make directory = luo hakemisto esim. MD [hakemiston nimi]
tree C:\ /a Listaa kansiorakenteen
tree C:\ /a /f Kansiorakenne + tiedostot
 
Verkkokomentoja komentorivi ikkunaan. Lisätietoa
ipconfig / ? Näyttää ohjeen
ipconfig /all Näyttää yksityiskohtaiset tiedot
ipconfig /release Vapauttaa kaikki sovittimet
ipconfig /renew Uusii kaikki sovittimet
ipconfig /flushdns Tyhjentää DNS-tulkkitoiminnon välimuistin
ipconfig /registerdns Päivittää kaikki DHCP-varaukset ja rekisteröi DNS-nimet uudelleen
ipconfig /displaydns Näyttää DNS-tulkintotoiminnon välimuistin sisällön
ipconfig /showclassid Näyttää kaikki sovittimelle sallitut DHCP-luokkatunnukset
ipconfig /setclassid Muokkaa DHCP-luokkatunnusta
net /? Saat näyttöön luettelon kaikista net-komennoista kirjoittamalla komentoriville net /?.
nbtstat -c NetBIOS-nimien välimuisti
nbtstat -r NetBIOS-välimuistin tila
nbtstat -S NetBIOS-yhteydet, numeerisina
nbtstat -s NetBIOS-yhteydet, niminä
netstat -a Kaikki verkkoyhteydet
netstat -o Verkkoyhteyttä käyttävien prosessien numerot
netstat -nao Samat kuin yllä, mutta osoitteet numeerisina
netstat -an >c:\
temp\ netstat-tuloste.txt
komennon tuloste tiedostoon lisäämällä sen perään suurempi kuin -merkki
nslookup Etsi ip osoite dns:tä
   
Ulkoisia käskyjä suorita ikkunalle
appwiz.cpl. Lisää tai poista ohjelmia
C:\WINDOWS\system32 \restore\rstrui.exe Järjestelmän palauttaminen
C:\WINDOWS\ system32\cmd.exe /k C:\WINDOWS\system32 \ipconfig.exe IP määritykset. Verkkoyhteyksien hallinta
calc Laskin
certmgr.msc Sertifikaatit
charmap Merkistö
ciadv.msc Indeksointipalvelu
cleanmgr Uudelleenjärjestäminen asemalle
clipbrd Leikepöytä
compmgmt.msc Tietokoneen hallinta
control userpasswords2 Käyttäjätilit
cscript.exe ohjelman avulla voit suorittaa komentosarjoja kirjoittamalla komentosarjatiedoston nimen komentoriville. Kuten Microsoft Internet Explorer, Windows Script Host toimii Windows Script -yhteensopivien komentosarjamoduulien ohjaajana, mutta Windows Script Host käyttää hyvin vähän muistia. Windows Script Host on ihanteellinen sekä interaktiivisessa että muussa kuin interaktiivisessa komentosarjojen käyttämisessä, kuten komentosarjojen käyttämisessä kirjautumiseen ja järjestelmänhallintaan.
cmd Komentorivi
devmgmt.msc Laitehallinta
dfrg.msc Etsii ja eheyttää paikallisten asemien pirstoutuneita tiedostoja ja kansioita.
diskmgmt.msc Levyn hallinta
dxdiag Direct-x diagnostiikkatyökalu
eventvwr.msc. Tapahtumienvalvonta
fsmgmt.msc Jaetut kansiot
gpdit.msc Ryhmäkäytäntö
inetcpl.cpl Internet Explorerin asetukset
lusrmgr.msc Paikalliset käyttäjät ja ryhmät
magnify Suurennuslasi
mrt Haittaohjelmien poistotyökalu
msinfo32.exe Järjestelmätiedot
mspaint Paint
notepad Muistio
netsh.exe diag gui Verkon diagnostiikka
ntmsmgr.msc Siirrettävät tallennusvälineet
ntmsoprq.msc Siirrettävien tallennusvälineiden operaattoripyynnöt
osk On screen näppäimistö
perfmon.msc Mahdollistaa Suorituskykykonsolin avaamisen Windows NT 4.0:n Resurssienhallinnan asetustiedostojen määrityksien kanssa.
regedit Rekisterieditori
sfc /scannow Jos haluat tarkistaa että suojatut Windows-tiedostot ovat alkuperäisessä muodossaan, suorita tämä jolloin Windows pyytää kopioimaan kaikki dll tiedostot alkuperäiseltä käyttöjärjestelmä levykkeeltäsi.
services.msc Palvelut
sndrec32 Ääninauhuri
sndvol32 Ääniasetukset
sndvol32 -r Nauhoitus asetukset
sysdm.cpl Järjestelmän ominaisuudet
sysedit Järjestelmäkokoonpanon editori
taskkill /pid 123 Tapa prosessi, jonka tunniste (ID) on 123
taskkill /f /im notepad.exe Tapa väkisin prosessi, jonka nimi on notepad.exe
tasklist /m Prosessit ja niiden lataamat DLL-modulit
tasklist /svc Prosesseja vastaavat palvelut
taskmgr Tehtävienhallinta
winver.exe Näyttää windows version
wscui.cpl Tietoturvakeskus
wmimgmt.msc Määrittää WMI (Windows Management Instrumentation) -työkalun ja WMI:n avulla hallittavien järjestelmien käyttöä.
write avaa Wordpadin
   

Tee sammuta-, lepotila-, horrostila-, lukitse- tai käynnistä uudelleen -pikakuvake jota voi käyttää näppäimistöltä

Jos koet Käynnistä-valikon kautta sammuttamisen, virransäästötilaan menon, lukitsemisen tai uudelleen käynnistämisen hankalaksi, voit tehdä pikakuvakkeet, sekä pikanäppäimet niille jos koneellasi on näppäimistöprofiloija.
 
1. Valitse Työpöydän päällä hiiren oikealla Uusi -> Pikakuvake
 
2. Anna jokin seuraavista komennoista ja valitse sitten Seuraava -painike.

Sammuta shutdown.exe -s -t xx
(jossa xx aika sekunteina ennen sulkemista)
Lepotila
(XP:ssä Valmiustila, Standby)
rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0
Horrostila
(XP:ssä Lepotila, Hibernation)
rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
Lukitse
 
rundll32.exe user32.dll, LockWorkStation
Käynnistä uudelleen shutdown.exe -r -t xx
(jossa xx aika sekunteina ennen käynnistystä)
Peru sammuttaminen
tai uudelleen käynnistys
shutdown.exe -a

3. Anna pikakuvakkeelle sopiva nimi ja valitse sitten Valmis -painike


4. Pikakuva on nyt valmis käytettäväksi, Voit luoda esim. G-Series näppäimistö profiloijalla pikanäppäimen jolla pikakuvakettasi käytät.
Poista raksi: Ohjauspaneeli/Ominaisuudet/Virranhallinta-asetukset/Lepotila/Ota lepotilatoiminto käyttöön
   
5. Anna pikanäppäimelle nimi, ja esim: rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0 jolloin saat valmiustilan käyttöön näppäimestä C13
Voit sen jälkeen piilottaa pikakuvakkeen työpöydältä.